خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27242   بروزرسانی: 17-10-1399

Hassan Jafari

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
82.  غلامحسن جعفرینرگس فولادی
The Potential of Water Outflow from the Folds of Zagros Mountains to the Persian Gulf Watershed
پتانسیل خروجی آب از چین خوردگی های زاگرس به حوضۀ آبریز خلیج فارس
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان(Geography and Environmental Planning) شماره 35 (1403/04/01صفحات 1-22 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
81.  غلامحسن جعفریزینب کریمی
Spatial analysis of morphotectonic indicators based on the focus of earthquakes and the function of faults in Iran
تحلیل فضایی شاخص های مورفوتکتونیک بر اساس کانون زلزله ها و عملکرد گسل های ایران
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- دانشگاه خوارزمی شماره 4 (1402/12/29صفحات 79-98 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
80.  غلامحسن جعفریروح اله خدائی
Zoning Land Surfaces of Shahroud Basin against the Occurrence of Landslides Using the Shannon Model
پهنه بندی سطوح ارضی حوضه شاهرود در مقابل وقوع زمین لغزش به کمک مدل شانون
جغرافیا و مخاطرات محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 46 (1402/12/19صفحات 253-257 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
79.  فاطمه الهقلی تبارنشلیعیسی پیریغلامحسن جعفریامیر نیک پورمریم حاجی زاده
A Meta-analysis of Studies in the Field of Informal Settlement in Iran
فراتحلیلی بر پژوهش های حوزه ی اسکان غیررسمی در ایران
مطالعات ساختار و کارکرد شهری شماره 37 (1402/11/20صفحات 7-37 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
78.  غلامحسن جعفریپیمان محمدیمحسن احتشامی معین آبادی
Effect of tectonic-climatic controllers on the transition of Endorheic to Exorheic Basins in the Zagros mountain range
تأثیر کنترل‌کننده‌های تکتونیکی-اقلیمی بر انتقال حوضه‌های اندورئیک به اگزورئیک در رشته‌کوه زاگرس
Journal of Mountain Science Issue (12)20 (2024-01-03PP. 3500-3524 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
77.  غلامحسن جعفریسمیرا امانی سقزچی
Hydrological Thresholds of Urmia Water Basin
آستانه های هیدرولوژیک حوضۀ آبی ارومیه
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 73 (1402/10/01صفحات 47-69 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
76.  غلامحسن جعفریسیده خدیجه خان حسنی
Investigating the Role of Wind Speed and Air Pressure on the Spatial Identity and Spatial Distribution of Dunes in Iran
بررسی نقش سرعت باد و فشار هوا بر هویت مکانی و پراکنش فضایی تپه های ماسهای در ایران
محیط شناسی شماره 49 (1402/09/11صفحات 255-277 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
75.  غلامحسن جعفریفروزان ناصری
Identification, Density and Physiographic Characteristics of Dolines in Different Altitude Classes (Zagros Karst Areas)
شناسایی، تراکم و خصوصیات فیزیوگرافی دولین‌ها در طبقات ارتفاعی مختلف (مناطق کارستی زاگرس)
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 84 (1402/06/20صفحات 25-34 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
74.  غلامحسن جعفرینرگس فولادی
Estimate Precipitation Changes in the East and West of the Zagros Main Thrust
تحلیل تغییرات بارش در شرق و غرب تراست اصلی زاگرس
برنامه ریزی فضایی= شماره 48 (1402/03/30صفحات 97-116 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
73.  غلامحسن جعفریروح اله خدایی
Morphometry and reconstruction of the Moallem-Kalaye landslide
مورفومتری و بازسازی زمین لغزش معلم کلایه
مخاطرات محیط طبیعی شماره 35 (1402/01/30صفحات 58-78 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
72.  غلامحسن جعفریکژال غفوری
The Ordering Analysis of Waterways Drainage Basins of Iran
تحلیل رتبه‌بندی آبراهه‌های حوضه‌های آبریز ایران
برنامه ریزی فضایی= شماره 45 (1401/03/31صفحات 81-98 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
71.  غلامحسن جعفریکژال غفوری
Analysis of the relationship between dominant lithological features and faults of Zagros tectonic unit sub-basins and their fractal dimension
تحلیل ارتباط ویژگی های لیتولوژی غالب و گسل های زیرحوضه های واحد زمین ساختی زاگرس و بعد فراکتالی آن ها
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 66 (1401/02/15صفحات 127-138 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
70.  غلامحسن جعفریزینب کریمی
Estimation of soil loss due to water erosion of Jazlachai catchment using three models FSM, Fargas, BLM
برآورد هدر رفت خاک ناشی از فرسایش آبی حوضه آبریز جزالچای با استفاده از سه مدل BLM ،Fargas ،FSM
پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر شماره 45 (1401/02/15صفحات 41-57 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
69.  غلامحسن جعفریزینب کریمی
Geomorphological study of Soltanieh grass (Zanjan province)
بررسی ژئومورفولوژیکی چمن سلطانیه (استان زنجان)
مطالعات علوم محیط زیست شماره 2 (1400/05/08صفحات 3596-3604 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
68.  غلامحسن جعفریفروزان ناصری
