خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12750   بروزرسانی: 15-09-1400

Davoud Eslami

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 سید مهدی موسوی در حال انجامحقوق جزا و جرمشناسی تحلیل ارتکاب جرایم شرکتی محیط زیستی توسط مدیران ارشد دولتی از منظر جرم شناسی سبز   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
6 محمود ملائی   1400علوم محیط زیست بررسی راه‌کارهای اشاعه فرهنگ محیط زیستی در جامعه و پیشگیری از جرایم محیط زیستی (مطالعه موردی: استان زنجان)   استاد مشاور
5 ایرج قدم یاری   1396حقوق جزا و جرمشناسی پیشگیری غیرکیفری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان   استاد راهنما
4 لیلا شیخلو   1397حقوق جزا و جرمشناسی چالش های فرض بی گناهی در قانون آیین دادرسی کیفری   استاد راهنما
3 آرش حبیب پور   1397حقوق جزا و جرمشناسی تدابیر کیفری برای حمایت از حقوق کودک در برابر مجازات و تنبیه بدنی   استاد راهنما
2 حمید حسنلو   1396حقوق جزا و جرمشناسی رویکرد حقوق کیفری به انشعابات غیرمجاز در شرکت های آب و فاضلاب   استاد راهنما
1 مهدی خاصی   1397حقوق جزا و جرمشناسی موازین قانونی رعایت حقوق شهروندی بزهکاران پس از آزادی از زندان   استاد راهنما