خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27462   بروزرسانی: 23-11-1402

Ali Eskandari

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  منوچهر حسینوندعلی اسکندری کورش عزیزیJuan E. PALOMARES-RIUSPablo C ASTILLOJoaquin Abolafiaرضا قادریJohannes H ELDERQing X.
Integrative taxonomy and phylogenetic relationships between representatives of genera within Merliniinae (Nematoda: Merliniidae), with new data on fourteen known and one unknown species
تاکسونومی تلفیقی و ارتباط فیلوژنی بین جنسهای زیرخانواده Merliniinae
JOURNAL OF HELMINTHOLOGY Issue 97 (2023-11-30PP. 1-33 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
57.  محسن عسگریعلی اسکندری Pablo C ASTILLOJuan E. PALOMARES-RIUS
A new needle nematode, Longidorus zanjanensis sp. nov. (Nematoda: Longidoridae) from northwestern Iran
توصیف گونه جدید Longidorus zanjanensis از ایران
JOURNAL OF HELMINTHOLOGY Issue 97 (2023-11-07PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  R. Peña-SantiagoJoaquin Abolafiaمنوچهر حسینوندعلی اسکندری
The enigmatic genus Loofilaimus (Nematoda, Dorylaimida, Loofilaimidae) revisited 25 years after, with remarkable new insights into its phylogeny
گزارش جنس Loofilaimus، بعد از 25 سال از ایران
JOURNAL OF HELMINTHOLOGY Issue 97 (2023-05-18PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
55.  محسن عسگریمهسا محمدلوعلی اسکندری Joaquin AbolafiaR. Peña-Santiago
Morphological and molecular characterisation of Talanema maculatum sp. n. (Dorylaimida, Qudsianematidae) from Iran
توصیف مورفولوژیکی و مولکولی گونه جدید Talanema maculatum از ایران
NEMATOLOGY Issue 25 (2023-04-05PP. 629-637 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  محسن عسگریJoaquin Abolafiaعلی اسکندری فاطمه سرافراز نیکوR. Peña-Santiago
Morphological and molecular characterization of Metaxonchium magnum sp. n. from Iran (Nematoda, Dorylaimida, Belondiridae), with new insights into the phylogeny of the genus
توصیف مورفولوژیکی و مولکولی گونه جدید Metaxonchium magnum از ایران
JOURNAL OF HELMINTHOLOGY Issue 97 (2023-01-31PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
53.  منوچهر حسینوندعلی اسکندری Juan E. PALOMARES-RIUSPablo C ASTILLOJoaquin Abolafiaرضا قادری
Morphological and molecular characterisation of a new cryptic species of Criconemoides informis group, C. neoinformis n. sp., and C. persicus n. sp., with notes on C. avicenniae
توصیف مورفولوژیکی و مولکولی دو گونه جدید Criconemoides neoinformis و C. persicus از ایران و ذکر نکاتی در مورد گونه C. avicenniae
NEMATOLOGY Issue 2022 (2022-10-27PP. 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
52.  کورش عزیزیعلی اسکندری اکبر کارگر بیدهرضا قادریSven VA N D E N E LSENMartijn H OLTERMANJohannes H ELDER
Analyses of morphological and molecular characteristics of Telotylenchinae from Iran point at the validity of the genera Bitylenchus and Sauertylenchus
آنالیز مورفولوژیکی و مولکولی نماتدهای Telotylenchinae در ایران و تایید اعتبار جنسهای Bitylenchus و Sauertylenchus
ZOOTAXA Issue 5169 (5) (2022-08-02PP. 425-446 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
51.  اکرم منتظریانمحمد علی آقاجانیعلی اسکندری
Modelling the relationships between temperature and mycelial growth and microsclerotial germination rate of Macrophomina phaseolina
مدل‌سازی روابط دما و رشد میسلیومی و جوانه‌زنی ریزسختینه‌های قارچ Macrophomina phaseolina
بیماریهای گیاهی- انجمن بیماریهای شناسی گیاهی ایران شماره 57 (4) (1401/02/28صفحات 269-280 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  محسن عسگریعلی اسکندری Pablo C ASTILLOJuan E. PALOMARES-RIUS
Morphological and molecular characterisation of Longidorus sabalanicus n. sp. (Nematoda: Longidoridae) from Iran
توصیف گونه جدید Longidorus sabalanicus از ایران
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue 162 (2022-01-28PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  منوچهر حسینوندعلی اسکندری Joaquin Abolafiaرضا قادری
Discopersicus hexagrammatus n. sp. (Rhabditida: Tylenchidae), the second species of the genus
توصیف دومین گونه جنس Discopersicus hexagrammatus، Discopersicus از ایران
JOURNAL OF NEMATOLOGY Issue 53 (2021-10-26PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
Scopus
48.  رضا قادریمنوچهر حسینوندعلی اسکندری
A reference of identification keys to plant-parasitic nematodes (Nematoda: Tylenchida\ Tylenchomorpha)
رفرنس کلیدهای تشخیصی برای نماتدهای انگل گیاهی
Journal of Threatened Taxa Issue 13-11 (2021-09-27PP. 19580-19602 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  منوچهر حسینوندعلی اسکندری Joaquin Abolafiaاکبر کارگر بیدهرضا قادریمجدطاهری زهراپریما حاجی علیزاده
Ottolenchus sinipersici n. sp. (Rhabditida: Tylenchidae) from the Persian Gulf mangrove forests, Iran
توصیف گونه جدید Ottolenchus sinipersici از جنگلهای مانگرو خلیج فارس
NEMATOLOGY Issue 23 (2021-09-03PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
46.  Joaquin Abolafiaمنوچهر حسینوندعلی اسکندری
Description of Spinocephalus tessellatus n. gen., n. sp. (Rhabditida, Cephalobidae) from Iran, a nematode with a new morphological pattern at lip region
توصیف جنس و گونه جدید Spinocephalus tesselatus از ایران
JOURNAL OF NEMATOLOGY Issue 53 (2021-06-05PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
Scopus
45.  منوچهر حسینوندعلی اسکندری رضا قادری
The genus Basiria Siddiqi, 1959 (Nematoda: Tylenchidae) from Dezful region, Iran
مروری بر وضعیت جنس Basiria در شهرستان دزفول-ایران
Journal of Threatened Taxa Issue 13 (2021-03-26PP. 18004-18010 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  منوچهر حسینوندعلی اسکندری رضا قادری
Morphological and molecular characterization of two species of Neothada Khan, 1973 (Nematoda: Tylenchidae) from Iran, with notes on N. cancellata
توصیف مورفولوژیکی و مولکولی دو گونه از جنس Neothada از ایران
JOURNAL OF NEMATOLOGY Issue 52 (2021-02-06PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  منوچهر حسینوندعلی اسکندری شهین گنج خانلورضا قادریPablo C ASTILLOJuan E. PALOMARES-RIUS
Taxonomical considerations and molecular phylogeny of the closely related genera Bitylenchus, Sauertylenchus and Tylenchorhynchus (Nematoda: Telotylenchinae), with one new and four known species from Iran
ملاحظات تاکسونومی و فیلوژنی مولکولی جنس های Bitylenchus، Sauertylenchus، Tylenchorhynchus و توصیف یک گونه جدید و چهار گونه دیگر از ایران
JOURNAL OF HELMINTHOLOGY Issue 94 (2020-10-01PP. 1-25 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  منوچهر حسینوندعلی اسکندری رضا قادری
Morphological and molecular characterisation of Coslenchus persicus n. sp. (Nematoda: Tylenchidae) from Iran
توصیف مورفولوژیکی و مولکولی گونه جدید Coslenchus persicus از ایران
NEMATOLOGY Issue 22 (2020-08-31PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  منوچهر حسینوندعلی اسکندری رضا قادری
Morphological and molecular characterisation of Telotylenchus tamariscus n. sp. (Nematoda: Telotylenchinae) recovered from Khuzestan, south-western Iran
توصیف مورفولوژیکی و مولکولی گونه Telotylenchus tamariscus از ایران
NEMATOLOGY Issue 22 (2020-05-23PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  منوچهر حسینوندعلی اسکندری Pablo C ASTILLOJuan E. PALOMARES-RIUSرضا قادری
Systematic position of the genus Atetylenchus Khan, 1973 (Nematoda: Tylenchidae) with description of two new species
موقعیت سیستماتیک جنس Atetylenchus و توصیف دو گونه جدید از ایران
NEMATOLOGY Issue 22 (2020-05-23PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  سیدحسین میربابایی کرانیعلی اسکندری رضا قادریاکبر کارگر بیده
Description and molecular phylogeny of Mesocriconema abolafiai n. sp. (Nematoda: Criconematidae) from Iran
توصیف و فیلوژنی مولکولی گونه Mesocriconema abolafiai از ایران
JOURNAL OF NEMATOLOGY Issue 52 (2020-05-22PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  منوچهر حسینوندعلی اسکندری رضا قادریاکبر کارگر بیده
Morphological and molecular data of two species of the rare genera Thada Thorne, 1941 and Tenunemellus Siddiqi, 1986 (Nematoda: Tylenchidae) from Iran
توصیف مورفولوژیکی و مولکولی دو گونه از دو جنس نادر Thada و Tenunemellus از ایران
JOURNAL OF HELMINTHOLOGY Issue 94 (2020-05-06PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  منوچهر حسینوندشهین گنج خانلوعلی اسکندری
Description of Pratylenchus elamini Zeidan & Geraert, 1991 isolated from grass rhizosphere in Iran
