خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25809   بروزرسانی: 17-10-1399

Hassan Jafari

Publications in Journals

International ISI58.  غلام حسن جعفری نسرین حضرتی
Late Quaternary glacier equilibrium line altitudes (ELA) in the mountains of Iran  
Arabian Journal (2020) . 
داخلي-ISC57.  غلام حسن جعفری زینب براتی
تحلیل فضایی تقارن یا عدم تقارن شبکهیزهکشی در باتولیت الوند
Spatial Analysis of Symmetry or Asymmetry Drainage Index in the Alvand Batholith  
هیدروژئومورفولوژی (1399) . 
داخلي-ISC56.  غلام حسن جعفری نسرین حضرتی
تجزیه و تحلیل روش‌های برآورد ارتفاع برف مرز دائمی یخچال‌های کواترنری در ایران
Best Method in estimating the equilibrium-line altitude of late quaternary glaciers in Iran
جغرافیا و مخاطرا ت محیطی (1399) . 
داخلي-ISC55.  غلامحسن جعفری فروزان ناصری
ردیابی تحوّلات فضایی حوضه های آبی(مطالعه موردی: قزلاوزن)
Geomorphic Threshold of GhezelOwzanBasin
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 62 (1399صفحات 1-18. 
داخلي-ISC54.  غلام حسن جعفری فروزان ناصری
تحلیل فضایی لندفرم های کارستی زاگرس با توجه به موقعیت ارتفاعی و تکتونیکی
Spatial analysis of karst landforms of Zagros according to altitude and tectonic position
جغرافیا و توسعه دوره 20 شماره 61 (1399صفحات 231-246. 
داخلي-ISC53.  غلام حسن جعفری،هژیر محمدی
  بررسی رفتار آشوبناک فرایندهای ژئومورفولوژیکی حوضۀ آبریز قزلاوزن
  Chaotic Action of Geomorphological Processes of Ghezel Ozan Basin
جغرافیا و مخاطرا ت محیطی دوره 29 (1398صفحات 1-23. 
داخلي-ISC52.  غلام حسن جعفری، محمد طاهرخانی، خدیجه رضایی
 ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسمی حوضه قزل اوزن
Evaluation of Geotourism Potentials of Qezelowzan Basin
پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی دوره 3 شماره 5 (1398صفحات 259-275. 
داخلي-ISC51.  Investigation of the Border of Quaternary Glacial Erosion in the Northern Geomorphic Unit of Iran غلام حسن جعفری- نسرین حضرتی  
قلمرو فرسایش یخچالهای کواترنری در واحد ژئومورفیک شمالی ایران  
Investigation of the Border of Quaternary Glacial Erosion in the Northern Geomorphic Unit of Iran  
کواترنری ایران- انجمن کواترنری ایران دوره 1 (1397صفحات 61-73. 
داخلي-ISC50.  غلام حسن جعفری- هژیر محمدی
دومینو در ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضهی آبریز قزلاوزن)
Dominoes in geomorphology (Case study: Ghezel owzan basin)  
ژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر دوره 31 (1397صفحات 16-36. 
داخلي-ISC49.  غلام حسن جعفری- شیوا محمدی
برآورد ارتفاع خط تعادل آبوخشکی کواترنری (مطالعه موردی دریاچه مهارلو)
Estimate the Equilibrium Line of Water and Driness of Quaternary Case study (Lake Maharlu)
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر دوره 64 (1397صفحات 141-157. 
داخلي-ISC48.  غلام حسن جعفری- نسرین حضرتی
برآورد ارتفاع برفمرز واحد ژئومورفیک ایران مرکزی
Estimation of ELA of the geomorphic unit of Central Iran
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی دوره 55 (1398صفحات 193-210. 
داخلي-ISC47.  غلام حسن جعفری  نسرین حضرتی
مرز سیستم شکل زای یخچال کواترنری در حوضه‌های آبریز شمال غرب ایران
The Boundary of the Quaternary Glacial Morphogenes System in the Water Basins of Northwest of Iran
هیدروژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز دوره 18 (1398صفحات 79-96. 
داخلي-ISC46.  رضا خوشرفتا- غلام حسن جعفری- مهدی فیض اله پور- پروانه مرادی- حبیب اله آرین
ارزیابی ارتباط گسل ها با چشمه های کارستی در توده کوهستانی پراو بیستون کرمانشاه
Evaluation of the correlation of faults with karstic springs in the mountain range of Prav Bisotun-Kermanshah
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره 54 (1398صفحات 1-22. 
داخلي-ISC45.  غلام حسن جعفری
چالش های ژئومورفولوژیستی نگرش سیستمی
Geomorphological Challenges of Systematic Attitude
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی دوره 34 (1398صفحات 245-255. 
داخلي-ISC44.  غلام حسن جعفری    هژیر محمدی
بررسی رفتار آشوبناک تلخه‌رود استان زنجان در کواترنری
Investigation of Zanjan Talkheh- Rud Chaotic Behavior in the Quaternary
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر دوره 66 (1398صفحات 185-205. 
داخلي-ISC43.  غلام حسن جعفری    هژیر محمدی
بررسی بعد فرکتالی چاله بیجار با تأکید بر تغییرات سطح اساس
Study of Quaternary Bijar Basin Evolutions with Fractal Dimension
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز دوره 68 (1398صفحات 41-62. 
داخلي-ISC42.  غلام حسن جعفری هژیر محمدی
پهنه بندی خطر فروچاله ها با استفاده از روش وزن شواهد مطالعه موردی: دشت کبودر آهنگ -فامنین
Mapping the sensitivity of subsidence prone areas using the weight of evidence method (Case study: Kaboudarahang-Famenin Plain)
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- دانشگاه خوارزمی دوره 6 (1398صفحات 71-88. 
داخلي-ISC41.  غلام حسن جعفری مهدی عباسی
  بررسی فضایی پادگانه‌های حوضۀ قزل‌اوزن در ارتباط با تکتونیک و تغییرات آب‌وهوایی
Spatial investigation of Ghezel Ozan basin alluvial terraces in relation to tectonics and climate changes
آمایش جغرافیایی فضا دوره 33 (1398صفحات 61-71. 
داخلي-ISC40.  غلام حسن جعفری هژیرمحمدی
پالیمسست دریاچه‌های قزل‌اوزن  
Qezezlowzan lakes Palimpsest  
ژئومورفولوژی کمی دوره 26 شماره 3 (1397صفحات 97-116. 
داخلي-ISC39.  غلام حسن جعفری نسرین حضرتی
بازسازی برفمرز کواترنری واحد ژئومورفیک زاگرس ایران  
Reconstruction of Quaternary ELA of the Zagros Geomorphic Unit of Iran  
جغرافیا و پایداری محیط دوره 28 شماره 3 (1397صفحات 33-49. 
داخلي-ISC38.  غلام حسن جعفری مینا آوجی
بررسی نقش زمین ساخت درروند تحول ژئومورفولوژیک پادگانه‌های رودخانه‌ی قزل‌اوزن  
Analysis tectonic role in river terraces geomorphologic evolution Ghezel Owzan  
جغرافیا و برنامریزی دوره 65 شماره 3 (1397صفحات 92-115. 
داخلي-ISC37.  غلام حسن جعفری مینا آوجی
نقش پراکندگی فضایی مراکز ثقل فیزیوگرافی در آبگیری چاله ‏های داخلی ایران  
Studying the Spatial Distribution of Physiographic Gravity Centers in Dewatering Iran Internal Holes  
جغرافیا و برنامریزی محیطی دوره 71 شماره 2 (1397صفحات 73-91. 
International ISC36.  غلام حسن جعفری زینب براتی
بازسازی شرایط اقلیمی دورههای یخچالی پلیوستوسن الوند همدان بر اساس شواهد ژئومورفولوژی
Reconstruction of the climatic conditions of the glacial period of Pleistocene in the Hamedan Alvand, based on geomorphologic evidence
جغرافیای طبیعی لارستان دوره 40 شماره 2 (1397صفحات 121-139. 
International ISI35.  غلام حسن جعقری، زینب براتی
QUATERNARY EQUILIBRIUM LINE ALTITUDE ESTIMATION BY DIFFERENT METHODS IN THE ALVAND MOUNTAIN OF HAMEDAN, IRAN  
APPL ECOL ENV RES APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH Vol. 17 (2018PP. 5849-5868. 
International ISI34.  غلام حسن جعفری،هژیر محمدی
RECONSTRUCTION OF THE QUATERNARY GLACIAL LAKES OF IRAN (QALA’EHCHAI BASIN OF ZANJAN PROVINCE)  
APPL ECOL ENV RES APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH Vol. 17 (2018PP. 5869-5891. 
داخلي-ISC33.  غلام حسن جعفری، زینب براتی
بررسی فرایندهای مناطق کوهستانی با استفاده از ضریب خمیدگی خطوط منحنی میزان مورد شناسی: باتولیت الوند همدان
The Study of mountainous areas processes by using contour lines curvature coefficient (Case Study Alvand Batholith of Hamedan)  
جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان دوره 26 (1397صفحات 17-32. 
داخلي-ISC32.  غلام حسن جعفری، فاطمه بختیاری
شواهد ژئومورفولوژیکی اسارت و انحراف¬ کواترنری رودخانه¬ها (مطالعه موردی حوضه قزل¬اوزن)
Quaternary geomorphological evidence of captivity and diversion of rivers (Case study Ghezel Owzan)  
پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی دوره 23 (1396صفحات 105-116. 
داخلي-ISC31.  غلام حسن جعفری، سید علیرضا حسینی
سطح بندی روستاهای هدف گردشگری استان همدان با دو مدل الکتر و پرالونگ
Ranking tourism target villages in the Hamedan province with two models Electer and Pralong
اقتصاد فضا توسعه روستایی دانشگاه خوارزمی دوره 6 (1396صفحات 97-114. 
داخلي-ISC30.  غلام حسن جعفری-زینب براتی
ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در دامنه ‏های توده باتولیت الوند
The Active Morphotectonics Quantitative Assessment on the slopes of Alvand Batholith
مخاطرات محیط طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان دوره 15 (1397صفحات 179-204. 
داخلي-ISC29.  غلام حسن جعفری مهدی عباسی
ررسی نقش لیتولوژی و تکتونیک در روند تحول توپوگرافی پادگانه¬های رودخانه¬ی قزل¬اوزن
Analysis tectonic role in river terraces geomorphologic evolution Ghezel Owzan
هیدروژئومورفولوژی دانشگاه تبریز دوره 14 (1397صفحات 1-22. 
داخلي-ISC28.  غلام حسن جعفری نسرین حضرتی  
توزیع فضایی ارتفاع برف مرز کواترنری واحدهای ژئومورفیک ایران
Spatial Distribution of Quaternary ELA in Iran Geomorphic Units 
برنامه ریزی فضایی دانشگاه اصفهان دوره 29 (1397صفحات 81-104. 
National-ISC27.  غلام حسن جعفری لیلا وثوقی راد و حیدر صالحی میشانی
ارزیابی فضای سبز شهری جهت مکان‌یابی پارک¬های محله¬ای
The evaluation of urban green space to locate neighborhood parks (Case study in Tehran district 7)
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 160 (1395صفحات 172-15. 
National-ISC26.  غلام حسن جعفری و محمد رضا نوروزی
ارزیابی شاخص‏های مورفوتکتونیک در حوضۀ قانقلی‏چای
The Evaluation of Morphotectonic Indicator in Qangholichay Basin
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای شماره 117 (1396صفحات 132-15. 
National-ISC25.  غلام حسن جعفری و اصغر رستم خانی
شواهد ژئومورفولوژیکی گسلهای ارمغانخانه و تهم
The scrutiny of geomorphologic effects of Armaghankhane and Taham faults
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 149 (1395صفحات 173-15. 
National-ISC24.     محمد جعفری و غلام حسن جعفری 
پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری استان ایلام با تکنیک GIS
Regionalization of Tourism Comfort Climate in Ilam Province via GIS technique
جغرافیای سرزمین شماره 15 (1395صفحات 30-15. 
National-ISC23.  غلام حسن جعفری و مینا آوجی
بررسی آثار برف مرز دائمی یخچال‌های کواترنری توده کوهستانی قروه
The Quaternary Evolution of Kurdistan Qorveh Mountain Mass
فصلنامه کواترنری ایران شماره 379 (1395صفحات 391-15. 
National-ISC22.  غلام حسن جعفری و مینا آوجی
بررسی خشکی هیدرولوژیکی حوضه‌های داخلی ایران
The Analysis of Hydrological Dryness in Internal Iran Basins
جغرافیای طبیعی شماره 87 (1396صفحات 100-15. 
National-ISC21.  غلام حسن جعفری، فاطمه بختیاری، مهدی دوستکامیان
بررسی و تحلیل ارتباط فضایی خشک‌سالی‌ها با دبی حوضه آبی قزل اوزن
Analyzing the spatial relationship between Drought and Ghazalozan Drainage Basin
جغرافیا و توسعه شماره 79 (1396صفحات 94-15. 
National-ISC20.     غلام حسن جعفری و فاطمه بختیاری
آستانه¬های ژئومورفیک حوضه آبی قزل¬اوزن
Geomorphic Threshold of Ghezel Ozan Basin
جغرافیا و مخاطرات محیطی شماره 127 (1396صفحات 152-15. 
National-ISC19.  غلام حسن جعفری
بررسی نقش گسلها در مورفولوژی دشتهای شمالی زنجانرود
Investigating the Role of Faults in the Morphology of the Northern Plains of Zanjanrood
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی شماره 35 (1396صفحه 48. 
National-ISC18.  غلام حسن جعفری فاطمه بختیاری
بررسي هيدرو- ژئونروتيك حوضه آبي قز لاوزن
Analyze of Hydro-Geoneurons of Ghezelozan Basin
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی دوره 14 شماره 45 (1395صفحات 242-221.  [Abstract  ]
National17.  غلام حسن جعفری
بررسی فضایی شاخص ‏های مورفوتکتونیکی دره ‏ها با توجه به ساختمان زمین‏ شناسی (مطالعه‌ی موردی: بخشی از ناهمواری‌های استان زنجان)
Spatial Evaluation of Morphotectonic Indicators of Valleys Considering theirGeological Structures (Case Study: Part of the Relief of Zanjan)
هیدروژئومورفولوژی شماره 41 (1394صفحات 61-15.  [Abstract  ]
National16.  غلام حسن جعفری
بررسي لندفرم هاي يخچال هاي كواترنري توده الوند همدان با تأكيد بر قسمت هاي مختلف سيرك
Study of Quaternary Landforms Glacial Hamedan mass with an Emphasis on Different Parts of the Circus
جغرافیا و مطالعات محیطی شماره 129 (1395صفحات 139-15.  [Abstract ]
National-ISC15.  غلام حسن جعفری زینب براتی
بازسازی ارتفاع برف مرز دائمی کواترنری الوند همدان (با سه روش راست، شیب- جهت و ضریب خمیدگی)
The reconstruction of permanent snow line elevation Quaternary in Alvand s Hamedan(by three methods of wright, slope- direction and Curvature coefficient
تحقيقات جغرافيايي شماره 131 (1394صفحات 149-15.  [Abstract  ]
National-ISC14.  غلام خسن جعفری مهدی دوستکامیان
بررسی و تحلیل تغییر نوسانات دبی و بارش حوضه مند
The scrutiny & Analysis of oscillation changes of discharge & precipitation in Mund basin 
جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای- دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 129 (1395صفحات 140-15.  [Abstract  ]
National13.  غلام حسن جعفری فردین منفرد خدیجه رضایی
ارزیابی پتانسیلهای زمین گردشگری شهرستان ماهنشان در استان زنجان با استفاده از روش رینارد
Evaluation of the potential of tourism in the city of Zanjan Mahneshan By the Use of Rynard
ژئومورفولوژی کاربردی ایران (1393صفحه 15. 
National12.  غلام حسن جعفری محمد جعفری مهدی عباسی
بررسی پتانسیل های اکوتوریسم وژئوتوریسم شهرستان ماهنشان با استفاده از الگوی تحلیل SWOT و تکنیکGIS
Evaluating the potential of ecotourism and Geo tourism in Mahneshan City using SWOT analysis model and GIS technique
فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری(دانشگاه آزاد واحد ملایر) (1394صفحه 15. 
National-ISC11.  غلام حسن جعفری، اصغر رستم خانی
بررسي تحولات کواترنري دره هاي کوهستاني با استفاده از خطوط منحني ميزان مطالعه موردي (ارتفاعات سبلان)
Quaternary Evolutions of Mountain Valleys by Using Contour Lines Case Study (Sabalan Mountains)
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی (1394صفحه 15. 
National10.  غلامحسن جعفری، منفرد فردین، ژیان رستم نژاد، خديجه رضايي
ارزیابی پتانسيلهای بالقوه ژئوتوریسم در منطقه اورامان با استفاده از روش رینارد
Geotourism assessment their potential in Uraman By the Use of Rynard
ژئومورفولوژی کاربردی ایران (1393صفحه 15. 
National-ISC9.  جمشید عینالی،غلامحسن جعفری و سماعیل  تبیره
ارزيابي نقش اكوتوريسم در توسعه مناطق روستايي، مطالعه موردي: دهستان اورامان تخت- شهرستان سروآباد
Assessment of the Role of Ecotourism in Rural Areas Development; A Case Study: Uraman-e- Takht County- SarvAbad Township
برنامه ریزی و توسعه گردشگری- دانشگاه مازندران شماره 191 (1393صفحه 211.  [Abstract ]
National-ISC8.  غلام حسن جعفری صیاد اصغری سراسکانرود
بررسی آثار یخچالی کواترنری زنجان رود
The analyses of Quaternary glacial effects of Zanjanrood
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی  در دست چاپ 1393.   [Abstract  ]
National7.  غلام حسن جعفری   اصغر رستم خانی
مدیریت منابع آب با رویکردی طبیعت گرایانه (مطالعه موردی حوضه آبی ایجرود)
Naturalistic approach to water resources management (Case study catchment Iejrod)
اندیشه جغرافیایی شماره 49 (1391صفحات 68-15.  [Abstract  ]
National6.  غلام حسن جعفری   فردین منفرد   رحیم غلام حسینی
ارزیابی پتانسیلها و محدودیت های اکوتوریسم روستایی براساس مدل تحلیلی SWOT (مطالعه موردی: روستای پالنگان)
Assessment of Potentialities and Limitations of Rural Ecotourism based on Analytical Model SWOT (Case study: Palangan village)
اندیشه جغرافیایی دوره 12سال Ø شماره 87 (1391صفحات 87-108.  [Abstract  ]
National5.  غلام حسن جعفری  محمد حسین رامشت
فرايند‌هاي ژئومورفولوژيك و تأثیر آن ها در بر آورد سيلاب‌ها
Geomorphic Process and Its' Effect on Estimating of Floods
اندیشه جغرافیایی دوره 13سال Ù (1392صفحات 118-15.  [Abstract  ]
National-ISC4.  غلام حسن جعفری
مدل ارتفاعی خط برف مرز دائمی ایران و مقایسه ی آن با روش رایت
The estimate height of perpetual snow line on Iran and the comparison with Wright's method
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی شماره 99 (1392صفحات 118-15.  [Abstract  ]
National3.  غلام حسن جعفری
بررسی سالانه زاویه ارتفاع خورشیدی در سطوح شیب دار ایران
The analyses annual of solar angle altitude in surfaces of Iran
اندیشه جغرافیایی دو فصلنامه شماره 29 (1387صفحات 48-15.  [Abstract  ]
National-ISC2.  غلام حسن جعفری،محمدحسین رامشت و مسعود معیری
رابطه بارش و رواناب حوضه‌هاي فاقد ايستگاه‌هاي هيدرومتري(مطالعه‌ي موردي حوضه آبریز  صغاد)
Relationship between rainfall and catchments without gauging stations
جغرافیا و برنامه ریزی دوره 29 (1388صفحات 191-208. 
National-ISC1.  مسعود معیری، محمد حسین رامشت، عبدالله سیف، مجتبی یمانی،غلام حسن جعفری
The impact of mountainous skirts direction of Iran on differences in altitude of water and ice equilibrium line of quaternary
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان Issue 2008-5362 (2011PP. 1-12.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


International 46. غلام حسن جعفری- زینب براتی
جایگاه آموزش جغرافیا در پایداری محیط  
The role of geography education in environmental sustainability  

چهاردهمین همایش جغرافیایی ایران


انجمن جغرافیدانان ایران, تهران-ایران, 2 ارديبهشت 1398.  
International 45. غلام حسن جعفری،زینب براتی
Anthropocene climate change
تغییر اقلیم آنتروپوسنی

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران


انجمن ایرانی اقلیم شناسی, مشهد-ایران, 29 ارديبهشت 1397.  
National 44.  غلام حسن جعفری و کبری قدیمی
تحلیل و بررسی پراکنش فضایی اقامتگاه ها نسبت به جاذبه های طبیعی گردشگری، مطالعه موردی: شهر اردبیل، سرعین و هیر
Analysis and study of spatial distribution of habitations in relation to natural attractions of tourism, Case study: Ardebil, Sarein and Hire
همایش اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 29 شهريور 1396.  
National 43.  غلام حسن جعفری و مینا آوجی
تحلیل مکانی تغییرات دما و بارش با ارتفاع در چاله های داخلی ایران
Spatial analysis of temperature and precipitation variations with elevation in Iran's internal basins
اولین همایش اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 29 شهريور 1396.  
National 42.  غلام حسن جعفری و زینب براتی
معرفی دو روش ضریب خمیدگی وشیب جهت در برآورد ارتفاع برف مرز کواترنری
The introduction of two methods of bending coefficient and directional direction in estimating the height of snow line Quaternary
اولین همایش اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 29 شهريور 1396.  
National 41.  غلام حسن جعفری و هژیر محمدی
نقش تغییر سطوح اساس در تحولات کواترنری (مطالعه موردی: حوضه آبریز قزل اوزن)
The Role of Changing Basis Levels in Quaternary Developments (Case Study: Ghezel Ozan Basin)
اولین همایش اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 29 شهريور 1396.  
National 40.  غلام حسن جعفری و زینب براتی
پراکندگی طبیعی و پراکندگی تکنولوژیکی
Natural dispersal and technological dispersion
پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی, مشهد-ایران, 26 مهر 1396.  
National 39.  غلام حسن جعفری  و فاطمه بختیاری
ردیابی تحولات فضایی قزل اوزن
Tracking of Ghezal Owzen Space Development
پنجمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژِ
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی, مشهد-ایران, 26 مهر 1396.  
National 38.  غلام حسن جعفری   نسرین حضرتی
آمایش سرزمین با توجه به آثار یخچال های کواترنری روستای سهرین
Land use due to the effects of Quaternary glaciers of the Sohrein Village
چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی, تهران-ایران, 12 آبان 1395.  
National 37.  غلام حسن جعفری   زینب کریمی
بررسی فرم ظاهری زمین در ارتباط با نئوتکتونیک (مطالعه موردی: کوه‌های شمال شرقی زنجان)
Study of physical form Earth in relation to Neotectonic (Case Study: Mountains northeast of Zanjan)
چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژِی
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی, تهران-ایران, 12 آبان 1395.  
National 36.  غلام حسن جعفری  فاطمه بختیاری
بررسی آستانه های ژئومورفیکی حوضه آبی قزل اوزن در امایش سرزمینی
The assessment geomorphic threshold Ghazalozan basin in land use planning
چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی, تهران-ایران, 12 آبان 1395.  
National 35.  غلام حسن جعفری  علیرضا حسینی
بررسی مواریث طبیعی کوهستان الوند و ظرفیتهای آن در گسترش ژئوتوریسم ( نمونه موردی مورنهای سرگردان جنوب الوند )
Natural heritage review Alvand mountain and its potential in the development of geotourism (Case study earth rocks south Alvand)
چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژِی
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی, تهران-ایران, 12 آبان 1395.  
National 34.  غلام حسن جعفری فاطمه بختیاری
ردیابی تغییر مسیر کواترنری رودخانه ها در نقطه توپوگرافی)مطالعه موردی سرشاخه های قزل اوزن(
دومین همایش کواترنری ایران
انجمن کواترنری ایران, اصفهان-ایران, 23 دي 1394.  
National 33.  غلام حسن جعفری رضا خوشرفتار خدیجه رضایی
نقش تحولات کواترنری در شکل گیری دایک های رسوبی(مطالعه موردی حوضه قزل اوزن)
دومین همایش انجمن کواترنری ایران
انجمن کواترنری ایران, اصفهان-ایران, 23 دي 1394.  
International 32.  غلام حسن جعفری و فاطمه خدابنده لو
بررسی ژئومورفولوؤیکی منشأ دشت های شمال همدان
اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
مؤسسه عالی علوم و فناوریوری خوارزمی شیراز, شیراز-ایران, 15 مرداد 1394.  [Abstract ]
International 31.  غلام حسن جعفری، نسرین حضرتی
بررسی شواهد یخچالی کواترنری ارتفاعات روستای سهرین زنجان
اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
مؤسسه عالی علوم و فناوریوری خوارزمی شیراز, شیراز-ایران, 15 مرداد 1394.  [Abstract ]
International 30.  غلام حسن جعفری
بحران انرژی فسیلی و جایگزینی انرژی های تجدید پذیر (وضعیت شیب کالکتورهای خورشیدی در ایران زمین)
اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
مؤسسه عالی علوم و فناوریوری خوارزمی شیراز, شیراز-ایران, 15 مرداد 1394.  [Abstract ]
International 29.  غلام حسن جعفری
بررسی تغییر ارتفاع و نوسان انرژی ایران زمین با توجه به ارتفاع خط همدمای صفر درجه
اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
مؤسسه عالی علوم و فناوریوری خوارزمی شیراز, شیراز-ایران, 15 مرداد 1394.  [Abstract ]
International 28.  غلام حسن جعفری،مینا آوجی
الگوی اقتصاد مقاومتی با نگاهی به هویت ژئومورفولوژیکی ایران
The Geomorphological identity looking at the pattern of resistance economy
کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
شرکت پژوهشی شمال ترود, بابلسر-ایران, 30 آبان 1394.  [Abstract  ]
International 27.  غلام حسن جعفری و مهسا جعفری
بررسی منشأگردو غبار با توجه به عوامل انسانی
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی علوم وفن آوری محیط زیست 
دانشگاه تهران, تهران-ایران, 15 - 16 ارديبهشت 1394.  
National 26.  غلام حسن جعفری
بررسی پتانسیل آبی حوضه زنجان رود با توجه به خصوصیات فیزیوگرافیکی
سومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی, تهران-ایران, 19 ارديبهشت 1394.  
National 25.  غلام حسن جعفری     شیوا محمدی
ضریب رواناب با تأکید بر نوسان ماهانه سطح دریاچه ها(مطالعه موردی دریاچه مهارلو)
سومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی, تهران-ایران, 19 ارديبهشت 1394.  
International 24.  غلام حسن جعفری
Geomorphologic landforms Sorkh Dizaj Zanjan
12th International Joint World Cultural Tourism Conference Cultural Tourism: Past and Future
The Green Park Hotel/ Taxim, Istanbul, Turkey, استانبول-ترکیه, 7 - 9 October 2011.  [Abstract ]
National 23.  غلام حسن جعفری
نقش روش های جدید جمع آوری آب در دفع زیر ساخت های گردش گری (مطالعه موردی سد خرسان 3)
دومین همایش ملی نقش گردشگری در توسعه
دانشگاه مازندران, مازندران-ایران, 7 اسفند 1392.  [Abstract ]
National 22.  غلام حسن جعفری و مانیا ابراهیم زاده
تأثیر عناصر جغرافیای طبیعی بر معماری مساکن روستایی مطالعه موردی(استان گیلان)
The impact of physical geography on the architecture of rural housing (Case Study of Gilan province)
اولین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
تهران, تهران-ایران, 26 ارديبهشت 1392.  [Abstract ]
National 21.  غلام حسن جعفری و سعیده قراخانی
توزیع فضایی شهرها و توسعه پایدار با توجه به ویژگی های ژئومورفولوژیکی منطقه (مطالعه موردی مناطقی از شهر زنجان)
Sustainable development of cities and the spatial distribution of geomorphology features (case study areas in Zanjan)
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
تهران, تهران-ایران, 26 ارديبهشت 1392.  [Abstract ]
National 20.  غلام حسن جعفری   اصغر رستم خانی
بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی چاله لوت در پراکندگی مناطق سکونتی
 Effects of geomorphology In Lute Hole Scattering settlements
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
مرکز استنادی علوم جهان اسلام و مرکز منطقه ای علوم و فن آوری, تهران-ایران, 8 اسفند 1392.  [Abstract ]
National 19.  غلام حسن جعفری و پریسا عطایی
تأثیر جهت و ارتفاع بر پراکندگی سکونتگاه های انسانی (مطالعه موردی حوضه آبی زنجانرود)
The effect of altitude and direction on the distribution of human settlements
دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
انجمن ژئومورفولوژی ایران, تهران-ایران, 21 اسفند 1392.  [Abstract ]
National 18.  غلام حسن جعفری   و پریسا عطایی
نقش عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاه های انسانی (مطالعه موردی حوضه آبریز ارومیه)
The role of natural factors in the establishment of human settlements
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
مرکز استنادی علوم جهان اسلام و مرکز منطقه ای علوم و فن آوری, تهران-ایران , 8 اسفند 1392.  [Abstract ]
National 17.  غلام حسن جعفری مرضیه ملک
پتانسیل¬های مناطق روستایی در جذب توریست (مطالعه موردی: روستای مصر)
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, همدان-ایران, 17 اسفند 1391.  [Abstract ]
National 16.  غلام حسن جعفری
«وفس» یک ژئوپارک بی نظیر هرمی شکل
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, همدان-ایران, 17 اسفند 1391.  [Abstract ]
National 15.  غلام حسن جعفری
زمین ریخت شناسی کوه الوند همدان با توجه به تغییرات اقلیمی کواترنر(مطالعه موردی دره میشان و دوزخ دره)  
اولین همایش ملی زمین شناسی فلات ایران
