خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26006   بروزرسانی: 03-12-1399

Taher Barzegar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. باغبانی عمومی (دوره کارشناسی)2. مدیریت گلخانه و خزانه (دوره کارشناسی و ارشد)3. سیستماتیک گیاهی (دوره کارشناسی)4. سبزیکاری عمومی و خصوصی (دوره کارشناسی)5. فیزیولوژی سبزی ها (کارشناسی ارشد)