خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32698   بروزرسانی: 02-10-1397

Amir Hossein Darooneh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سامانه‌های دینامیک غیر خطی و آشوب2. فرآیندهای تصادفی3. سامانه‌های پیچیده4. پدیده های بحرانی5. رياضي فيزيك، ماده چگال، مكانيك كوانتمي، فيزيك كامپيوتري، الكتروديناميك ترمودینامیک و مكانيك آماري