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان, کرمان-ایران, 10 - 11 اسفند 1391.  [Abstract ]
National 14.  غلام حسن جعفری
مقایسه برف مرز دائمی قلل مرتفع شمال ایران و ارارات در ترکیه
اولین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومومورفولوژی ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان 
انجمن ژئومورفولوژی ایران, تهران-ایران, 9 اسفند 1391.  [Abstract ]
National 13.  غلا محسن جعفری سعیده قراخانی
تأثیر عوامل توپوگرافیک در مکان گزینی شهرهای ایران مرکزی
اولین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان (فرصت ها و محدودیت ها)
انجمن ژئومورفولوژی ایران, تهران-ایران, 9 اسفند 1391.   [Abstract 
National 12.  غلام حسن جعفری
فرایندهای ژئومورفیک کواترنری الوند همدان
اولین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان (فرصت ها و محدودیت ها)
انجمن ژئومورفولوژی ایران, تهران-ایران, 9 اسفند 1391.   [Abstract 
National 11.  غلام حسن جعفری
نقش تحولات اقلیمی کواترنری ایران در ارزیابی پتانسیل های محیطی سلطانیه
نخستین همایش ملی سلطانیه
دانشگاه پیام نور سلطانیه, سلطانیه- زنجان-ایران, 20 ارديبهشت 1391.  [Abstract ]
National 10.  غلام حسن جعفری   و  نرجس شرفی
رویکرد جغرافیایی به اخلاق محیط زیست درآنتروپوژئومورفولوی با تأملی در فرهنگ ایرانی و آرای شیخ اشراق
سومین همایش ملی سهروردی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 3 آبان 1391.  [Abstract ]
National 9.  غلام حسن جعفری   نرجس شرفی
معرفی ژئوسایت تنگ براق
اولین همایش زمین ریخت شناسی ایران
سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور, تهران-ایران, 4 بهمن 1391.   [Abstract 
National 8.  غلام حسن جعفری
زاویه ارتفاع خورشیدی در سطوح شیبدار ایران
Solar elevation angle of the inclined surface of iran
یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
تهران شهریور 1390  
National 7. غلام حسن جعفری
تأثیر جهت ناهمواری‌ها بر شکل و ابعاد دره‌های یخچالی کواترنر (مطالعه‌ي موردي حوضه اقلید)
Impact on the shape of the rough Quaternary glacial valleys
یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
در تهران شهریور 1390 به صورت سخنرانی  
National 6.  غلام حسن جعفری
تأثير شيب سطوح ارضي بر تفاوت نياز آبي زمين هاي جنوب شرق ايران
Slope of the land surface of the earth between the water requirements of the South Eas Iran
همایش ملی جغرافیا توسعه امنیت در جنوب شرق ایران
پذیرش چکیده مقاله  
National 5.  غلام حسن جعفری
انرژي خورشيدي رسيده به زمين و مصرف آب  درکشاورزي
Solar energy received by earth and water use in agriculture
همایش ملی مدیریت منابع آب
1389  
National 4.  غلام حسن جعفری
جاذبه های گردشگری از لوت تا چابهار
The tourist attractions from Loot of Chabahar
همایش ملی جغرافیا توسعه امنیت در جنوب شرق ایران
1389  
National 3.  غلام حسن جعفری
تاثیر جهت شیب سطوح ارضی در میزان انرژی دریافتی از خورشید
The slope of the land surface energy of the sun
همایش منطقه ای فیزیک کاربردی و نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در خرداد 1388
دانشگاه ازاد اسلامی مرودشت, مرودشت-ایران, 11 خرداد 1388.  
National 2. غلام حسن جعفری
تاثیر جهت ناهماریها در شدت خشکی مناطق ایران مطالعه ی مورد اقلید
The effect of roughness on the severity of the drought areas
همایش منطقه ای مناطق خشک در دانشگاه پیام نور اوز
سخنرانی  
National 1. غلام حسن جعفری
کمبود یا ضعف مدیریت منابع آب
Shortages or poor management of water resources
اولین همایش منطقه ای کشاورزی در فیروز آباد
سال 1384 در فیروز اباد استان فارس به صورت پوستر