Analysis of Physiographic Characteristics of Zagros Sub-basins in Relation to Karstization Conditions
بررسی خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه های زاگرس در ارتباط با شرایط کارستی شدن
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان(Geography and Environmental Planning) شماره 81 (1400/04/05صفحات 25-44 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
67.  غلامحسن جعفریفروزان ناصری
Spatial Distribution of Macro-karst Landforms in the Zagros of Iran with Emphasis on Temperature and Precipitation
توزیع فضایی لندفرمهای ماکروکارست زاگرس ایران
برنامه ریزی فضایی= شماره 41 (1400/04/03صفحات 91-122 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
66.  غلامحسن جعفریفاطمه بختیاری
Geomorphic Threshold of GhezelOwzanBasin
ردیابی تحوّلات فضایی حوضه های آبی(مطالعه موردی: قزلاوزن)
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 62 (1400/04/01صفحات 1-18 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
65.  غلامحسن جعفریمینا آوجی
The influence of some climatic parameters on dewatering of interior lakes of Iran
تأثیرگذاری برخی از شاخص‏های اقلیمی بر آبگیری دریاچه‌های داخلی ایران
هیدروژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز شماره 26 (1400/04/01صفحات 23-40 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
64.  غلامحسن جعفریکژال غفوری
Erodibility status analysis of sub-basins of Zagros Morphotectonic unit in relation to morphometric characteristics
تحلیل وضعیت فرسایش‌پذیری زیرحوضه‌های واحد مورفوتکتونیک زاگرس در زمینه‌ی خصوصیات مورفومتری
پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر شماره 4 (1399/12/29صفحات 74-89 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  غلامحسن جعفریفروزان ناصری
Spatial Evaluation of Morphotectonic Indicators of Valleys Considering their Geological …
تحلیل فضایی لندفرم های کارستی زاگرس با توجه به موقعیت ارتفاعی و تکتونیکی
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 61 (1399/11/18صفحات 231-246 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
62.  غلامحسن جعفریهژیر محمدی
Geomorphoclimatic spatial analysis of Ghezel Owzan Basin
تحلیل فضایی ژئومورفوکلیماتیک حوضۀ آبی قزلاوزن
آمایش جغرافیایی فضا شماره 37 (1399/09/30صفحات 91-106 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
61.  غلامحسن جعفرینسرین حضرتی کبرک
Late Quaternary glacier equilibrium line altitudes (ELA) in the mountains of Iran
خط تعادل یخچال های کوهستانهای ایران در دوره کواترنری
Arabian Journal of Geosciences Issue 13:625 (2020-07-10PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  غلامحسن جعفریزینب براتی
Spatial Analysis of Symmetry or Asymmetry Drainage Index in the Alvand Batholith
تحلیل فضایی تقارن یا عدم تقارن شبکهیزهکشی در باتولیت الوند
هیدروژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز شماره 22 (1399/04/10صفحات 109-128 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
59.  غلامحسن جعفرینسرین حضرتی کبرک
Best Method in estimating the equilibrium-line altitude of late quaternary glaciers in Iran‏
تجزیه و تحلیل روش‌های برآورد ارتفاع برف مرز دائمی یخچال‌های کواترنری در ایران
جغرافیا و مخاطرات محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 33 (1399/03/30صفحات 239-292 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  غلامحسن جعفریمحمد طاهرخانیخدیجه رضائی
Evaluation of Geotourism Potentials of Qezelowzan Basin
ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسمی حوضه قزل اوزن
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی شماره 3 (1398/11/20صفحات 259-275 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
57.  غلامحسن جعفریهژیر محمدی
Chaotic Action of Geomorphological Processes of Ghezel Ozan Basin
بررسی رفتار آشوبناک فرایندهای ژئومورفولوژیکی حوضۀ آبریز قزلاوزن
جغرافیا و مخاطرات محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 29 (1398/11/16صفحات 1-23 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
56.  غلامحسن جعفریفروزان ناصری
Effect of height on the physiographic properties of limestone subbasins (A case study of Zagros Heights of Iran)
تأثیر ارتفاع بر خصو صَیات فیزیو گرافی زیرحوضه اّهکی (مطالعه موردی ارتفاعات زاگرس ایران)
پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر شماره 36 (1398/10/30صفحات 1-16 
  سایر
با هیات تحریریه
55.  غلامحسن جعفریزینب براتی
Investigation of Morphometric Parameters and Their Impact on the Hydrological and Geomorphic Processes by Using Arc GIS (Case Study: Tuyserkan Basin)
بررسی پارامترهای مورفومتریک و تأثیر آنها بر فرآیندهای هیدرولوژیکی و ژئومورفیک با استفاده از Arc GIS (مطالعه موردی: حوضه تویسرکان)
Journal of Hydrosciences and Environment (JHE) Issue 5 (2020-01-17PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
54.  غلامحسن جعفریمهدی عباسی
Spatial investigation of Ghezel Ozan basin alluvial terraces in relation to tectonics and climate changes
بررسی فضایی پادگانه‌های حوضۀ قزل‌اوزن در ارتباط با تکتونیک و تغییرات آب‌وهوایی
آمایش جغرافیایی فضا شماره 33 (1398/10/15صفحات 61-71 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
53.  غلامحسن جعفریهژیر محمدی
Mapping the sensitivity of subsidence prone areas using the weight of evidence method (Case study: Kaboudarahang-Famenin Plain)
پهنه بندی خطر فروچاله ها با استفاده از روش وزن شواهد مطالعه موردی: دشت کبودر آهنگ -فامنین
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- دانشگاه خوارزمی شماره 6 (1398/10/01صفحات 71-88 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  غلامحسن جعفریهژیر محمدی
Study of Quaternary Bijar Basin Evolutions with Fractal Dimension
بررسی بعد فرکتالی چاله بیجار با تأکید بر تغییرات سطح اساس
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 68 (1398/07/05صفحات 41-62 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
51.  غلامحسن جعفریهژیر محمدی
Investigation of Zanjan Talkheh- Rud Chaotic Behavior in the Quaternary
بررسی رفتار آشوبناک تلخه‌رود استان زنجان در کواترنری
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 66 (1398/07/01صفحات 185-205 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  غلام حسن جعفری
Geomorphological Challenges of Systematic Attitude
چالش های ژئومورفولوژیستی نگرش سیستمی
تحقیقات جغرافیایی شماره 34 (1398/05/31صفحات 245-255 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
49.  غلامحسن جعفرینسرین حضرتی کبرک
The Boundary of the Quaternary Glacial Morphogenes System in the Water Basins of Northwest of Iran
مرز سیستم شکل زای یخچال کواترنری در حوضه‌های آبریز شمال غرب ایران
هیدروژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز شماره 18 (1398/04/04صفحات 79-96 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  غلامحسن جعفرینسرین حضرتی کبرک
Estimation of ELA of the geomorphic unit of Central Iran
برآورد ارتفاع برفمرز واحد ژئومورفیک ایران مرکزی
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 55 (1398/04/01صفحات 193-210 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  رضا خوشرفتارغلامحسن جعفریمهدی فیض اله پورپروانه مرادیحبیب آرین تبار
Evaluation of the correlation of faults with karstic springs in the mountain range of Prav Bisotun-Kermanshah
ارزیابی ارتباط گسل ها با چشمه های کارستی در توده کوهستانی پراو بیستون کرمانشاه
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 54 (1398/01/17صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
46.  غلامحسن جعفریهژیر محمدی
Dominoes in geomorphology (Case study: Ghezel owzan basin)
دومینو در ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضهی آبریز قزلاوزن)
پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر شماره 31 (1397/12/27صفحات 16-36 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
45.  غلامحسن جعفریشیوا محمدی
Estimate the Equilibrium Line of Water and Driness of Quaternary Case study (Lake Maharlu)
برآورد ارتفاع خط تعادل آبوخشکی کواترنری (مطالعه موردی دریاچه مهارلو)
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 64 (1397/12/25صفحات 141-157 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
44.  غلامحسن جعفریهژیر محمدی
Qezezlowzan lakes Palimpsest
پالیمسست دریاچه‌های قزل‌اوزن
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی شماره 26 (1397/10/08صفحات 97-116 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
43.  غلامحسن جعفرینسرین حضرتی کبرک
Reconstruction of Quaternary ELA of the Zagros Geomorphic Unit of Iran
بازسازی برفمرز کواترنری واحد ژئومورفیک زاگرس ایران
جغرافیا و پایداری محیط شماره 28 (1397/10/04صفحات 33-49 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
42.  غلامحسن جعفریمهدی عباسی
Analysis tectonic role in river terraces geomorphologic evolution Ghezel Owzan
بررسی نقش زمین ساخت درروند تحول ژئومورفولوژیک پادگانه‌های رودخانه‌ی قزل‌اوزن
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 65 (1397/09/20صفحات 92-115 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
41.  غلامحسن جعفریمینا آوجی
Studying the Spatial Distribution of Physiographic Gravity Centers in Dewatering Iran's Internal Holes
نقش پراکندگی فضایی مراکز ثقل فیزیوگرافی در آبگیری چاله‏های داخلی ایران
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان(Geography and Environmental Planning) شماره 71 (1397/08/30صفحات 73-90 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  غلامحسن جعفریهژیر محمدی
RECONSTRUCTION OF THE QUATERNARY GLACIAL LAKES OF IRAN (QALA’EHCHAI BASIN OF ZANJAN PROVINCE)
بازسازی دریاچه های یخچالی ایران (حوضه قلعه چای استان زنجان)
APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH Issue (1)17 (2018-09-23PP. 5869-5891 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  غلامحسن جعفریزینب براتی
QUATERNARY EQUILIBRIUM LINE ALTITUDE ESTIMATION BY DIFFERENT METHODS IN THE ALVAND MOUNTAIN OF HAMEDAN, IRAN
برآورد ارتفاع خط تعادل یخچالی به وسیله روش های مختلف در کوهستان الوند همدان ایران
APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH Issue 17(1) (2018-09-23PP. 5849-5868 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  غلامحسن جعفرینسرین حضرتی کبرک
Spatial Distribution of Quaternary ELA in Iran Geomorphic Units
توزیع فضایی ارتفاع برف مرز کواترنری واحدهای ژئومورفیک ایران
برنامه ریزی فضایی= شماره 29 (1397/06/24صفحات 81-104 

37.  غلامحسن جعفریزینب براتی
Reconstruction of the climatic conditions of glacial period of Pleistocene in the Hamedan Alvand, based on geomorphologic evidence
بازسازی شرایط اقلیمی دورههای یخچالی پلیوستوسن الوند همدان بر اساس شواهد ژئومورفولوژی
جغرافیای طبیعی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان شماره 40 (1397/06/07صفحات 121-139 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  غلامحسن جعفریمهدی عباسی
Analysis tectonic role in river terraces geomorphologic evolution Ghezel Owzan
بررسی نقش لیتولوژی و تکتونیک در روند تحول توپوگرافی پادگانه¬های رودخانه¬ی قزل¬اوزن
هیدروژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز شماره 14 (1397/05/01صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
35.  غلامحسن جعفرینسرین حضرتی کبرک
Investigation of the Border of Quaternary Glacial Erosion in the Northern Geomorphic Unit of Iran
قلمرو فرسایش یخچالهای کواترنری در واحد ژئومورفیک شمالی ایران
کواترنری ایران- انجمن کواترنری ایران شماره 1 (1397/03/30صفحات 61-73 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  غلامحسن جعفریزینب براتی
The Active Morphotectonics Quantitative Assessment on the slopes of Alvand Batholith
ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در دامنه ‏های توده باتولیت الوند
مخاطرات محیط طبیعی شماره 15 (1397/01/15صفحات 179-204 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
33.  غلامحسن جعفریزینب براتی
The Study of mountainous areas processes by using contour lines curvature coefficient (Case Study Alvand Batholith of Hamedan)
بررسی فرایندهای مناطق کوهستانی با استفاده از ضریب خمیدگی خطوط منحنی میزان مورد شناسی: باتولیت الوند همدان
جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای- دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 26 (1397/01/15صفحات 17-32 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  غلامحسن جعفریسیدعلیرضا حسینی
Ranking tourism target villages in the Hamedan province with two models Electer and Pralong
سطح بندی روستاهای هدف گردشگری استان همدان با دو مدل الکتر و پرالونگ
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره 6 ویژه نامه گردشگری روستا (1396/12/26صفحات 97-114 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  غلامحسن جعفریفاطمه بختیاری
Quaternary geomorphological evidence of captivity and diversion of rivers (Case study Ghezel Owzan)
شواهد ژئومورفولوژیکی اسارت و انحراف¬ کواترنری رودخانه¬ها (مطالعه موردی حوضه قزل¬اوزن)
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی شماره 23 (1396/12/26صفحات 105-116 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  غلامحسن جعفریفاطمه بختیاریمهدی دوستکامیان
Analyzing the spatial relationship between Drought and Ghazalozan Drainage Basin
بررسی و تحلیل ارتباط فضایی خشک‌سالی‌ها با دبی حوضه آبی قزل اوزن
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 48 (1396/06/25صفحات 79-94 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  غلامحسن جعفریمینا آوجی
Reconstruction of Glacier Circus in Volcanic Craters An Iranian Case of Qorveh, Kurdistan
بازسازی سیرک‌های یخچالی در کراترهای آتشفشانی کواترنری (مطالعه‏ی موردی قروه کردستان)
پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر شماره سال 7 شماره 2 (1396/06/15صفحات 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  غلامحسن جعفریمینا آوجی
The Analysis of Hydrological Dryness in Internal Iran Basins
بررسی خشکی هیدرولوژیکی حوضه‌های داخلی ایران
جغرافیای طبیعی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان شماره 10 (1396/06/01صفحات 87-100 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  غلامحسن جعفریفاطمه بختیاری
Geomorphic Threshold of Ghezel Ozan Basin
آستانه¬های ژئومورفیک حوضه آبی قزل¬اوزن
جغرافیا و مخاطرات محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 21 (1396/04/09صفحات 127-152 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  غلام حسن جعفری
Investigating the Role of Faults in the Morphology of the Northern Plains of Zanjanrood
بررسی نقش گسلها در مورفولوژی دشتهای شمالی زنجانرود
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان(Geography and Environmental Planning) شماره 1دوره 28 (1396/03/05صفحات 35-48 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  غلامحسن جعفریمحمد رضا نوروزی
The Evaluation of Morphotectonic Indicator in Qangholichay Basin
ارزیابی شاخص‏های مورفوتکتونیک در حوضۀ قانقلی‏چای
جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای- دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 22 (1396/01/20صفحات 117-132 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  غلامحسن جعفریاصغر رستم خانی
The scrutiny of geomorphologic effects of Armaghankhane and Taham faults
شواهد ژئومورفولوژیکی گسلهای ارمغانخانه و تهم
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 43 (1395/12/26صفحات 149-173 

23.  غلامحسن جعفریلیلا وثوقی رادحیدر صالحی میشانی
The evaluation of urban green space to locate neighborhood parks (Case study in Tehran district 7)
ارزیابی فضای سبز شهری جهت مکان‌یابی پارک¬های محله¬ای
تحقیقات جغرافیایی - خصوصی شماره 122 (1395/12/20صفحات 160-172 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  غلامحسن جعفریفاطمه بختیاری
Analyze of hydro-geoneurons of Ghezelozan basin
بررسی هیدرو- ژئونروتیک حوضه آبی قزل‏ اوزن
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 45 (1395/11/18صفحات 221-242 
  علمی-پژوهشی
معتبر
21.  غلامحسن جعفریمینا آوجی
The Quaternary Evolution of Kurdistan Qorveh Mountain Mass
بررسی آثار برف مرز دائمی یخچال‌های کواترنری توده کوهستانی قروه
کواترنری ایران- انجمن کواترنری ایران شماره 4 (1395/10/05صفحات 379-391 
  سایر
با هیات تحریریه
20.  غلام حسن جعفری
Study of Quaternary Landforms Glacial Hamedan mass with an Emphasis on Different Parts of the Circus
بررسی لندفرم های یخچال های کواترنری توده الوند همدان با تأکید بر قسمت های مختلف سیرک
فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی شماره 19 (1395/09/30صفحات 129-139 

19.  جعفری محمدغلامحسن جعفری
Regionalization of Tourism Comfort Climate in Ilam Province via GIS technique
پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری استان ایلام با تکنیک GIS
جغرافیایی سر زمین شماره 51 (1395/08/01صفحات 15-30 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  غلامحسن جعفریمهدی دوستکامیان
The scrutiny & Analysis of oscillation changes of discharge & precipitation in Mund basin
بررسی و تحلیل تغییر نوسانات دبی و بارش حوضه مند
جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای- دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 20 (1395/07/25صفحات 129-140 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  غلامحسن جعفریمهدی فیض اله پورزینب براتی
The reconstruction of permanent snow line elevation Quaternary in Alvand s Hamedan(by three methods of wright, slope- direction and Curvature coefficient)
بازسازی ارتفاع برف مرز دائمی کواترنری الوند همدان (با سه روش راست، شیب- جهت و ضریب خمیدگی)
تحقیقات جغرافیایی شماره 119 (1395/07/07صفحات 131-149 

16.  غلام حسن جعفری
Spatial Evaluation of Morphotectonic Indicators of Valleys Considering their Geological Structures (Case Study: Part of the Relief of Zanjan)
بررسی فضایی شاخص ‏های مورفوتکتونیکی دره ‏ها با توجه به ساختمان زمین‏ شناسی (مطالعه‌ی موردی: بخشی از ناهمواری‌های استان زنجان)
هیدروژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز شماره 5 (1394/12/01صفحات 41-61 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  غلامحسن جعفریاصغر رستم خانی
Quaternary Evolutions of Mountain Valleys by Using Contour Lines Case Study (Sabalan Mountains)
بررسی تحولات کواترنری دره های کوهستانی با استفاده از خطوط منحنی میزان مطالعه موردی (ارتفاعات سبلان)
تحقیقات جغرافیایی - خصوصی شماره 3 (1394/11/18صفحات 121-138 
  سایر
با هیات تحریریه
14.  غلامحسن جعفریجعفری محمدمهدی عباسیابراهیم آرامی
Evaluating the potential of ecotourism and Geo tourism in Mahneshan City using SWOT analysis model and GIS technique
بررسی پتانسیل های اکوتوریسم وژئوتوریسم شهرستان ماهنشان با استفاده از الگوی تحلیل SWOT و تکنیکGIS
فضای گردشگری(دانشگاه آزاد واحد ملایر) شماره 16 (1394/09/30صفحات 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  غلامحسن جعفریمهدی فیض اله پورمحمد رضا نوروزی
Actual Soil Erosion Risk Mapping using Modified CORINE Method
پهنه بندی ریسک فرسایش خاک با استفاده از مدل اصلاح شده کورین
. Issue (4)8 (2015-04-20PP. 1-9 

12.  غلامحسن جعفریفردین منفردژیان رستم نژاد خدیجه رضائی
Geotourism assessment their potential in Uraman By the Use of Rynard
ارزیابی پتانسیلهای بالقوه ژئوتوریسم در منطقه اورامان با استفاده از روش رینارد
نشریه ژئومورفولوژی کاربردی ایران شماره 4 (1393/12/29صفحات 44-58 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  غلامحسن جعفریاصغری سر اسکانرود صیاد
The analyse of Quaternary glacial effects of Zanjanrood
بررسی آثار یخچالی کواترنری زنجان رود
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی شماره 2 (1393/11/30صفحات 16-30 

10.  غلامحسن جعفریفردین منفردخدیجه رضائی
Evaluation of the potential of tourism in the city of Zanjan Mahneshan By the Use of Rynard
ارزیابی پتانسیلهای زمین گردشگری شهرستان ماهنشان در استان زنجان با استفاده از روش رینارد
نشریه ژئومورفولوژی کاربردی ایران شماره 3 (1393/07/01صفحات 79-93 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  جمشید عینالیغلامحسن جعفریاسماعیل تبیره
Assessment of the Role of Ecotourism in Rural Areas Development; A Case Study: Uraman-e- Takht County- SarvAbad Township
ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه مناطق روستایی، مطالعه موردی: دهستان اورامان تخت- شهرستان سروآباد
برنامه ریزی و توسعه گردشگری-Journal of Tourism Planning and Development دانشگاه مازندران شماره 9 (1393/06/01صفحات 192-212 
  سایر
با هیات تحریریه
8.  غلامحسن جعفریستار کریمی
Locating tourism villages using Geographical Information System (GIS) Case study: Marivan City Lake (Zarivar)
مکانیابی دهکده های گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) مطالعه موردی: دریاچه زریوار شهرستان مریوان
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 6 (1393/02/15صفحات 95-109 
  سایر
با هیات تحریریه
7.  غلامحسن جعفریفردین منفردرحیم غلامحسینی
Assessment of Potentialities and Limitations of Rural Ecotourism based on Analytical Model SWOT (Case study: Palangan village)
ارزیابی پتانسیلها و محدودیت های اکوتوریسم روستایی براساس مدل تحلیلی SWOT (مطالعه موردی: روستای پالنگان)
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 12 (1393/02/15صفحات 87-108 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  غلام حسن جعفری
The estimate height of perpetual snow line on Iran and the comparison with Wright's method
مدل ارتفاعی خط برف مرز دائمی ایران و مقایسه ی آن با روش رایت
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان(Geography and Environmental Planning) شماره 52 (1392/12/29صفحات 99-118 
  سایر
با هیات تحریریه
5.  غلامحسن جعفریاصغر رستم خانی
Naturalistic approach to the management of water resources (case study:Ayjrod water basin)
مدیریت منابع آب با رویکردی طبیعت گرایانه (مطالعه موردی حوضه آبی ایجرود)
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 11 (1392/03/31صفحات 49-68 
  سایر
با هیات تحریریه
4.  غلامحسن جعفریمحمد حسین رامشت
Geomorphical Process and Its' Effect on Estimating of Floods
فرایند‌های ژئومورفولوژیک و تأثیر آن ها در بر آورد سیلاب‌ها
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 13 (1392/03/30صفحات 101-118 
  سایر
با هیات تحریریه
3.  غلام حسن جعفری
The analyses annual of solar angel altitude in surface slopes of Iran
بررسی سالانه زاویه‌ارتفاع خورشیدی در سطوح شیب‌دار ایران
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 3 (1392/02/03صفحات 29-48 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  مسعود معیریمحمد حسین رامشتعبدالله سیفمجتبی یمانیغلامحسن جعفری
The impact of mountainous skirts direction of Iran on differences in altitude of water and ice equilibrium line of quaternary
تأثیر جهت دامنه های کوهستانی ایران بر ارتفاع خط تعادل آب و یخ کواترنر
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان(Geography and Environmental Planning) شماره 40 (1389/11/12صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  غلامحسن جعفریمحمد حسین رامشتمسعود معیری
Relationship between rainfall and catchments without gauging stations
رابطه بارش و رواناب حوضه‌های فاقد ایستگاه‌های هیدرومتری(مطالعه‌ی موردی حوضه آبریز صغاد)
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 29 (1388/09/30صفحات 191-208 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 43. غلامحسن جعفریزینب براتی
بررسی پارامترهای مورفومتری و تأثیر آن در فرآیندهای هیدرولوژیکی و ژئومورفیک با استفاده از GIS(موردمطالعه: حوضه تویسرکان)
Investigation of morphometric parameters and its effect on hydrological and )geomorphic processes using GIS (Case study: Tuyserkan basin)
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی, تهران, 1400/08/05 - 1400/08/05
ملی معتبر 42. غلام حسن جعفری
بررسی پالئوسیلاب رودخانه قزل‌اوزن (مطالعه موردی رودخانه سارمساقلو)
Paleo flood of Ghezel Ozan river (case study of Sarmasaghloo river)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 41. غلامحسن جعفریزینب براتی
جایگاه آموزش جغرافیا در پایداری محیط
The role of geography education in environmental sustainability
------------ انجمن جغرافیایی ایران, تهران, 2019-05-04 - 2019-05-04
ملی معتبر 40. غلامحسن جعفریزینب براتی
تغییر اقلیم آنتروپوسنی
Anthropocene climate change
کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/02/19 - 1397/02/19
ملی معتبر 39. غلامحسن جعفریفاطمه بختیاری
ردیابی تحولات فضایی قزل اوزن
Tracking of Ghezal Owzen Space Development
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی, مشهد, 1396/07/26 - 1396/07/26
ملی معتبر 38. غلامحسن جعفریزینب براتی
پراکندگی طبیعی و پراکندگی تکنولوژیکی
Natural dispersal and technological dispersion
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی, مشهد, 1396/07/26 - 1396/07/26
ملی معتبر 37. غلامحسن جعفریهژیر محمدی
نقش تغییر سطوح اساس در تحولات کواترنری (مطالعه موردی: حوضه آبریز قزل اوزن)
The Role of Changing Basis Levels in Quaternary Developments (Case Study: Ghezel Ozan Basin)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 36. غلامحسن جعفریزینب براتی
معرفی دو روش ضریب خمیدگی وشیب جهت در برآورد ارتفاع برف مرز کواترنری
The introduction of two methods of bending coefficient and directional direction in estimating the height of snow line Quaternary
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 35. غلامحسن جعفریمینا آوجی
تحلیل مکانی تغییرات دما و بارش با ارتفاع در چاله های داخلی ایران
Spatial analysis of temperature and precipitation variations with elevation in Iran's internal basins
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 34. غلامحسن جعفریکبری قدیمی
تحلیل و بررسی پراکنش فضایی اقامتگاه ها نسبت به جاذبه های طبیعی گردشگری، مطالعه موردی: شهر اردبیل، سرعین و هیر
Analysis and study of spatial distribution of habitations in relation to natural attractions of tourism, Case study: Ardebil, Sarein and Hire
-- ایران, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 33. غلامحسن جعفریزینب کریمی
بررسی فرم ظاهری زمین در ارتباط با نئوتکتونیک (مطالعه موردی: کوه‌های شمال شرقی زنجان)
Study of physical form Earth in relation to Neotectonic (Case Study: Mountains northeast of Zanjan)
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی انجمن ژئومورفولوژی ایران, تهران, 1395/08/12 - 1395/08/12
ملی معتبر 32. غلامحسن جعفرینسرین حضرتی کبرک
آمایش سرزمین با توجه به آثار یخچال های کواترنری روستای سهرین
Land use due to the effects of Quaternary glaciers of the Sohrein Village
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی انجمن ژئومورفولوژی ایران, تهران, 1395/08/12 - 1395/08/12
ملی معتبر 31. غلامحسن جعفریفاطمه بختیاری
بررسی آستانه های ژئومورفیکی حوضه آبی قزل اوزن در امایش سرزمینی
The assessment geomorphic threshold Ghazalozan basin in land use planning
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی انجمن ژئومورفولوژی ایران, تهران, 1395/08/12 - 1395/08/12
ملی معتبر 30. غلامحسن جعفریسیدعلیرضا حسینی
بررسی مواریث طبیعی کوهستان الوند و ظرفیتهای آن در گسترش ژئوتوریسم ( نمونه موردی مورنهای سرگردان جنوب الوند )
Natural heritage review Alvand mountain and its potential in the development of geotourism (Case study earth rocks south Alvand)
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی انجمن ژئومورفولوژی ایران, تهران, 1395/08/12 - 1395/08/12
ملی معتبر 29. غلامحسن جعفریرضا خوشرفتارخدیجه رضائی
نقش تحولات کواترنری در شکل گیری دایک های رسوبی(مطالعه موردی حوضه قزل اوزن)
Role evolution of Quaternary in shaping sedimentary dykes (case study area Ghezl Ozan)
--- انجمن کواترنری ایران, اصفهان, 2016-01-13 - 2016-01-13
ملی معتبر 28. غلامحسن جعفریفاطمه بختیاری
ردیابی تغییر مسیر کواترنری رودخانه ها در نقطه توپوگرافی)مطالعه موردی سرشاخه های قزل اوزن(
Quaternary geomorphological evidence captivity and diversion of rivers (Case study Ghezelowzan)
--- انجمن کواترنری ایران, اصفهان, 2016-01-13 - 2016-01-13
بین‌المللی 27. غلامحسن جعفریمینا آوجی
الگوی اقتصاد مقاومتی با نگاهی به هویت ژئومورفولوژیکی ایران
The Geomorphological identity looking at the pattern of resistance economy
کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی شرکت پژوهشی ترود شمال, بابلسر, 1394/08/30 - 1394/08/30
بین‌المللی 26. غلام حسن جعفری
بررسی تغییر ارتفاع و نوسان انرژی ایران زمین با توجه به ارتفاع خط همدمای صفر درجه
Check height change and swing the Iranian energy due to zero degree isotherm height
همایش بین المللی علوم جغرافیایی مؤسسه عالی علوم خوارزمی شیراز, شیراز, 1394/05/15 - 1394/05/15
بین‌المللی 25. غلام حسن جعفری
بررسی ژئومورفولوؤیکی منشأ دشت های شمال همدان
Geomorphological study of the origin of the plains north of Hamedan
همایش بین المللی علوم جغرافیایی مؤسسه عالی علوم خوارزمی شیراز, شیراز, 1394/05/15 - 1394/05/15
بین‌المللی 24. غلامحسن جعفرینسرین حضرتی
بررسی شواهد یخچالی کواترنری ارتفاعات روستای سهرین زنجان
the reviewing the evidence Quaternary glacial highlands village of Zanjan SOHARIN
همایش بین المللی علوم جغرافیایی مؤسسه عالی علوم خوارزمی شیراز, شیراز, 1394/05/15 - 1394/05/15
بین‌المللی 23. غلام حسن جعفری
بحران انرژی فسیلی و جایگزینی انرژی های تجدید پذیر (وضعیت شیب کالکتورهای خورشیدی در ایران زمین)
Energy crisis fossil and renewable energy sources (Solar collector slope situation in Iran)
همایش بین المللی علوم جغرافیایی مؤسسه عالی علوم خوارزمی شیراز, شیراز, 1394/05/15 - 1394/05/15
ملی معتبر 22. غلامحسن جعفریشیوا محمدی
ضریب رواناب با تأکید بر نوسان ماهانه سطح دریاچه مطالعه موردی(حوضه¬آبریز مهارلو)
Evaluate the coefficient of runoff with an emphasis on fluctuate monthly surface of the lake (Case Study the catchment area Maharlu)
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی انجمن علمی ایرانی ژئومورفولوژی, تهران, 1394/02/29 - 1394/02/29
ملی معتبر 21. غلام حسن جعفری
تأثیر توزیع سطوح ارتفاعی حوضه های آیریز در مدیریت پایدار منابع آب (مطالعه موردی: سدهای تهم و اکباتان)
The effect of high levels of distribution in the sustainable management of water basins (Case Study: Dams Taham and Ekbatan)
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی انجمن علمی ایرانی ژئومورفولوژی, تهران, 1394/02/29 - 1394/02/29
ملی معتبر 20. غلام حسن جعفری
بررسی پتانسیل آبی حوضه زنجان رود با توجه به خصوصیات فیزیوگرافی
Evaluate the Zanjan Rood basin water potential due to physiographic characteristics
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی انجمن علمی ایرانی ژئومورفولوژی, تهران, 1394/02/29 - 1394/02/29
بین‌المللی 19. غلامحسن جعفریمهناز جعفری
بررسی تأثیر عوامل انسانی بر روی تشدید پدیده گرد و غبار
The effect human factors on the exacerbated the phenomenon of dust
= دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 2015-05-05 - 2015-05-06
ملی معتبر 18. غلامحسن جعفریپریسا عطایی
تأثیر جهت و ارتفاع بر پراکندگی سکونتگاه های انسانی (مطالعه موردی حوضه آبی زنجانرود)
The effect of altitude and direction on the distribution of human settlements
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی دانشکده جغرافی دانشگاه تهران تهران, تهران, 1392/12/21 - 1392/12/21
ملی معتبر 17. غلامحسن جعفریاصغر رستم خانی
بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی چاله لوت در پراکندگی مناطق سکونتی
Effects of geomorphology In Lute Hole Scattering settlements
-- تهران, تهران, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 16. غلامحسن جعفریپریسا عطایی
نقش عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاه های انسانی (مطالعه موردی حوضه آبریز ارومیه)
The role of natural factors in the establishment of human settlements
-- دانشکده مکانیک دانشگاهخواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 15. غلام حسن جعفری
نقش روش های جدید جمع آوری آب در دفع ژئوتوریست (مطالعه موردی سد خرسان 3)
The role of new methods of water collection, disposal geotourist (case study Kherasan Dam 3)
-- دانشگاه مازندران, بابلسر, 2014-02-26 - 2014-02-26
ملی معتبر 14. غلامحسن جعفریمرضیه ملک
پتانسیل¬های مناطق روستایی در جذب توریست (مطالعه موردی: روستای مصر)
Potential of rural tourism (case study: village of Egypt)
همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین دانشگاه آزاد واحد همدان, همدان, 1392/01/26 - 1392/01/26
ملی معتبر 13. غلام حسن جعفری
«وفس» یک ژئوپارک بی نظیر هرمی شکل
Vafs a geo park unique pyramidal
همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین دانشگاه آزاد واحد همدان, همدان, 1392/01/26 - 1392/01/26
ملی معتبر 12. غلامحسن جعفریمانیا ابراهیم زاده
تأثیر عناصر جغرافیای طبیعی بر معماری مساکن روستایی مطالعه موردی(استان گیلان)
The impact of physical geography on the architecture of rural housing (Case Study of Gilan province)
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری تهران, تهران, 1391/12/23 - 1391/12/23
ملی معتبر 11. غلامحسن جعفریسعیده قراخانی
توزیع فضایی شهرها و توسعه پایدار با توجه به ویژگی های ژئومورفولوژیکی منطقه (مطالعه موردی مناطقی از شهر زنجان)
Sustainable development of cities and the spatial distribution of geomorphology features (case study areas in Zanjan)
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری دانشگاه آزاد بوکان, تهران, 1391/12/23 - 1391/12/23
ملی معتبر 10. غلام حسن جعفری
زمین ریخت شناسی کوه الوند همدان (مطالعه موردی دره میشان)
Geomorphological mount Aalvand Hamedan due to Quaternery climate change (case study Mishan valley)
همایش زمین شناسی فلاحت ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان, کرمان, 1391/12/10 - 1391/12/11
ملی معتبر 9. غلامحسن جعفریسعیده قراخانی
تأثیر عوامل توپوگرافیک در مکان گزینی شهرهای ایران مرکزی
Topographic influence on the location of iran centeral cities
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی انجمن ژئوموفولوژی تهران, تهران, 1391/12/09 - 1391/12/09
ملی معتبر 8. غلام حسن جعفری
مقایسه برف مرز دائمی قلل مرتفع شمال ایران و ارارات در ترکیه
Comparison of permanent snow line peaks north of Iran with Ararat in Turkey
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی انجمن ژئوموفولوژی تهران, تهران, 1391/12/09 - 1391/12/09
ملی معتبر 7. غلام حسن جعفری
فرایندهای ژئومورفیک کواترنری الوند همدان
Quaternary geomorphic processes Alvand in Hamedan
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی انجمن ژئوموفولوژی تهران, تهران, 1391/12/09 - 1391/12/09
ملی معتبر 6. غلامحسن جعفرینرجس شرفی
معرفی ژئوسایت تنگ برق
-
همایش میراث زمین شناختی ایران سازمان زمین شناسی ایران, تهران, 1391/11/04 - 1391/11/04
ملی معتبر 5. غلامحسن جعفرینرجس شرفی
رویکرد جغرافیایی به اخلاق محیط زیست در آنتروپوژئومورفولوی با تاملی در فرهنگ ایرانی و آرای شیخ اشراق
-
همایش ملی سهروردی دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/03 - 1391/08/03
ملی معتبر 4. غلام حسن جعفری
نقش تحولات اقلیمی کوانرتری ایران در ارزیابی پتانسیل های محیطی سلطانیه
tHE RILE OF QUATERNARY CLIMATE CHANGES IN IRAN ON THE POTENTIAL
همایش ملی سلطانیه دانشگاه پیام نور سلطانیه, سلطانیه, 1391/02/20 - 1391/02/20
بین‌المللی 3. غلام حسن جعفری
لندفرم های ژئومورفولوژی سرخ دیزج زنجان
Geomorphologic landform sorkh dizaj Zanjan
International Joint World Cultural Tourism Conference Cultural Tourism : Past and Future ترکیه, Turkey, 2011-10-07 - 2011-10-09
ملی معتبر 2. غلام حسن جعفری
زاویه ارتفاع خورشیدی در سطوح شیب دار ایران
-
کنگره جغرافیدانان کشور دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1390/06/24 - 1390/06/25
ملی معتبر 1. غلام حسن جعفری
تاثیر نا همواری ها بر شکل و ابعاد دره های یخچالی کواترنر( مطالعه موردی اقلید)
-
کنگره جغرافیدانان کشور دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1390/06/24 - 1390/06/25