خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12548   بروزرسانی: 15-09-1400

Davoud Eslami

Publications in Journals


3.  علی احمدیداود اسلامی
Employer's liability for damage caused by the worker's act to a third party, assuming the worker's action outside the scope of the orders
مسئولیت کارفرما در قبال زیان ناشی از فعل کارگر به ثالث؛درفرض اقدام کارگر خارج از حیطه دستورات
تحقیقات حقوق قضایی شماره 1 (1399/12/24صفحه 0 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
2.  زهرا صفویداود اسلامی
The Effectiveness of Anger Management Training in Reducing Delinquency and Social Harms Among Adolescent Girls Living in Welfare Care Centers
اثربخشی آموزش مدیریت خشم در کاهش بزهکاری و آسیبهای اجتماعی بین دختران نوجوان ساکن مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی
مطالعات ناتوانی شماره 11 (1399/12/01صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
معتبر
1.  محمد ابراهیم شمس ناتریداود اسلامی
Penal Nature of Terrorist Financing
ماهیت کیفری تامین مالی تروریسم
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی - دانشگاه تهران شماره 4 (1394/10/10صفحات 257-286 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 14. محمدحسن مجتهدیداود اسلامی
نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی (با تاکید بر نقش مدارس)
The role of education in preventing crimes and lawsuits(with emphasis on the role of schools)
-- دانشگاه دولتی محقق اردبیلی, اردبیل, 2023-10-09 - 2023-10-09
ملی معتبر 13. داود اسلامیمحمدحسن مجتهدی
رفتار خلاف شأن قضایی در عرف عام و عرف خاص
Behavior against judicial dignity in general and special customs
------ دانشگاه دولتی قم, تهران, 2023-05-08 - 2023-05-08
بین‌المللی 12. داود اسلامیمحمدحسن مجتهدی
رعایت شئون شغلی در منصب قضا
Compliance with job duties in the judging
--- موسسه آموزش عالی آپادانا, شیراز, 2022-12-20 - 2022-12-20
ملی معتبر 11. داود اسلامیمحمدحسن مجتهدی
زمینه ها و بسترهای آسیب های اخلاقی قضاوت
The base and contexts of moral damages of judgment
--- دانشگاه پیام نور شیراز, شیراز, 2022-06-16 - 2022-06-16
بین‌المللی 10. داود اسلامیسید حسن موسوی شریففائزه نوبخت
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در قانون مجازات اسلامی 1392
Civil liability of vehicle owners in the Islamic Penal Code of 1392
-- موسسه آموزش عالی فرزانگان, تهران, 2021-08-21 - 2021-08-21
ملی معتبر 9. حمیدرضا توحیدلوزهراالسادات حسینیداود اسلامی
چالش های حقوقی کودک همسری بر مبنای ماده 1041 قانون مدنی
Legal challenges of the child spouse under Article 1041 of the Civil Code
------ موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, تهران, 2021-03-10 - 2021-03-10
ملی معتبر 8. داود اسلامیحمیدرضا محمدی
محصولات تراریخته، مسئولیت مدنی و ملاحظاتی در خصوص آنها
Transgenic products, civil liability and considerations related to them
-- پردیس فارابی دانشگاه تهران, تهران, 2021-02-19 - 2021-02-20
ملی معتبر 7. داود اسلامیآیسان میرزا محمدیحسن محمدی درگاه
نقدی برتقنین و عملکرد دادگاه های ایران در رسیدگی به دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی
A Critique of the Legislation and Performance of Iranian Courts in Defending Land Nationalization Lawsuits
------ موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, تهران, 2021-02-19 - 2021-03-15
ملی معتبر 6. داود اسلامینفیسه طلوعی
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران
The concept and position of the right to health in the Iranian legal system
--- دانشگاه پیام نور استان فارس, شیراز, 2020-11-10 - 2020-11-19
ملی معتبر 5. داود اسلامیآیسان کلانتری
توبه و شرایط اثبات آن در حقوق کیفری ایران
Repentance and the conditions for proving it in criminal law
--- موسسه پژوهشی مدیریت مدبر, تهران, 2020-03-12 - 2020-03-12
ملی معتبر 4. داود اسلامیرضا احمدی لمراسکیندازایر کعبه دولت
مسئولیت متصدی حمل و نقل با نگاهی به قوانین مدنی و تجارت
responsibilities of transportation manager with Looking at Civil and Commercial Laws
---- دانشگاه شهید مدنی تبریز, تبریز, 2019-02-26 - 2019-02-26
ملی معتبر 3. داود اسلامی
پیشگیری اجتماعی در آموزه های قرآن کریم
Social prevention in the teachings of the holy Quran
------------- دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی, بروجرد, 2018-04-23 - 2018-04-23
بین‌المللی 2. داود اسلامی
تشکیل پرونده شخصیت ضرورتی اجتناب ناپذیر در نظام کیفری ایران
formation a personality file is an inevitable necessity in iran^s criminal system
------------ دانشگاه فرهنگیان, تهران, 2017-12-21 - 2017-12-21
ملی معتبر 1. داود اسلامی
بررسی رابطه اختلال روانی و مسئولیت کیفری
Investigate the relationship between mental disorder and criminal responsibility
----- موسسه آموزش عالی طبرستان, چالوس, 2017-05-24 - 2017-05-24