خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27807   بروزرسانی: 17-10-1399

Hassan Jafari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. انرژی خورشید3. یخچال شناسی4. فرایند شناسی در کواترنر5. هیدرولوژی6. ژئومورفولوژی