خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24739   بروزرسانی: 19-11-1398

Amir Doustgani

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس, ایران, مهندسی شیمی , 1390-1386
عنوان رساله : ساخت و بررسی داربستهای نانوکامپوزیتی چند لایه برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان
زمینه رساله : نانو بیوتکنولوژی
استاد راهنما : دکتر واشقانی فراهانی, دکتر سلیمانی

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس, ایران, مهندسی شیمی , 1385-1383
عنوان پایان نامه : تهیه و بررسی نانوذرات کیتوسان برای سامانه های نوین دارورسانی
زمینه پایان نامه : نانو بیوتکنولوژی
استاد راهنما : دکتر واشقانی فراهانی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی شیمی- طراحی فرایندهای صنایع نفت , 1382-1378