خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23626   بروزرسانی: 24-06-1401

Ali Eskandari

مدیریت

 مدیر گروه گیاه پزشکی دانشگاه زنجان (از فروردین 1394 تا فروردین 1396)

رئیس گروه تخصصی گیاه پزشکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان