خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25869   بروزرسانی: 03-12-1399

Taher Barzegar

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, علوم باغبانی. فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها , 1390-1386
عنوان رساله : مطالعه روابط تولید و مصرف ( Sink – Source) هیدرات های کربن در دو توده خربزه ایرانی تحت شرایط عادی و کم آبی
زمینه رساله : فیزیولوژی - کاربرد ایزوتوپ ها در کشاورزی
استاد راهنما : دکتر مجتبی دلشاد - دکتر عباس مجد آبادی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی , 1383-1381
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات تاریخ کاشت ، کوددهی، شرایط قبل و بعد از برداشت بر کیفیت گل و مطالعه برخی از خصوصیات بذر گلایل رقم اسکار
زمینه پایان نامه : فیزیولوژی گل های پیازی
استاد راهنما : دکتر احمد خلیقی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی تولیدات گیاهی , 1378-1374