خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27245   بروزرسانی: 17-10-1399

Hassan Jafari

علایق پژوهشی

 

  • فرایند شناسی در ژئومورفولوژی بخصوص در کواترنر
  • یخچال شناسی
  • آمایش سرزمین
  • فرم شناسی درژئومورفولوژی
  • هیدرولوژی
  • ژئوتوریست