خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24740   بروزرسانی: 19-11-1398

Amir Doustgani

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  امیر دوستگانیحسین اله دینیان حصاروئیهابراهیم احمدی
Preparation and characterization of captopril loaded polycaprolactone electrospun nanofibers
تهیه و شناسایی نانوالیاف الکتروریسی شده پلی کاپرولاکتان حاوی داروی کاپتوپریل
Nanomedicine journal Issue 10 (2023-10-02PP. 323-330 
  علمی-پژوهشی
Scopus
22.  ابوالفضل احمدیمحمدعلی احیاییامیر دوستگانیمحمود الحاج اسدف اسماعیلیونابیر حمیدادانیال حامدی جمالیراویندر کومارZ.X. Liعلی رزمجو
Recent progress in thermal and optical enhancement of low temperature solar collector
پیشرفتهای اخیر در افزایش نوری و گرمایی کلکتورهای خورشیدی دما پایین
Energy Systems Issue 12 (2021-08-11PP. 1-40 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  ابوالفضل احمدیمحمدعلی احیاییامیر دوستگانیمحمود الحاج اسدابیر حمیدادانیال حامدی جمالیراویندر کومارZ.X. Liعلی رزمجو
Recent residential applications of low-temperature solar collector
کاربردهای مسکونی جدید کلکتورهای خورشیدی دما پایین
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Issue 279 (2021-01-10PP. 1-32 
  علمی-پژوهشی
Scopus
20.  امیر قاسمیعلی اکبر شایستهامیر دوستگانیمریم پازوکی
Thermodynamic Assessment and Optimization of a Novel Trigeneration Energy System Based on Solar Energy and MSW Gasification Using Energy and Exergy Concepts
ارزیابی ترمودینامیکی و بهینه سازی یک سامانه انرژی سه گانه بر مبنای انرژی خورشیدی و گازی شدن با استفاده از مفاهیم انرژی و اکسرژی
Journal Of Thermal Engineering Issue 7 (2021-01-07PP. 349-366 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  Yan Caoامیر دوستگانیابوذر صالحیمحمدحسین نعمتیامیر قاسمیامید کوهشکن
The economic evaluation of establishing a plant for producing biodiesel from edible oil wastes in oil-rich countries: Case study Iran
ارزیابی اقتصادی استقرار یک کارخانه تولید بیو دیزل از پسماندهای روغن خوراکی در کشورهای غنی از نفت: مطالعه موردی ایران
ENERGY Issue 213 (2020-09-07PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  ابوذر صالحیعبدالرضا کرباسیبرات قبادیانامیر قاسمیامیر دوستگانی
Simulation process of biodiesel production plant
شبیه سازی فرایند واحد تولید بیو دیزل
Environmental Progress & Sustainable Energy Issue 6 (2019-05-16PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  امیر دوستگانی
Doxorubicin release from optimized electrospun polylactic acid nanofibers
آزاد سازی دکسروبیسین از نانوفیبرهای الکتروریسی شده اپتیمم اسید لاکتیک
Journal of Industrial Textiles Issue 47 (2017-07-01PP. 71-88 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  امیر دوستگانیابراهیم احمدی
Evaluation of Electrospinning Process Parameters of Poly Lactic-Co-Glycolic Acid and Hydroxyapatite Nanocomposite Nanofibrous Scaffolds
ارزیابی پارامترهای فرآیند الکتروریسی داربستهای نانوالیاف نانوکامپوزیتی پلی لاکتیک-کو-گلیکولیک اسید و هیدروکسی آپاتیت
Journal of Engineered Fibers and Fabrics Issue 11 (2016-09-01PP. 9-16 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  امیر دوستگانی
The effect of electrospun poly(lactic acid) and nanohydroxyapatite nanofibers’ diameter on proliferation and differentiation of mesenchymal stem cells
اثر اندازه نانوالیاف پلی لاکتیک اسید و نانوهیدروکسی آپاتیت بر تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی
Nanomedicine journal Issue 3 (2016-08-31PP. 217-222 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  امیر دوستگانی
Investigation of drug release from paclitaxel loaded polylactic acid nanofibers
بررسی رهایش دارو از نانوالیاف پلی لاکتیک اسید حامل داروی پاکلیتاکسل
Nanomedicine journal Issue 3 (2016-06-12PP. 186-190 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  امیر دوستگانیمیر سپهر پدرام
Preparation and investigation of polylactic acid, calcium carbonate and polyvinylalcohol nanofibrous scaffolds for osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells
تهیه و بررسی داربستهای نانوالیاف پلی لاکتیک کلسیم کربنات و پلی وینیل الکل برای تمایز استخوانی سلولهای بنیادی مزانشیمی
Nanomedicine journal Issue 3 (2016-02-29PP. 109-114 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  امیر دوستگانی
Optimization of mechanical and structural properties of PVA nanofibers
بهینه سازی خواص مکانیکی و ساختاری نانوالیاف پلی وینیل الکل
Journal of Industrial Textiles Issue 45 (2016-01-15PP. 110-122 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  امیر دوستگانیابراهیم احمدی
Melt electrospinning process optimization of polylactic acid nanofibers
بهینه سازی فرآیند الکتروریسی نانوفایبرهای پلی لاکتیک اسید
Journal of Industrial Textiles Issue 45 (2016-01-01PP. 6-14 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  محمد نیا زهراابراهیم احمدیمعراج الدین قاسم نژادهاشمی کیا سمانهامیر دوستگانی
Surface Modification of Mesoporous Nanosilica with [3-(2-Aminoethylamino) propyl] Trimethoxysilane and Its Application in Drug Delivery
اصلاح سطحی نانوسیلیکای مزوپروس با [3-(2-Aminoethylamino) propyl] Trimethoxysilane و کاربرد آن برای دارورسانی
بین المللی نانو علم و فناوری نانو انجمن نانو فناوری international journal of nanoscience and nanotechnology Issue 11 (2015-10-01PP. 167-177 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  امیر دوستگانی
Effect of electrospinning process parameters of polycaprolactone and nanohydroxyapatite nanocomposite nanofibers
اثر پارامترهای فرآیند الکتروریسی نانوالیاف پلی کاپرولاکتان و نانوهیدروکسی آپاتیت
TEXTILE RESEARCH JOURNAL Issue 85 (2015-09-25PP. 1445-1454 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  معراج الدین قاسم نژادابراهیم احمدیز محمدنیا امیر دوستگانیهاشمی کیا سمانه
Functionalized silica nanoparticles as a carrier for Betamethasone Sodium Phosphate: Drug release study and statistical optimization of drug loading by response surface method
نانوذرات سیلیکای عامل دار شده به عنوان حامل بتامتازون سدیم فسفات : مطالعه رهایش دارو و بهینه سازی بارگذاری دارو با روش پاسخ سطح
Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications Issue 56 (2015-06-18PP. 223-232 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  Ren JiongyuA. Blackwood keithامیر دوستگانی P. Poh patrinaSteck rolandM. Stevens mollyA. Woodruff maria
Melt-electrospun polycaprolactone strontium-substituted bioactive glass scaffolds for bone regeneration
داربستهای ذوب ریسی شده پلی کاپرولاکتون به همراه استرانسیوم بیواکتیو گلاس برای ترمیم استخوان
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A Issue 102A (2014-09-10PP. 3140-3153 
  علمی-پژوهشی
معتبر
6.  امیر دوستگانیابراهیم واشقانی فراهانیمسعود سلیمانی
Aligned and random nanofibrous nanocomposite scaffolds for bone tissue engineering
---
Nanomedicine journal Issue 1 (2012-11-29PP. 21-29 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  امیر دوستگانیابراهیم واشقانی فراهانیمسعود سلیمانیسمیرا هاشمی نجف
Preparation and characterization of aligned and random nanofibrous nanocomposite scaffolds of poly (vinyl alcohol).....
--
بین المللی نانو علم و فناوری نانو انجمن نانو فناوری international journal of nanoscience and nanotechnology Issue 7 (2012-09-10PP. 128-133 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  امیر دوستگانیابراهیم واشقانی فراهانیمسعود سلیمانیسمیرا هاشمی نجف
Optimizing the mechanical properties of electrospun polycaprolactone and nanohydroxyapatite composite nanofibers
-
COMPOSITES PART B-ENGINEERING Issue 43 (2012-06-15PP. 1830-1836 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  امیر دوستگانیابراهیم واشقانی فراهانیمحمد ایمانی برندقآزاده هاشمی
Dexamethasone Sodium Phosphate Release from Chitosan Nanoparticles Prepared by Ionic Gelation Method
رهایش دگزامتازون از نانوذرات کیتوسان تهیه شده با روش ژل شدن یونی
Journal of Colloid Science and Biotechnology Issue 1 (2012-05-15PP. 42-50 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  امیر دوستگانیابراهیم واشقانی فراهانیمحمد ایمانی
Prepation of chitosan nanoparticles loaded by dexamethasone sodium phosphate
-
IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES Issue 4 (2009-10-02PP. 111-114 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  امیر دوستگانیابراهیم واشقانی فراهانیمحمد ایمانی
Determination of the optimum conditions for production of chitosan nanoparticles
تعیین شرایط بهینه تهیه نانو ذرات از پلیمر طبیعی کیتوسان
علوم و تکنولوژی پلیمر - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران شماره 5 (1387/05/05صفحات 464-457 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 15. امیر دوستگانیسیاوش فتحی نیامیلاد رحیمی
مقایسه عملکرد کاتالیست های آهن دار پیریت و مارتیت طبیعی در فرآیند فنتون هتروژن جهت حذف آلاینده رنگزای نارنجی 7
ندارد
- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش (وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری), تهران, 2018-12-04 - 2018-09-05
ملی معتبر 14. حسین اله دینیان حصاروئیهابراهیم احمدیامیر دوستگانیهاشمی کیا سمانهمحمدرضا معرفت سفیدانطیبی هدی
رهایش قابل کنترل کاپتوپریل از الکترواسپینی کامپوزیت پلی(کاپرولاکتون)/ذرات سیلیکایی مزوحفره
Controllable delivery of captopril from electrospun poly(ε-caprolactone)/mesoporous silica particles composite mats
همایش نانو پزشکی ایران دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان, زنجان, 1395/07/06 - 1395/07/08
بین‌المللی 13. امیر دوستگانی
بررسی فرآیند الکتروریسی نانوالیاف استات سلولز
Electrospinning process parameters investigation of cellulose acetate nanofibers
International Conference on Nanotechnology and basic science Science and Research Pioneers Institute, United Arab Emirates, 2016-02-04 - 2016-02-05
بین‌المللی 12. امیر دوستگانی
بهینه سازی پارامترهای فرآیند الکتروریسی نانوالیاف PLGA و نانوهیدروکسی آپاتیت
Optimizing the electrospinning process parameters of PLGA and nanohydroxyapatite nanofibers
International Conference on Nanotechnology and basic science Science and Research Pioneers Institute, United Arab Emirates, 2016-02-04 - 2016-02-05
بین‌المللی 11. امیر دوستگانیابراهیم احمدیحسین اله دینیان حصاروئیه
رهایش کنترل شده کاپتوپریل از نانوالیاف پلی کاپرولاکتان و نانوذرات سیلیکای مزوپروس
Controlled release of captopril from electrospun poly(ε-caprolactone)/mesoporous silica particles composite mats
