خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32748   بروزرسانی: 02-10-1397

Amir Hossein Darooneh

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  هانیه مقدسیصغری رضاییامیر حسین درونهعمران حشمتیخسرو خلیفه
A comparative analysis of dipeptides distribution in eukaryotes and prokaryotes by statistical mechanics
تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای توزیع دی‌پپتیدها در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها با استفاده از روش‌های مکانیک آماری
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 555 (2020-10-01PP. 124567-1-124567-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  نسترن لطفیمحسن جواهریانبردیا کاکیامیر حسین درونهحسین صفری
Ultraviolet solar flare signatures in the framework of complex network
ویژگی های فرابنفش شراره های خورشیدی در چارچوب سامانه های پیجیده
CHAOS Issue 30 (2020-04-20PP. 043124-1-043124-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  صغری رضاییهانیه مقدسیامیر حسین درونهمهدی زارع
Forecasting Earthquakes by Hybrid Model of Pattern Informatic and PageRank Methods
پیش بینی زلزله ها با روش ترکیبی الگوی اطلاعاتی و رتبه پیج
BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA Issue 109 (2019-10-05PP. 1605-1614 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  سوزان فرهنگ سردرودیامیر حسین درونهمحمد کوهان دلNatalia L. Komarova
Environmental spatial and temporal variability and its role in non-favoured mutant dynamics
تغییرات زمانی و مکانی محیط و نقش آن در دینامیک یاخته‌های جهش یافته ناخواسته
Journal of the Royal Society Interface Issue 16 (2019-08-30PP.  2018078-1-2018078-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  علیرضا هاشمیامیر حسین درونه
Analysis of the ground-state energy eigenvalues of fractal quantum potentials
تحلیل مقادیر ویژه حالت پایه در پتانسیل های فراکتالی
PHYSICA SCRIPTA Issue 94 (2019-08-13PP. 115802-1-115802-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  صغری رضاییهانیه مقدسیامیر حسین درونه
PageRank: An alarming index of probable earthquake occurrence
رتبه پیج: شاخص هشداری برای رخداد زمین لرزه احتمالی
CHAOS Issue 29 (2019-06-20PP. 063114-1-063114-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  امیر حسین قادریمحمد علی نظریامیر حسین درونه
Functional brain segregation changes during demanding mathematical task
شبکه عملکردی مغز حین حل مساله ریاضی سخت تغییر می‌کند
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE Issue 130 (2019-05-14PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  سعید ملاییامیر حسین درونهسمیه کریمی
Multi-scale entropy analysis and Hurst exponent
تحلیل آنتروپی چند مقیاسی و نمای هرست
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 528 (2019-05-09PP. 121292-1-121292-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  نسترن لطفیامیر حسین درونهFrancisco A. Rodrigues
Centrality in earthquake multiplex networks
مرکزیت در شبکه‌ های چندلایه زلزله
CHAOS Issue 28 (2018-06-12PP. 063113-1-063113-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  امیر حسین درونه
Doing Research under Extreme Conditions
پژوهش در شرایط بحرانی
COMPUTING IN SCIENCE & ENGINEERING Issue 20 (2018-05-14PP. 31-35 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  صغری رضاییهانیه مقدسیامیر حسین درونه
Preferential attachment in evolutionary earthquake networks
اتصال ترجیحی در شبکه‌های در حال تحول زلزله
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 495 (2018-04-01PP. 172-179 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  الهام نجفیامیر حسین درونه
A new universality class in corpus of texts; A statistical physics study
کلاسی جدید در مجموعه متون مطالعه ای بر پایه فیزیک آماری
PHYSICS LETTERS A Issue 382 (2018-03-07PP. 1140-1148 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  نسترن لطفیFrancisco A. Rodriguesامیر حسین درونه
The role of community structure on the nature of explosive synchronization
نقش ساختار جوامع در بنیان همگامی انفجاری
CHAOS Issue 28 (2018-03-03PP. 033102-1-033102-5 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  محمد علی نظریامیر حسین درونهامیر حسین قادری
Time Estimation During Mindfulness Task: a Study via Electroencephalography
تخمین زمان در حین تمرین ذهن آگاهی: یک مطالعهی الکتروانسفالوگرافی
تازه های علوم شناختی - مؤسسه مطالعات علوم شناختی شماره 19 (1396/10/01صفحات 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  سوزان فرهنگ سردرودیامیر حسین درونهمولاداد نیکبختNatalia L Komarovaمحمد کوهان دل
The effect of spatial randomness on the average fixation time of mutants
اثر کاتورگی فضایی بر میانگین زمان تثبیت یاخته‌های جهش‌یافته
PLoS Computational Biology Issue 13(11) (2017-11-27PP. 1.22-22.22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  الهام نجفیامیر حسین درونه
Long range dependence in texts: A method for quantifying coherence of text
بستگی بلند برد در متون: روشی برای اندازه گیری انسجام متن
KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS Issue 133 (2017-10-01PP. 33-42 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  امیر حسین قادریمحمد علی نظریحسن شاهرخیامیر حسین درونه
Functional Brain Connectivity Differences Between Different ADHD Presentations
شبکه ارتباط عملکردی مغز سبب تمایز بین حالتهای مختلف بیش فعالی می‌شود
BASIC AND CLINICAL NEUROSCIENCE Issue 8 (2017-08-01PP. 267-278 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  A. Mahdipour-Shiraye hامیر حسین درونهA.D LpngN.L komarovaM. Kohandel
Genotype by random environmental interactions gives an advantage to non-favored minor alleles
ژنوتایپ با برهم‌کنش تصادفی محیط سبب مزیت آلل‌های اقلیت است
Scientific Reports Issue 7 (2017-07-12PP. 5193-1-5193-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  سعید ملاییامیر حسین درونه
Spreading, fingering instability and shrinking of a hydrosoluble surfactant on water
گسترش، ناپایداری انگشتی و انقباض یک سورفکتانت محلول آبی بر روی آب
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE Issue 86 (2017-04-05PP. 98-101 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  هانیه مقدسیخسرو خلیفهامیر حسین درونه
Distinguishing Functional DNA Words; A Method for Measuring Clustering Levels
تشخیص کلمات عملکردی در توالی DNA، ارائه روشی برای اندازه گیری سطح خوشه بندی
Scientific Reports Issue 7:41543 (2017-01-27PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  صغری رضاییامیر حسین درونهنسترن لطفینازیلا اسعدی
The earthquakes network: Retrieving the empirical seismological laws
شبکه زلزله ها : بازیابی قوانین تجربی لرزه نگاری
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 471 (2017-01-01PP. 80-87 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  هادی کاشی سازامیر حسین درونه
The influence of society's mesoscopic structure on the rate of epidemic spreading
تاثیر ساختار مزوسکوپیک جوامع بر روی نرخ گسترش بیماری های واگیردار
CHAOS Issue 26 (2016-06-01PP. 063114-1-063114-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  فاطمه خسته دل فومنیسمیه نعمتیسعید مهدوی‌فرامیر حسین درونه
Magnetic entanglement in spin-1/2 XY chains
درهمتنیدگی مغناطیسی زنجیر ایکس وای اسپینهای یک دوم
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 445  (2015-11-12PP. 256-263 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  الهام نجفیامیر حسین درونه
The Fractal Patterns of Words in a Text: A Method for Automatic Keyword Extraction
الگوهای فراکتالی واژگان در یک متن: روشی برای استخراج کلمات کلیدی
PLoS One Issue 10(6) (2015-05-22P. e0130617-1 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  امیر حسین درونهاشرف السادات شریعتی
Metrics for evaluation of the author's writing styles: Who is the best
معیارهایی برای ارزیابی شیوه نگارش نویسندگان : چه کسی بهترین است
CHAOS Issue 24 (2014-09-12PP. 033132-1-033132-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  امیر حسین درونهنسترن لطفی
Active and passive faults detection by using the PageRank algorithm
تشخیص گسلهای فعال و منفعل با استفاده از الگوریتم پیج-رنک
EPL Issue 107 (2014-08-01PP. 49001-p1-49001-p4 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  هادی کاشی سازسیده سمیرا حسینیامیر حسین درونه
The effect of zealots on the rate of consensus achievement in complex networks
اثر تعداد افراد با رای ثابت بر نرخ رسیدن به اجماع بر روی شبکه‌های پیچیده
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 402 (2014-05-15PP. 49-57 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  نسترن لطفیامیر حسین درونه
Nonextensivity measure for earthquake networks
-
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 392 (2013-03-22PP. 3061-3065 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  سمیه کریمیامیر حسین درونه
Measuringpersistenceina stationary time series using the complex network theory
-
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 392 (2013-01-01PP. 287-293 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  پروین صادقی یامچیسیامک خادمیامیر حسین درونه
Tsallis entropy in phase-space quantum mechanics
-
PHYS REV A Issue 86 (2012-07-15PP. 012119-1-012119-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  امیرحسین قادریامیر حسین درونه
Artificial neural network with regular graph for maximum air temperature forecasting: the effect of decrease in nodes degree on learning
شبکه عصبی مصنوعی با گراف منظم برای پیش بینی دمای هوا:اثر کاهش درجه گره ها در یادگیری
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C Issue 23 (2012-02-15PP. 1250008-1-1250008-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  علی مهریامیر حسین درونهاشرف السادات شریعتی
The complex networks approach for authorship attribution of books
رهیافت شبکه های پیچیده برای تشخیص نویسنده کتاب
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 391 (2012-01-15PP. 2429-2437 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  نسترن لطفیامیر حسین درونه
The earthquakes network: the role of cell size
شبکه زمین لرزه ها : نقش اندازه یاخته
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B Issue 85 (2012-01-15PP. 1-4 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  علی اصغر حکمی زنجانیامیر حسین درونه
Finding communities in linear time by developing the seeds
پیدا کردن جوامع با زمانی خطی بر اساس توسعه هسته ها
Physical Review E Issue 84 (2011-09-14PP. 036109-1-036109-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  علی مهریامیر حسین درونه
Keyword Extraction by Nonextensivity Measure
استخراج کلیدواژگان با معیار نافزونوری
Physical Review E Issue 83 (2011-05-01PP. 056106-1-056106-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  علی مهریامیر حسین درونه
The Role of Entropy in Word Ranking
نقش آنتروپی در رتبه بندی واژگان
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 390 (2011-04-23PP. 3157-3163 

7.  امیر حسین درونهقاسم نعیمیعلی مهریپروین صادقی یامچی
Tsallis entropy , escort probability and the incomplete
آنتروپی تسالیس ؛ احتمال همراه و نظریه اطلاعات ناکامل
Entropy Issue 12 (2010-12-21PP. 2497-2503 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  امیر حسین درونه
a nonextensive modification of the Gutenberg - Richter law:q-streched exponential form
اصلاحی نافزونور قانون گوتنبرگ- ریشتر: صورت نمایی کشیده
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 389 (2010-01-15PP. 509-514 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  امیر حسین درونهبهاالدین رحمانی
Finite size correction for fixed word length Zipf analysis
تصحیح اندازه – محدود برای تحلیل زیف با اندازه واژگان ثابت
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B Issue 70 (2009-07-11PP. 287-291 
  علمی-پژوهشی
None ISI
4.  هادی شیرویمحمد محمودیامیر حسین درونه
Analysis of Optical Cavities in the Presence of Negative Refractive Index Materials
آنالیز کاواکهای نوری در حضور موادی با ضریب شکست منفی
Optical Memory and Neural Network (Information Optics) Issue 18(2) (2009-05-15PP. 72-76 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  هادی شیرویمحمد محمودیامیر حسین درونه
Analysis of optical cavities in the presence of negative refractive index materials
تحلیل کاواک نوری در حضور موادی با ضریب شکست منفی
Optical Memory and Neural Network (Information Optics) Issue 18 (2009-05-15PP. 72-76 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  امیر حسین درونهسیروس داداشی نیا
Analysis of the spatial and temporal distributions between successive earthquakes: Nonextensive statistical mechanics viewpoint
آنالیز توزیع فواصل زمانی و مکانی بین زلزله های متوالی: دیدگاه مکانیک آماری نافزونور
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 378 (2008-05-15PP. 3647-3654 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  امیر حسین درونه
Insurance pricing in small size markets
-
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 308 (2007-06-06PP. 411-417 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 7. امیر حسین درونهالهام نجفی
رتبه بندی واژگان با استفاده از فراکتالیتی
Word Ranking Using Fractality
کنفرانس IPM درباره ماده نرم بیوفیزیک و فیزیک آماری پژوهشگاه دانشهای بنیادی IPM, تهران, 1392/08/03 - 1392/08/04
ملی معتبر 6. امیر حسین درونههادی کاشی ساز
تاثیر توزیع اندازه جوامع در نرخ گسترش واگیری
Effect of Community Size Distribution on Epidemic Spreading Rate
کنفرانس IPM درباره ماده نرم بیوفیزیک و فیزیک آماری پژوهشگاه دانشهای بنیادی IPM, تهران, 1392/08/03 - 1392/08/04
ملی معتبر 5. هدی تقیلوامیر حسین درونهیوسفعلی عابدینی
بررسی تغییرات اقلیمی با استفاده از نظریه شبکه های پیچیده
Studying the climate changes by the complex network theory
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1391/08/03 - 1391/08/04
ملی معتبر 4. امیر حسین درونهامیرحسین قادری
پیش بینی میانگین دما با استفاده از شبکه عصبی منظم
mean temperature forecasting by using....
- سازمان هواشناسی کشور, تهران, 2010-12-20 - 2010-12-22
ملی معتبر 3. امیر حسین درونهالهام نجفیشبنم ندری فرد
قانون زیف و متون تصادفی
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2009-08-16 - 2009-08-20
ملی معتبر 2. نسرین توحیدی کادیجانیاکرم گل سرخیامیر حسین درونه
شکلی جدید برای آنتروپی تسالیس
A new form for the Tsallis entropy
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه کاشان, کاشان, 2008-08-25 - 2008-08-28
ملی معتبر 1. بهالدین رحمانیامیر حسین درونه
همبستگی در رشته های دودویی
-
Annual Physics Conference of Iran تهران, 2008-02-20 - 2008-02-20