خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27175   بروزرسانی: 23-11-1402

Ali Eskandari
علی اسکندری
دانشیار

پست الکترونيکی
eskandari.a[at]znu.ac.ir      eskandariaznu[at]gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/eskandari-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2668

فکس
   +98 (0) 24 3228 32283202

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، کدپستی: 38791-45371