خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24740   بروزرسانی: 19-11-1398

Amir Doustgani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

انجمن مهندسی شیمی ایران

انجمن مهندسی پلیمر ایران

انجمن نانوفناوری ایران

انجمن مهندسی نفت ایران