خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27806   بروزرسانی: 17-10-1399

Hassan Jafari

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی و ارائه های راهکارهایی به منظور توسعه کسب و کارهای گردشگری در روستاهای با قابلیت گردشگری   مجريشهريور 1396ارديبهشت  1397استانداری زنجاناستانداری زنجان
بررسی وضعیت موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده با حد مطلوب با روش سرکوال   مجري 1385  1386بنیادیدا نشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
یخچال های کواترنرزاگرس مرکزی مورد مطالعه الیگودرز   مجريتير 1383تير  1386بنیادیدا نشگاه آزاد اسلامی واحد آباده