خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25229   بروزرسانی: 19-11-1398

Amir Doustgani
امیر دوستگانی
دانشیار

پست الکترونيکی
Doustgani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/doustgani-amir

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4275

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی، اتاق 34