خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23234   بروزرسانی: 09-11-1400

Ali Eskandari

مدیریت

 مدیر گروه گیاه پزشکی دانشگاه زنجان (از فروردین 1394 تا فروردین 1396)

رئیس گروه تخصصی گیاه پزشکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان