خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8527   بروزرسانی: 15-09-1400

Davoud Eslami

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روش تحقیق2. جرمشناسی3. متون فقه4. اصول فقه5. جزای اختصاصی6. جزای عمومی