گزارش و توصیف گونه Pratylenchus elamini از خاک اطراف ریشه چمن از ایران
بیماریهای گیاهی- انجمن بیماریهای شناسی گیاهی ایران شماره 56-1 (1399/01/16صفحات 119-123 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  رضا قادریرمضان اصغری پهناب محلهعلی اسکندری
Systematics of the genus Tylolaimophorus de Man, 1880 (Nematoda: Diphtherophoridae), with description of T. minor (Thorne, 1939) Goodey, 1963 from Iran
سیستماتیک جنس Tylolaimophorus و توصیف گونه T. minor از ایران
ZOOTAXA Issue 4755-2 (2020-03-24PP. 322-340 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  منوچهر حسینوندعلی اسکندری رضا قادری
Morphological and molecular characterisation of three known species of Criconematoidea from Iran
توصیف مورفولوژیکی و مولکولی سه گونه از بالاخانواده Criconematoidea از ایران
NEMATOLOGY Issue 21 (2019-12-29PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  سیدحسین میربابایی کرانیعلی اسکندری رضا قادریاکبر کارگر بیده
On the synonymy of Trophotylenchulus asoensis and T. okamotoi with T. arenarius, and intra-generic structure of Paratylenchus (Nematoda: Tylenchulidae)
اطلاعاتی در مورد همنامی سه گونه Triophotylenchulus asoensis، T. okamotoi و T. arenarius و جنس Paratylenchus
JOURNAL OF NEMATOLOGY Issue 51 (2019-12-24PP. 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  منوچهر حسینوندعلی اسکندری رضا قادری
Morphological and Molecular Characterization of Coslenchus paramaritus n. sp. and C. cancellatus (Cobb, 1925) Siddiqi, 1978 (Nematoda: Tylenchidae) from Iran
توصیف مورفولوژیکی و مولکولی گونه Coslenchus paramaritus و C. cancellatus از ایران
JOURNAL OF NEMATOLOGY Issue 51 (2019-09-17PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  منوچهر حسینوندعلی اسکندری رضا قادری
Additional data on Pratylenchoides riparius (Andrássy, 1985) Luc, 1986 (Nematoda: Merliniidae) from Iran
اطلاعات تکمیلی در مورد گونه Pratylenchoides riparius
NEMATOLOGY Issue 21 (2019-04-25PP. 827-836 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  محسن عسگریعلی اسکندری سیدحسین میربابایی کرانیJoaquin AbolafiaR. Peña-Santiago
Morphological and molecular characterization of Lenonchium zanjanense sp. n. (Dorylaimida, Nordiidae) from Iran, with new insights into the phylogeny of the genus and a revision of its taxonomy
توصیف مورفولوژیکی و مولکولی گونه Lenonchium zanjanense از ایران
JOURNAL OF HELMINTHOLOGY Issue 94 (2019-04-10PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  رمضان اصغری پهناب محلهعلی اسکندری زهرا تنها معافیwlifrida Decraemer
Characterisation of a new species of Trichodorus Cobb, 1913 (Triplonchida: Trichodoridae) from Iran based on morphological and molecular data
معرفی یک گونه جدید نماتد از جنس Trichodorus از ایران
SYSTEMATIC PARASITOLOGY Issue 95 (2018-01-19PP. 257-269 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  محسن عسگریعلی اسکندری
First record of Ogma floridensis(Nematoda: Criconematidae) from Iran
اولین گزارش از نماتود Ogma floridensis (Nematoda: Criconematidae) در ایران
بیماریهای گیاهی- انجمن بیماریهای شناسی گیاهی ایران شماره 53 (1) (1396/01/23صفحات 123-127 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  فهیمه نیاستیعلی اسکندری زهرا تنها معافیآیت اله سعیدی زاده
Four known species of plant-parasitic nematodes of the genera Crossonema Mehta & Raski, 1971 and Ogma Southern, 1914 in Ramsar forests, northern Iran
معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنس‏های Crossonema Mehta & Raski, 1971 و Ogma Southern, 1914 در جنگل‏های رامسر
بیماریهای گیاهی- انجمن بیماریهای شناسی گیاهی ایران شماره 52 (1395/11/13صفحات 357-373 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  سیدحسین میربابایی کرانیعلی اسکندری رضا قادریرامین حیدریاسماعیل میراییز
Morphological characterisation of a new and two known species of Ditylenchus Filipjev, 1936 (Nematoda: Anguinidae) from Iran
معرفی یک گونه جدید و دو گونه شناخته شده نماتد جنس Ditylenchus از ایران
ZOOTAXA Issue 4216 (2017-01-09PP. 355-368 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  رمضان اصغری پهناب محلهعلی اسکندری زهرا تنها معافیSergio Alvarez-OrtegaZeng Qi Zhao
Morphological and molecular characterisation of new and known species of Tripyla Bastian, 1865 (Triplonchida: Tripylidae) from northern Iran, with phylogenetic relationships, compendium and identification key
تشخیص مرفولوژی و مولکولی گونه های جدید و شناخته شده نماتد جنس Tripyla از مناطق شمالی ایران
NEMATOLOGY Issue 19 (2017-01-03PP. 21-56 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  کورش عزیزیعلی اسکندری اکبر کارگر بیدهرضا قادریSven VA N D E N E LSENMartijn H OLTERMANJohannes H ELDER
Morphological and molecular characterization of Pratylenchoides persicus n. sp. (Nematoda: Merliniidae) and additional data on two other species of the genus from Iran
تشخیص مرفولوژی و مولکولی گونه نماتد جدید Pratylenchoides persicus و ارائه داده های تکمیلی در مورد دوگونه دیگر از این جنس در ایران
ZOOTAXA Issue 4205 (5) (2016-12-09PP. 459-474 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  کورش عزیزیعلی اسکندری اکبر کارگر بیدهرضا قادریSven VA N D E N E LSENMartijn H OLTERMANJohannes H ELDER
Morphological and molecular data support the monophyletic nature of the genus PratylenchoidesWinslow, 1958 (Nematoda: Merliniidae) and reveal its intrageneric structuring
داده های مرفولوژیکی و مولکولی تایید کننده موقعیت مونوفیلتیک جنس Pratylenchoides
NEMATOLOGY Issue 18 (2016-09-09PP. 1165-1183 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  شیلا رهبریزهرا تنها معافیعلی اسکندری مزدشت گیتی
Pathotype and molecular characteristics of some Iranian potato cyst nematode populations, Globodera rostochiensis and impact of the resistant and susceptible potato cultivars on egg hatching
تعیین پاتوتیپ‏ و خصوصیات مولکولی تعدادی از جمعیت‌های ایرانی نماتد سیستی سیب‏زمینی (Globodera rostochiensis) و تأثیر ارقام مقاوم و حساس بر تفریخ تخم
بیماریهای گیاهی- انجمن بیماریهای شناسی گیاهی ایران شماره 52 (1395/05/01صفحات 231-247 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  Maria Teresa VINCIGUERRAعلی اسکندری Mirella CLAUSIرمضان اصغری پهناب محلهGiancarlo RAPPAZZO
Description and molecular characterisation of two new species of Dorylaimidae (Dorylaimida: Nematoda) from Iran, with a compendium of all the nominal species of Dorylaimus
توصیف دو گونه جدید نماتدی از خانواده Dorylaimidae از ایران
NEMATOLOGY Issue issue 3, volume 18, year 2016 (2016-03-08PP. 293-310 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  رمضان اصغری پهناب محلهعلی اسکندری زهرا تنها معافیZeng Qi ZhaoSergio Alvarez-Ortegaمجید ندیرخانلو
Description of Trischistoma abharensis n. sp. (Nematoda: Trischistomatidae) and first record of Tripylella intermedia (Bütschli, 1873) Brzeski & Winiszewska-Ślipinska, 1993 (Nematoda: Tripylidae) from Iran
توصیف نماتد جدید Trischistoma abharensis و اولین گزارش از نماتد Tripylella intermedia از ایران
ZOOTAXA Issue 3986(3) (2015-07-17PP. 357-372 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  کورش عزیزیعلی اسکندری رمضان اصغری پهناب محله
Morphological and Molecular Study of Laimaphelenchus penardi (Steiner, 1914) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941(Nematoda: Aphelenchoididae) from Iran
مطالعه ریخت شناسی و مولوکولی گونه Laimaphelenchus penardi از ایران
ACTA ZOOLOGICA BULGARICA Issue 67 (2015-06-23PP. 345-350 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  المیرا نوروزی تومتریرمضان اصغری پهناب محلهمحمد رضا عتیقیعلی اسکندری Carolina C ANTALAPIEDRA-N AVARRETEAntonio A RCHIDONA-Y USTEGracia L IÉBANASPablo C ASTILLOJuan E P ALOMARES-R IUS
Description of Rotylenchus urmiaensisn. sp. (Nematoda: Hoplolaimidae) from North-western Iran with a molecular phylogeny of the genus
توصیف نماتد جدید Rotylenchus urmiaensis از شمال غرب ایران و مروری بر فیلوژنی مولکولی جنس Rotylenchus
NEMATOLOGY Issue 17 (2015-05-07PP. 607-619 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  رمضان اصغری پهناب محلهعلی اسکندری
Morphological and molecular characterization of Laimaphelenchus deconincki (Nematoda: Aphelenchoididae) based on specimens from Iran
مطالعه ریخت شناسی و مولوکولی گونه Laimaphelenchus deconincki از ایران
BIOLOGIA Issue 69 (2014-09-21PP. 1172-1178 

17.  الهام کمالی دهقانآیت اله سعیدی زادهعلی اسکندری وحید رهجو
study on effect of fusarium wilt fungus, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, and root-knot nematode, Meloidogyne incognita, on growth factors of tomato cultivars
مطالعه اثر قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita بر فاکتورهای رویشی ارقام گوجه فرنگی
زراعت و اصلاح نباتات شماره 9 (1392/08/18صفحات 57-75 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  فرزاد علی رمجیابراهیم پورجماکبر کارگر بیدهعلی اسکندری
Three Species of Nagelus (Tylenchina: Merliniinae) from Iran
معرفی سه گونه Nagelus (Tylenchina: Merliniinae) از ایران
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 43 (1392/02/01صفحات 301-312 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  مجدطاهری زهرازهرا تنها معافیSerge A.S UBBOTINابراهیم پورجمعلی اسکندری
Molecular and phylogenetic studies on Pratylenchidae from Iran with additional data on Pratylenchus delattrei, Pratylenchoides alkani and two unknown species of Hirschmanniella and Pratylenchus
مطالعه مولکولی و فیلوژنتیکی تعدادی از نماتدهای خانواده Pratylenchidae در ایران
NEMATOLOGY Issue 15  (2013-01-23PP. 633-651 
  سایر
با هیات تحریریه
14.  M GHeliciA MohammadiM Haghdelعلی اسکندری
Distribution of pistachio Die-Back in khirasan-Razavi province and Application of some fungicides for the disease control
-
International Journa of Nuts and Related Sciences Issue 3 (2012-11-27PP. 23-28 
  علمی-ترویجی
با هیات تحریریه
13.  مولایی مریمزهرا تنها معافیعلی اسکندری
Identification of the Nematodes of Pratylenchidea Family associated with Pistachio and Vine Yards in Qom Province
شناسایی نماتدهای خانواده Pratylenchidae در باغات پسته و تاکستانهای استان قم
فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی شماره 5 (1391/07/01صفحات 50-57 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  شبنم غفاریزهرا تنها معافیرامین حیدریعلی اسکندری
Study on the interaction of heterodera glycines and the symbiotic bacterium ......
بررسی بر همکنش نماتد سیستی سویاHeterodera glycines و باکتری همزیست Bradyrhizobium japonicum روی رقم حساس و مقاوم لوبیا
آفات و بیماریهای گیاهی شماره 1 (1391/06/12صفحات 33-39 
  علمی-پژوهشی
None ISI
11.  فاطمه غرابادیانسالار جمالیامیر احمدیان یزدیعلی اسکندری
Source of resistance to root-knot nematode (Meloidogyne javanica) in tomato cultivars
-
Journal of Agricultural Technology Issue 8(6) (2012-06-15PP. 2011-2021 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  نگین امیرزادیابراهیم شکوهیعلی اسکندری Joaquin Abolafia
Description of Acrolobus longigubernaculum sp. n. (Nematoda, Rhabditida, Cephalobidae) from Iran, the second species of the genus
-
ZOOTAXA Issue 3407 (2012-06-15PP. 61-68 
  علمی-پژوهشی
None ISI
9.  فاطمه غرابادیانسالار جمالیامیر احمدیان یزدیمحمدحسن هادی زادهعلی اسکندری
WEED HOSTS OF ROOT-KNOT NEMATODES IN TOMATO FIELDS
-
Journal of plant protection research Issue 52(2) (2012-06-15PP. 230-234 
  علمی-پژوهشی
None ISI
8.  شروین هادیانکامران رهنماسالار جمالیعلی اسکندری
Comparing Neem extract with chemical control on Fusarium oxysporum and Meloidogyne incognita complex of tomato
-
Advances in Environmental Biology Issue 5(8) (2011-07-15PP. 2052-2057 

7.  ابراهیم پورجمفرزاد علی رمجیاکبر کارگر بیدهآزاده قره حانیعلی اسکندری
some species of dolichodoridae chitwood in chitwood and.............
معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae از ایران
بیماریهای گیاهی- انجمن بیماریهای شناسی گیاهی ایران شماره 2 (1390/04/13صفحات 147-163 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  Esther Van den bergعلی اسکندری Louwrens R.Tiedtاکبر کارگر
Paratylenchus conicephalus sp. n. from Iran with notes on P. similis Khan, Prasad Mathur, 1967 (Nematoda: Paratylenchinae)
-
NEMATOLOGY Issue 13(5) (2011-06-15PP. 529-537 
  علمی-ترویجی
با هیات تحریریه
5.  نگین امیرزادیابراهیم شکوهیعلی اسکندری
The report of two nematode species of the genus eucephalibus .......
گزارش دو گونه از نماتدهای جنس Nematoda cephalobidac eucephalobus steiner 1936 از مناطق طبیعی استان سمنان
فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی شماره 2 (1389/10/10صفحات 13-24 
  علمی-ترویجی
با هیات تحریریه
4.  نگین امیرزادیابراهیم شکوهیعلی اسکندری
The report of two species of the genera acrobeloides cobb 1924 and cephalobus bastian 865 ...........
