خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26373   بروزرسانی: 30-09-1398

Reza Khoshraftar

Publications in Journals

International ISI35.  رضا خوش رفتار- ندا تربی فارسانی
geomythology
Geoheritage Vol. 11 Issue 4 (2019PP. 1879-1888. 
داخلي-ISC34.  خوش رفتار و همکاران  
پیچانرودهای قزل اوزن
 
ژئومورفولوژی کمی دوره 13 شماره 3 (1398صفحات 15-30. 
داخلي-ISC33.  رضا خوش رفتار
ژئومورفولوژی فرهنگی: نقش ژئوسایت های فرهنگی  در باورها و فولکلور
پژوهشهای دانش زمین (1397صفحات 23-40. 
داخلي-غير ISC32.  رضا خوش رفتار
آنتروپوژئومورفولوژی: نقش انسان در تغییر چهره زمین
کواترنری (1396) . 
National-ISC31.  رضا خوش رفتار- جلیل الدین سرور- نیما فرید مجتهدی
 بررسی اشکال کارست در توده کوهستانی درفک
فضای جغرافیایی شماره 1 (1395صفحات 16-15. 
National-ISC30.  رضا خوش رفتا- نیما فرید مجتهدی- ابراهیم اسعدی اسکویی- کامبیز نوروز پور
شواهد ژئومورفیک یخچال های  کوهستانی پلیستوسن پایانی در کوه شاه البرز
فصلنامه کواترنری شماره 2 (1395صفحات 155-165. 
National29.  رضا خوش رفتار
سمپوزیوم ژئومورفولوژی بینهمپتون
رشد آموزش جغرافیا شماره 35 (1395صفحات 38-15. 
National28.  رضا خوش رفتار
بنیان ژئومورفولوژی کارست از دیدگاه جووان سیویچ
Jovan Cvijic and the founding of karst geomorphology
رشد آموزش جغرافیا شماره 104 (1392صفحات 35-15. 
National27.  رضا خوش رفتار
مراحل اولیه برای ثبت ژئوپارک های ملی
ماهنامه علوم زمین و معدن  ویژه نامه میراث زمین شناختی 
National26.  رضا خوش رفتار
ژئوکانزرویشن
geoconservation
ماهنامه علوم زمین و معدن  ویژه نامه میراث زمین شناختی 
National-ISC25.  رضا خوش رفتار
فسیل ها: اهمیت و روش حفاظت از آنها
رشد آموزش زمین شناسی  دوره 16 شماره 65 
International24.  Khoshraftar,Reza  
 Geomorphology of Sefidrood River new delta in Southern Caspian Sea coast during 80 years ago
 WSEAS transaction on environment and development, Issue 10,volume 2,October 2006 
National23.  عساکره، حسین، خوش رفتار رضا، ستوده، فاطمه
تاثیر الگوهای فشار روزانه تراز دریا بر بارش سپتامبر گیلان،1976-2005
 چشم انداز جغرافیایی، شماره 12 
National22.  خوش رفتار، رضا   
آب، اسطوره شناسی و آموزش زیست محیطی 
 فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، شماره 96، پاییز  1390 
National21.  خوش رفتار،رضا
 ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی   
 فصلنامه رشد آموزش جغرافیا،شماره 93 ،زمستان 1389 
National20.  خوش رفتار،رضا
گردشگري پديده هاي علوم زمين: نمونه هايي از گيلان
 فصلنامه ره آورد گيل،شماره 14 بهار و تابستان 1389 
National19.  خوش رفتار،رضا
كارگاه هاي توليدي نمك با استفاده از انرژي خورشيدي يك صنعت سازگار با محيط زيست
 ماهنامه علوم زمین و معدن،شماره 56 
National18.  خوش رفتار ،رضا
ژئوپارک ها:شکل گیری و روند تحول،قسمت اول
ماهنامه علوم زمین و معدن  ماهنامه علوم زمین و معدن،شماره 46،بهمن 1388 
National17.  خوش رفتار ،رضا 
حفاظت بو م شناختی
