خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12364   بروزرسانی: 15-09-1400

Davoud Eslami
داود اسلامی
استادیار

پست الکترونيکی
eslami@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/eslamid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4305

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، اتاق 633، کدپستی 38791-45371