خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25863   بروزرسانی: 03-12-1399

Taher Barzegar

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
19 سالومه طاهری مهر  1392علوم باغبانی تاثير اسيد ساليسيليك بر جوانه زني بذر و صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك دو رقم ريحان تحت تنش شوري   استاد راهنما
18 میثم الیاسی مقدم شهريور  1393علوم باغبانی برسي اثرات تراش بوته و نفتالين استيك اسيد بر رشد رويشي و كيفيت ميوه خربزه توده خاتوني   استاد راهنما
17 ریحانه مسگری شهريور  1393علوم باغبانی اثر پايه هاي مختلف كدوئيان بر خصوصيات فيزيولوژيك و رشدي خيار پيوندي رقم Super Dominus   استاد راهنما
16 محبوبه فیض آبادی شهريور  1393علوم باغبانی- سبزیکاری : اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تغذیه نیتروژن بر خصوصیات رشدی نشاء گوجه فرنگی   استاد راهنما
15 سکینه صدری شهريور  1392علوم باغبانی- گیاهان دارویی ارزیابی عملکرد و اسانس رازیانه در کشت مخلوط با شنبلیله   استاد مشاور
14 محمد آزادی شهريور  1392علوم باغبانی- سبزیکاری بررسی واکنش رشد خیار پیوندی (رقم نگین) روی پایه های مختلف به تنش شوری در کشت بدون خاک   استاد مشاور
13 فرزانه خیری شهريور  1393علوم باغبانی- سبزیکاری بررسی اثرات پوشش کیتوسان و تیمارآب گرم بر میزان ویتامین c ، پوسیدگی وکیفیت میوه فلفل دلمه ای   استاد راهنما
12 سیما شیر احمدی خرداد  1394علوم باغبانی- سبزیکاری بررسی اثر سیستم های مختلف هرس و تربیت بوته بر رشد،عملکرد و کیفیت میوه خیار گلخانه¬ای رقم گوهر   استاد راهنما
11 هادی لطفی شهريور  1394علوم باغبانی اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد وو کیفیت میوه برخی توده های خربزه بومی ایران   استاد راهنما
10 پوریا مرادی شهريور  1394علوم باغبانی اثر پوترسین و هیومیک اسید بر رشد، عملکرد و کیفیت بامیه تحت تنش خشکی   استاد راهنما
9 زهرا بیگدلو مهر  1394علوم باغبانی بررسی تنوع مرغوفیزیولوژیکی و تاثیر تراش بوته بر عملکرد میوه برخی توده های خربزه بومی ایران   استاد راهنما
8 زهرا اصفهانی شهريور  1395علوم باغبانی اثر محلول¬پاشی مگافول بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجه¬فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم¬آبی   استاد راهنما
7 زینب عزیزی شهريور  1395علوم باغبانی اثر هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه خربزه    استاد راهنما
6 نگار حیدریان شهريور  1395علوم باغبانی ارزیابی تحمل به کم آبی برخی توده های خربزه بومی ایران   استاد راهنما
5 زینب حسینی شهريور  1395علوم باغبانی اثر محلول¬پاشی برگی مگافول و سالیسیلیک اسید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه لوبیا سبز تحت تنش کم‌آبی   استاد راهنما
4 زیبا حسن زاده شهريور  1394علوم باغبانی بررسی اثرات سطوح مختلف نفتالین استیک اسید بر رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه گیاه بامیه    استاد مشاور
3 افشین فتح الهی شهريور  1395علوم باغبانی پاسخ¬های مورفوفیزیولوژیک دو توده خیار بومی ایران به کاربرد گاما آمینوبوتیریک اسید تحت شرایط تنش کم¬آبی   استاد مشاور
2 بهنام علیزاده شهريور  1395علوم باغبانی اثر پوترسین و سالیسیلیک اسید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گیاه فلفل (Capsicum annum L.) تحت تنش کم¬آبی   استاد مشاور
1 رسول مظفری شهريور  1394علوم باغبانی شناسایی، جمع¬آوری و ارزیابی مورفولوژیکی آلیوم¬های استان زنجان   استاد مشاور