خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26010   بروزرسانی: 03-12-1399

Taher Barzegar

علایق پژوهشی

مطالعه اثر عوامل محیطی (تنش خشکی و تنش شوری ) بر رشد و عملکرد سبزیها

پیوند در سبزیها

فیزیولوژی سبزیهای گلخانه ای و مزرعه ای