گزارش دو گونه نماتد از جنس های Acrobeloides cobb 1924 و Cephalobus Bastian (nematoda:cephalobidae) از استان سمنان
فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی شماره 1 (1389/08/09صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
سایر
3.  اکرم منتظریانمحمد علی آقاجانیعلی اسکندری
-
وضعیت آلودگی و پراکنش بیماریهای پوسیدگی ذغالی سویا در مزارع استان گلستان
پژوهشنامه گیاهان روغنی ایران شماره 1 (1389/06/05صفحات 1-10 

2.  مریم فصیحیزهرا تنها معافیاکبر کارگر بیدهعلی اسکندری
-
تفاوت های دامنه میزبانی تکثیر و بذربردی جمعیت هایی از نماتود ساقه و پیاز ditylenchus dipsaci در ایران
بیماریهای گیاهی- انجمن بیماریهای شناسی گیاهی ایران شماره 2 (1389/04/07صفحات 179-185 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  Esther Van den bergعلی اسکندری Louwrens R.Tiedtاکبر کارگر بیده
Neolobocriconema iranense sp.n(nematoda:criconematidae) from Iran
-
NEMATOLOGY Issue 12(5) (2010-06-15PP. 791-797 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 43. علیرضا نیک کارعلی سراجیسیده نگین میرقاسمیعلی اسکندری
نماتدهای انگل گیاهی فراریشه توتستان های گیلان و گزارش دو گونه جدید برای ایران
Plant parasitic nematodes associated with mulberry trees (Morus alba) in Guilan province and report of two new species for Iran
-- انجمن نماتد شناسی ایران, تهران, 2019-08-28 - 2019-08-28
ملی معتبر 42. سیدحسین میربابایی کرانیعلی اسکندری رضا قادری
مطالعه ریخت شناختی و مولکولی گونه های Paratylenchus در جنوب غرب کشور
Morphological and molecular characterization of Paratylenchus Micoletzky, 1922 species in southwestern Iran
-- انجمن نماتد شناسی ایران, تهران, 2019-08-28 - 2019-08-28
ملی معتبر 41. منوچهر حسینوندعلی اسکندری رضا قادری
نماتدهای بالاخانواده Criconematoidea در زیست بوم های طبیعی شهرستان دزفول
Nematodes of superfamily Criconematoidea in Dezful natural habitats
-- انجمن نماتد شناسی ایران, تهران, 2019-08-28 - 2019-08-28
ملی معتبر 40. محسن عسگریعلی اسکندری
نخستین گزارش گونه Longidorus artemisiae از ایران
First report of Longidorus artemisiae Rubtsova, Chizov and Subbotin, 1999 from Iran
-- انجمن نماتد شناسی ایران, تهران, 2019-08-28 - 2019-08-28
ملی معتبر 39. منوچهر حسینوندعلی اسکندری
شناسایی دو گونه نماتد از خانواده Dorylaimidae از ایران
Identification of two nematode species of the family Dorylaimidae from Iran
Iranian plant protection congress انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران، انجمن حشره شناسی ایران, گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 38. کورش عزیزیعلی اسکندری اکبر کارگر بیدهرضا قادری
گزارش چند گونه نماتد جنس Tylenchorhynchus (Dolichodoridae) از ایران
Some species of Tylenchorhynchus (Dolichodoridae) from Iran
Iranian plant protection congress انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران، انجمن حشره شناسی ایران, گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 37. محسن عسگریعلی اسکندری سیدحسین میربابایی کرانی
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در مزارع یونجه استان قزوین
Identification of plant parasitic nematodes in alfalfa fields of Qazvin province
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1395/07/28 - 1395/07/28
ملی معتبر 36. سیدحسین میربابایی کرانیعباسعلی بهاریعلی اسکندری داود کولیوند
شناسایی in silico میکروآران ای (miRNA) با استفاده از غربالگری دیتابیس EST در نماتد Heterodera glycines
In Silico identification of miRNA encoded by Heterodera glycines based on database of EST
Iranian plant protection congress پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 35. المیرا نوروزی تومتریعلی اسکندری سیدحسین میربابایی کرانی
شناسایی نماتدهای فوق بالاخانواده ی Tylenchomorpha از زمین های سبزی کاری شهرستان ارومیه
Identification of nematodes the infraorder Tylenchomorpha in vegetable fields of Urmia county
Iranian plant protection congress پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 34. آرزو خسروزادهعلی اسکندری سیدحسین میربابایی کرانی
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در برخی مراتع استان اردبیل
Identification of plant parasitic nematodes in some grasslands of Ardabil province
Iranian plant protection congress پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 33. بهنوش حاتمیعلی اسکندری رمضان اصغری پهناب محله
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی چغندرقند در برخی مناطق استان لرستان
Identification of plant parasitic nematodes of sugar beet fields in some areas of Lorestan province
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-26
ملی معتبر 32. فروغ نمدی پورعلی اسکندری رمضان اصغری پهناب محله
شناسایی دو گونه نماتد از جنس های Malenchus و Criconema از استان لرستان
Identification of two nematode species of the genera Malenchus and Criconema from Lorestan province
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-26
ملی معتبر 31. فروغ نمدی پورعلی اسکندری رمضان اصغری پهناب محله
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در برخی مناطق استان زنجان
Identification of plant parasitic nematodes of potato fields in some regions of Zanjan province
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-26
ملی معتبر 30. رمضان اصغری پهناب محلهعلی اسکندری زهرا تنها معافی
معرفی دو جنس از خانواده Tripylidae (Nematoda: Triplonchida) در ایران
Record of two genus of Tripylidae (Nematoda: Triplonchida) in Iran
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-26
ملی معتبر 29. منیره زارع زادهعلی اسکندری مصطفی نیکدل
بررسی پراکنش نماتدهای انگل حشرات خانواده Heterorhabditidae در مراتع سهند استان آذربایجان شرقی
The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1392/05/30 - 1392/05/31
سایر 28. فاطمه سادات طباطباییآیت اله سعیدی زادهعلی اسکندری فاطمه جمالی
ارزیابی اثر ریزوبیوم بر فعالیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita در ریزوسفر برخی گیاهان لگومینوز
-
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی, دامغان, 1391/07/15 - 1391/07/16
سایر 27. حمید رضا عبدوسآیت اله سعیدی زادهعلی اسکندری
مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر سرخدار (Taxus baccate) در مناطق سوخته و سالم جنگل ابر شهرستان شاهرود
-
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی, دامغان, 1391/07/15 - 1391/07/16
سایر 26. علی قادریآیت اله سعیدی زادهعلی اسکندری
مطالعه اثر آتش سوزی بر جمعیت نماتد در ریزوسفر در خت آزاد (Zelkova carpinifolia) در جنگل ابر شاهرود
-
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی, دامغان, 1391/07/15 - 1391/07/16
سایر 25. صدیقه همتیآیت اله سعیدی زادهعلی اسکندری
بررسی واکنش برخی ارقام گوجه فرنگی تیمار شده با کود معدنی فسفری نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita در شرایط گلخانه
-
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی, دامغان, 1391/07/15 - 1391/07/16
ملی معتبر 24. نگین امیرزادیابراهیم شکوهیعلی اسکندری امیر باباعلی
بررسی فونستیک و پراکنش نماتدهای باکتری خوار خانواده سفالوبیده (Nematoda: Cephalobidae) در استان سمنان
-
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 23. پگاه اشکانیزهرا تنها معافیعلی اسکندری ولی اله بنی عامری
شناسایی سه گونه Tylenchorhynchus (Nematoda: Dolochodoridae) در تعدادی از بوستان های تهران
-
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 22. فاطمه غرابادیانسالار جمالیامیر احمدیان یزدیعلی اسکندری
ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne spp.
-
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 21. مرضیه قلیچیامیرحسین محمدیمعصومه حقدلعلی اسکندری
جداسازی و شناسایی عوامل قارچی مولد سرخشکیدگی درختان پسته در شهرستان مه ولات و ارزیابی مقاومت ارقام محلی
-
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 20. مرضیه قلیچیامیرحسین محمدیمعصومه حقدلعلی اسکندری
مقایسه قدرت بیماریزایی جدایه های مختلف قارچ های مولد سرخشکیدگی درختان پسته و کاربرد برخی از قارچکشها در کنترل عوامل بیماریزا
-
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 19. سیده الهه موسوی ویریعلی اسکندری زهرا تنها معافیامید عسگری
شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی در منطقه ی طارم زنجان
-
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 18. امیر سهیلی آیت اله سعیدی زادهعلی اسکندری
بررسی اثر گیاهان جنس Brassica بر نماتدهای ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی
-
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 17. نسرین وحیدیانآیت اله سعیدی زادهعلی اسکندری
اثر کنترلی برخی گیاهان بر فعالیت نماتدهای ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در ریزوسفر خیار در شرایط گلخانه
-
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 16. سعید سیفیآیت اله سعیدی زادهعلی اسکندری
بررسی اثرات متقابل نماتد ریشه گرهی mELOIDOGYNE INCOGNITA و قارچ عامل پژمردگی vERTICILLIUM DAHLIAE روی نهال های پسته در گلخانه
-
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 15. فاطمه غرابادیانامیر احمدیان یزدیعلی اسکندری محمدحسن هادی زاده
تاثیر سطوح مختلف جمعیت نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica روی پارامترهای رشدی گوجه فرنگی
Effect of various population levels of Meloidogyne javanica on growth parameters of tomato
همایش ملی ایده های نو در کشاورزی دانشگاه آزاد خوراسگان, خوران, 1390/12/11 - 1390/12/12
ملی معتبر 14. فاطمه غرابادیانسالار جمالیامیر احمدیان یزدیعلی اسکندری
سطح خسارت اقتصادی نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در گلخانه های گوجه فرنگی استان خراسان رضوی
-
همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی بروجرد, 1390/11/25 - 1390/11/26
سایر 13. سمیه صادقآیت اله سعیدی زادهعلی اسکندری محمد رضا عتیقیفهیمه نیاستی
شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهان (راسته Tylenchida) زینتی تیره های چمن، شمشاد و سرو در منطقه تهران و کرج
-
نخستین همایش باغ گیاهشناسی ملی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور, تهران, 1390/08/05 - 1390/08/05
سایر 12. محمد رضا عتیقیآیت اله سعیدی زادهعلی اسکندری محمد رضا عتیقیسمیه صادقفهیمه نیاستی
شناسایی فون نماتدهای انگل (راسته Tylenchida) تیره های کاج، کاسنی و گلسرخ از مناطق تهران و کرج
-
نخستین همایش باغ گیاهشناسی ملی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور, تهران, 1390/08/05 - 1390/08/05
ملی معتبر 11. الهام کمالی دهقانآیت اله سعیدی زادهعلی اسکندری وحید رهجو
مطالعه واکنش ارقام گوجه فرنگی به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita
-
همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار دانشگاه پیام نور اهواز, اهواز, 1390/03/09 - 1390/03/10
ملی معتبر 10. الهام کمالی دهقانآیت اله سعیدی زادهعلی اسکندری وحید رهجو
مطالعه میزان پژمردگی ارقام گوجه فرنگی آلوده به قارچ عامل پژمردگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita
-
همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو دانشگاه آزاد شیراز, شیراز, 1389/12/11 - 1389/12/12
ملی معتبر 9. الهام کمالی دهقانآیت اله سعیدی زادهعلی اسکندری وحید رهجو
واکنش رویشی ارقام گوجه فرنگی در حضور نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita و قارچ عامل پژمردگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
-
همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو دانشگاه آزاد شیراز, شیراز, 1389/12/11 - 1389/12/12
ملی معتبر 8. الهام کمالی دهقانآیت اله سعیدی زادهعلی اسکندری وحید رهجومهسا زینالیان مهربانی
بررسی اثر متقابل نماتد ریشه کره ایmeloidoyne incognita و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici روی برخی از ارقام گوجه فرنگی در گلخانه
-
Iranian plant protection congress موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور, تهران, 2010-07-31 - 2010-08-03
ملی معتبر 7. اکرم منتظریانمحمد علی آقاجانیعلی اسکندری
بررسی روابط وقوع - شدت در بیماری پوسیدگی ذغالی سویا
study of nicidence...
Iranian plant protection congress موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور, تهران, 2010-07-31 - 2010-08-03
ملی معتبر 6. یونس رضایی دانشحمید رضا اصغریعلی اسکندری کی. جی مو کرجی
معرفی دو گونه جدید قارچ میکوریز آربوسکولار در ریزوسفر آویشن استان سمنان
report of two new arbuscular...
Iranian plant protection congress موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور, تهران, 2010-07-31 - 2010-08-03
ملی معتبر 5. ثمینه هراتیعلی اسکندری زهرا تنها معافی
شناسایی هشت گونه نماتد انگل گیاهی متعلق به خانواده belonolaimidae از پوشش گیاهی شهرستان شاهرود و حومه
-
Iranian plant protection congress موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور, تهران, 2010-07-31 - 2010-08-03
ملی معتبر 4. الینا رودگرعبدالرضا فروتنوحید خسرویعلی اسکندری شهرام نعیمی
بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه برنج با جدایه های تریکودرما در استان مازندران
-
Iranian plant protection congress موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور, تهران, 2010-07-31 - 2010-08-03
ملی معتبر 3. ثمینه هراتیعلی اسکندری زهرا تنها معافیشاپور باروتی
شناسایی یازده گونه نماتد انگل گیاهی متعلق به خانواده hoplolaimidae از پوشش گیاهی شهرستان شاهرود و حومه
-
Iranian plant protection congress موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور, تهران, 2010-07-31 - 2010-08-03
ملی معتبر 2. اکرم منتظریانمحمد علی آقاجانیعلی اسکندری
مطالعه تاثیر دما بر سرعت رشد و درصد جوانه زنی میکرو اسکلروت های قارچmacrophomina phaseolina عامل پوسیدگی ذغالی سویا
-
Iranian plant protection congress موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور, تهران, 2010-07-31 - 2010-08-03
ملی معتبر 1. محمد تقی قانع پوریونس رضایی دانشحمید رضا اصغریعلی اسکندری کی. جی مو کرجی
شناسایی سه گونه قارچ میکوریز آربوسکولار همراه ریشه قیچ تاغ و افدرا در ایران
-
Iranian plant protection congress موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور, تهران, 2010-07-31 - 2010-08-03