خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32638   بروزرسانی: 02-10-1397

Amir Hossein Darooneh

مدیریت

مديريت گروه فيزيك 1382-1384

مديريت جذب اعضاي هيات علمي 1384-1386

معاون پژوهشی دانشکده علوم 1390-1392

عضو حقیقی هیات ممیزه دانشگاه زنجان 1393-تاکنون