International Conference on Nanotechnology and basic science Science and Research Pioneers Institute, United Arab Emirates, 2016-02-04 - 2016-02-05
بین‌المللی 10. امیر دوستگانیمسعود سلیمانی
ارزیابی درون تنی داربستهای نانوالیاف نانوکامپوزیتی کلاژن و هیالورونیک اسید
In Vivo evaluation of collagen and Hyaluronic acid nanofibrous nanocomposite scaffolds
International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering World Academy of Science, Engineering and Technology, United Arab Emirates, 2016-01-28 - 2016-01-29
بین‌المللی 9. امیر دوستگانیمسعود سلیمانی
الکتروریسی نانوالیاف نانوکامپوزیت nHA/PA6/PVP
Electrospinning of nHA/PA6/PVP nanofibrous nanocomposite mats
International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering World Academy of Science, Engineering and Technology , United Arab Emirates, 2016-01-28 - 2016-01-29
بین‌المللی 8. امیر دوستگانی
بررسی متغیرهای موثر بر استحکام داربستهای نانوالیاف پلی وینیل الکل
Investigation of parameters affecting the tensile strength of Poly (vinyl alcohol) nanofibrous scaffolds
کنگره بین المللی مهندسی شیمی دانشگاه شیراز, شیراز, 1394/10/05 - 1394/10/07
بین‌المللی 7. معراج الدین قاسم نژادابراهیم احمدیامیر دوستگانی
تهیه و بررسی نانوذرات سیلیکای حامل ایبوپروفن
Preparation and characterization of Ibuprofen loaded silica nanoparticles
کنگره بین المللی مهندسی شیمی دانشگاه شیراز, شیراز, 1394/10/05 - 1394/10/07
بین‌المللی 6. امیر دوستگانی
بررسی فرآیند الکتروریسی نانوالیاف ذوب ریسی شده پلی اتیلن
Electrospinning process investigation of Polyethylene melt electrospun nanofibers
کنگره بین المللی مهندسی شیمی دانشگاه شیراز, شیراز, 1394/10/05 - 1394/10/07
بین‌المللی 5. امیر دوستگانی
ارزیابی فرآیند تهیه نانوالیاف پلی وینیل الکل با روش پاسخ سطحی
Process evaluation of poly(vinyl alcohol) nanofibrous webs by response surface methodolgy
کنگره بین المللی مهندسی شیمی دانشگاه شیراز, شیراز, 1394/10/05 - 1394/10/07
ملی معتبر 4. امیر دوستگانیمعراج الدین قاسم نژادابراهیم احمدی
شرایط بهینه بارگذاری داروی بتامتازون سدیم فسفات روی نانوذرات سیلیکا عامل دار شده
Optimum conditions of Betamethasone sodium phosphate loading on functionalized silica nanoparticles
-- دانشگاههای شهید بهشتی ، شریف و غیره, کیش, 2015-03-08 - 2015-03-11
ملی معتبر 3. محمدوحید عطارامیر دوستگانیابراهیم احمدی
انکپسولاسیون پارافین به عنوان ماده انتقال فاز (PCM) از طریق فرایند سل-ژل
Encapsulation of paraffin as a phase change material (PCM) via Sol-Gel process
کنفرانس نانو ساختارها جزیره کیش با همکاری انجمن شیمی و دانشگاه شریف, کیش, 1392/12/15 - 1392/12/18
ملی معتبر 2. معراج الدین قاسم نژادامیر دوستگانیابراهیم احمدیزهرا محمدنیا
نانوذرات سیلیکای مزوپروس اصلاح شده به عنوان حامل برای بتامتازون دی سدیم فسفات: جذب و مطالعه رهایش
Modified mesoporous silica nanoparticles as the carrier for Betamethasonedisodiumphosphate:Adsorption and release study
کنفرانس نانو ساختارها جزیره کیش با همکاری دانشگاه شریف و انجمن, کیش, 1392/12/15 - 1392/12/18
ملی معتبر 1. محمدوحید عطارابراهیم احمدیعلیزاده رضاامیر دوستگانی
کپسوله کردن پارافین به عنوان ماده تغییر فازدهنده (PCM) توسط سیلیکا از طریق پلیمریزاسیون بین سطحی
Encapsulation of paraffin as a phase change material (PCM) by silica shell through interfacial polymerization
-- موسسه آموزشی عالی جامی, اصفهان, 2013-11-07 - 2013-11-07