 ماهنامه تخصصی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،شماره 140 دی ماه 1388 
National16.  خوش رفتار ،رضا
گوناگوني زمين پدیده ها و حفاظت آنها
 فصلنامه رشد آموزش جغرافیا،شماره 89،زمستان 1388 
National15.  خوش رفتار ،رضا
 نخستین کتاب  ژئو توریسم
 ماهنامه تخصصی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 134  تیر ماه 1388 
National14.  خوش رفتار رضا، اکبری حمید 
تحلیل آماری دمای سالانه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه و رابطه آن با بارندگی رطوبت(1951-2005)
فصل نامه چشم انداز جغرافیایی   شماره ششم ،سال سوم بهار و تابستان 1387 
National13.  خوش رفتار رضا 
روش های مدیریت خطر لند اسلاید:پیشگیری 
  دو فصلنامه اندیشه جغرافیایی،شماره اول،سال اول،تابستان 1386 
National12.  خوش رفتار،رضا
 زمین شناسی برای برنامه ریزی
نشریه علمی فرهنگی چشم انداز  نشریه علمی فرهنگی چشم انداز،شماره سوم ،آذرماه 1383،گروه جغرافیا،دانشگاه زنجان 
National11.  خوش رفتار،رضا 
جمع آوری آب مه در مناطق خشک ساحلی
 مجله اطلاعات علمی 
National10.  خوش رفتار،رضا 
یک بلای طبیعی
رشد آمزش راهنمای تحصیلی  زمستان 1374 شماره 9 
National9.  خوش رفتار،رضا
مفاهیم ژئومورفیک تغییرات آب و هوایی
 مجله رشد آموزش جغرافيا 
National8.  خوش رفتار،رضا
شهرسازی و فرسایش خاک
 مجله معماري و شهرسازي شماره 25-26 
National7.  خوش رفتار،رضا
 ژئوپلتیک و منابع آب خاورمیانه 
 مجله رشد آموزش جغرافيا شماره 34 
National-ISC6.  حسين عساكره ، رضا خوش رفتار ، فاطمه ستوده 
تحلیل چرخه های سری زمانی دبی و بارش ایستگاه آب سنجی ماشین خانه(حوضه آبریز گرکانرود تالش)
Cycles Analysis of Time Discharge and Rainfall Series of (Garakanrood of Talesh Catchment) Mashinekhaneh Station
آب و خاک  جلذ 26 شماره 5، آذر - دی 1391 
National-ISC5.  حسين عساكره ، رضا خوش رفتار ، فاطمه ستوده 
تحليلي بر بارشهاي سنگين روزانه سپتامبر در ارتباط با الگوهاي همديد در استان گيلان (1976 – 2005)
An Analysis of the Daily Heavy rainfall in September in connection with Synoptic Patterns  in Guilan Province (1976- 2005)
پژوهش هاي جغرافياي طبيعي  سال 44 ، شمار ه 2 (پياپي 80 )، تابستان  1391 ، 51- صص. 66 
National-ISC4.  جداری عيوضي،جمشید،يماني،مجتبی، خوش رفتار،رضا
تكامل ژئومورفولوژي دلتاي رود سپيدرود در كواترنر
پژوهش هاي جغرافيايي  53، شماره  
National-ISC3.  خوش رفتار رضا، فرشته مازيني
بررسي آماري دبي و رسوب حوضه آبريز قره سو ،استان گلستان
Statistical Survey of Discharge and Sediment in Gara Sou Drainage Basin (Golestan Province)
فصلنامه فضاي جغرافيايي  شماره 33 بهار 1390 
National-ISC2.  خوش رفتار، رضا
ژئومیتولوژی: علوم زمین و فرهنگ شفاهی،نمونه هایی از شمال غرب ایران
Geomythology: Earth Sciences and Oral Culture" Case Studies from the North West of Iran"
فصلنامه فضای جغرافیایی   سال یازدهم، شماره ی 36،صص 211- 234 
International-ISI1.  خوش رفتار ،رضا 
گردشگری زمین شناسی در استان زنجان
علوم زمین  علوم زمین،شماره 72  


