خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25297   بروزرسانی: 03-12-1399

Taher Barzegar
طاهر برزگر
دانشیار

پست الکترونيکی
tbarzegar(a)znu.ac.ir      barzegar.ta(a)g
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/barzegar-taher

تلفن
   33052818   +98 (0) 24 3305 4531

فکس
   +98 (0) 24 3228 12330

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی;، گروه علوم باغبانی، کدپستی 38791-45371