خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24740   بروزرسانی: 19-11-1398

Amir Doustgani

علایق پژوهشی

نانوتکنولوژی

بایوتکنولوژی

مهندسی پزشکی و مهندسی بافت

داروسازی و دارورسانی نوین

مهندسی پلیمر

طراحی فرایندهای شیمیایی و بیوشیمیایی

بهینه سازی فرآیندها