خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27534   بروزرسانی: 17-10-1399

Hassan Jafari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه اصفهان, ایران, ئومورفولوژی , 1388-1383
عنوان رساله : بررسی تأثیر جهت ناهمواری های ایران در خط تعادل آب و یخ کواترنر
زمینه رساله : یخچال شناسی
استاد راهنما : مسعود معیری

کارشناسی ارشد : دانشگاه اصفهان, ایران, ژئومورفولوژی , 1380-1378
عنوان پایان نامه : روند سیل یابی در مناطق خشک با استفاده از متغیرهای ژئومورفولوژی مطالعه موردی حوضه صغاد
زمینه پایان نامه : ئومورفولوژی و هیدرولوژی
استاد راهنما : دکترمحمد حسن رامشت

کارشناسی : یزد, ایران, جغرافیا , 1373-1370