خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27728   بروزرسانی: 23-11-1402

Ali Eskandari

مدیریت

 مدیر گروه گیاه پزشکی دانشگاه زنجان (از فروردین 1394 تا فروردین 1396)

رئیس گروه تخصصی گیاه پزشکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان