خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10278   بروزرسانی: 15-09-1400

Davoud Eslami

سوابق تحصیلی


دکترا : تهران, ایران, حقوق جزا و جرمشناسی

کارشناسی ارشد : امام صادق, ایران, حقوق جزا و جرمشناسی