خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27728   بروزرسانی: 23-11-1402

Ali Eskandari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, بیماری شناسی گیاهی , 1388-1380
عنوان رساله : تاکسونومی نماتدهای انگل گیاهی بالاخانواده Criconematoidea Taylor, 1936 در ایران
زمینه رساله : بیماری شناسی گیاهی-نماتد شناسی
استاد راهنما : دکتر اکبر کارگر بیده

کارشناسی ارشد : دانشگاه شیراز, ایران, بیماری شناسی گیاهی , 1379-1375
عنوان پایان نامه : خالص سازی، تعیین دامنه میزبانی و برخی خصوصیات بیولوژیکی و فیزیکوشیمیائی جدایه ایرانی ویروس موزائیک زرد نواری جو
زمینه پایان نامه : بیماری شناسی گیاهی-ویروس شناسی
استاد راهنما : دکتر کرامت الله ایزد پناه

کارشناسی : دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, گیاه پزشکی , 1375-1371