Presentations in Seminars & Congress


National 27.  رضا خوش رفتار- فردین منفرد
بررسی ظرفیت های ژئوتوریسم و تاثیر آن بر توسعه پایدار(مطالعه موردی: شهرستان ماهنشان)
اولین همایش میراث زمین شناختی ایران
سازمان زمین شناسی کشور, تهران-ایران, 4 بهمن 1391.  
National 26.  رضا خوش رفتار- سوسن سلحشور
ضرورت حفط پدیده های زمین گردشگری با تاکید بر حفاظت غارها(مطالعه موردی: غار خرمنه سر)
اولین همایش میراث زمین شناختی ایران
سازمان زمین شناسی کشور, تهران-ایران, 4 بهمن 1391.  
National 25.  رضا خوش رفتار- مهرزاد توکلی
اهمیت شناسایی و معرفی جاذبه های ژئوتوریسمی(مطالعه موردی: غار آویشو شاندرمن)
اولین همایش میراث زمین شناختی ایران
سازمان زمین شناسی ایران, تهران-ایران, 4 بهمن 1391.  
National 24.  رضا خوش رفتار
ژئوپارک ها: ارزش های آموزشی و پژوهشی
اولین همایش میراث زمین شناختی ایران
سازمان زمین شناسی کشور, تهران-ایران, 4 بهمن 1391.  
International 23.  1- Safari 2-Khoshraftar
The Maragheh Geosite: a key geopark from Iran
10th European geoparks conference 
LANGESUND-Norway, 20 - 16 September 2011.  
National 22. رضا خوش رفتار
ژئومورفولوژی ژئوسایت دودکش­های جن در قره دره انگوران، ماهنشان زنجان
سی و یکمین گردهم آیی علوم زمین
آذر ماه 1391، سازمان زمین شناسی کشور  
International 21. Khoshraftar Reza, SAFARIPASKE H.
MARAGEH: A GEOPARK OF UNIQUE MAMMAL’S FOSSILS
International Conference on Geoheritage and Geotourism (ICGG2010)
Portugal,Lisbon 2010  
International 20. Khoshraftar Reza, SAFARIPASKE H
THE ASSESSMENT OF THE MARAGHEH FOSSILIFEROUS GEOSITE
International Conference on Geoheritage and Geotourism (ICGG2010), Lisbon
Portugal,Lisbon 2010  
International 19. Khoshraftar,Reza 
Geomorphology of great Sefidrood delta in relation to Caspian Sea level changes (North of Iran)
International Conference Rapid Sea level change: a Caspian perspective
 May 20-23 2006, Aktau, Kazakhstan    
International 18. Khoshraftar,Reza 
The role of Geotrails in geoconservation and geotourism
4th International UNESCO Conference on geoparks
9 - 15 April 2010, Langkawi Geopark,Kedah State Government, Malaysia   
International 17. Khoshraftar,Reza  
Geoparks as a geoscinces laboratory
4th International UNESCO Conference on geoparks
9 - 15 April 2010, Langkawi Geopark,Kedah State Government, Malaysia  
International 16. Khoshraftar,Reza & Binafar, Esmaeil‌‌‌‌‌‌‌‌  
Inventory of Geosites in Zanjan Province (Northwest of Iran)
ProGEO - WG3 meeting 2009 Geoheritage, Geodiversity & Nature and Landscape management
 19 - 23 April 2009, Drenthe, The Netherlands  
International 15. Khoshraftar,Reza 
Geoparks values for Geosciences Education and learning
proGEO - WG3 meeting 2009 Geoheritage, Geodiversity & Nature and Landscape management
19 - 23 April 2009, Drenthe, The Netherlands  
International 14. Khoshraftar,Reza      ‌‌‌‌‌‌
Geoparks: Innovation in Education and Research of geosciences
The 5th GIAN- International Symposium cum Workshop Knowledge Management& Innovation in Higher‌‌‌ ‌‌‌‌‌Education
24-27 August 2008, Tehran , Iran  
International 13. Khoshraftar,Reza
Geomorphology  Takht - e Soleyman Site a proposed geopark
 The Regional Conference on Asia-Pacific Geoparks and Business Dialogues 2007
Langkawi ,Malaysia  13-15 November 2007   
International 12. Khoshraftar,Reza, Binafar,S 
important Geosites in Zanjan Province and Geotourism (North West of Iran)
2nd International Symposium on the Development within Geoparks:Environmental Protection and Education
china , 12 - 15  June  2007  
International 11. Khoshraftar,Reza 
Pseudokarst in margins of Sefirood Dam (North of Iran)
9th International Symposium on Pseudokarst
Bartkowa, Beskidy Mts. (Poland), 24-26th May 2006  
International 10. Khoshraftar,Reza  
Geomorphological evolution Kiashahr lagoon using aerial photographs, satellite images and GPS
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
RHODES ISLAND, GREECE,1-3 SEPTEMBER 2005   
National 9.  صفری پاسکه،حمیرا- خوش رفتار،رضا 
  ارزیابی میراث علوم زمین
بیست و نهمین گردهم آیی علوم زمین
 26-27  بهمن 1389، تهران- سازمان زمین شناسی کشور  
National 8. خوش رفتار،رضا
نقش ژئوتریل ها در ژئوکنسرويشن
بیست و نهمین گردهم آیی علوم زمین
 26-27  بهمن 1389، تهران- سازمان زمین شناسی کشور  
National 7. خوش رفتار،رضا
تشکيل و تخريب مخروط های تراورتنی در منطقه ی تخت سليمان از ديدگاه ژئومورفولوژی
بیست و نهمین گردهم آیی علوم زمین
26-27  بهمن 1389، تهران- سازمان زمین شناسی کشور  
National 6. خوش رفتار ،رضا    
روش های ژئوکنسرویشن
بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
1-3 اسفند 1388،تهران- ایران  
National 5. خوش رفتار ،رضا      
ژئوتوريسم و دلایل جذ ب افراد به ژئوسایت 
دومین همایش ملی علوم جغرافیایی
15-16 مهر ماه 1388،دانشگاه پیام نور ارومیه-ايران  
National 4. خوش رفتار ،رضا  و اکبری ،حمید
احتمال وقوع خشکسالی بر اساس نمایه های خشکسالی و روش زنجیره مارکوف در ایستگاه سینوپتیک همدان،1951-2005
همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
دانشگاه آزاد رشت،30-31 اردیبهشت 1388  
National 3. خوش رفتار ، رضا 
ژئوسایت مردان نمکی :معدن نمک چهر آباد زنجان
اولین سمینار ژئوتوریسم ایران
 سازمان زمین شناسی کشور،   تهران، 22 آبانماه 1387  
National 2. خوش رفتار ، رضا
ژئوپارک ها: علوم زمین و رشد اقتصادی
نقش ژئوپارک ها در توسعه گردشگری
جزیره قشم، ایران، 9-11 بهمن ماه 1387  
National 1. پری زنگنه،ع،یزدانی،م،جلالیان،ح، خوش رفتار،ر   
بررسی میزان آگاهی های زیست محیطی مردم استان همدان و معرفی فاکتورهای موثر در ارتقاء آگاهیها و مشارکت های مردم
 اولین همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
21-20 خرداد 1386 ، همدان، ایران