خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28736   بروزرسانی: 30-09-1398

Reza Khoshraftar

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  رضا خوش رفتار
Some philosophical Approaches on Observation in Geomorphology
برخی رویکردهای فلسفی در مورد مشاهده در ژئومورفولوژی
پژوهشهای جغرافیای طبیعی شماره 55-2 (1402/05/02صفحات 70-86 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
51.  مریم دایمیندا ترابی رضا خوشرفتار
Cultural Geomorphology as an Attraction to Promote Geotourism (Case Study: Neyshabur and Firuzeh Counties)
ژئومورفولوژی فرهنگی به عنوان یک جاذبه در ارتقا و بهبود ژئوتوریسم (مطالعه موردی: شهرستان های نیشابور و فیروزه)
Geocoservation Research Issue دوره 5 شماره 2 (2022-12-17PP. 292-302 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  رضا خوشرفتارندا ترابی
An Introduction to Geotourism of the Mahneshan County
مقدمه ای بر ژئوتوریسم شهرستان ماهنشان
Geoheritage Issue 14 (2022-02-18PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
49.  مهدی فیض اله پورمرضیه منافیرضا خوشرفتاریونس خسروی
Landslide hazard zonation using of model Shannon entropy(case study: Taleghan watershed)
پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل آنتروپی شانون (مطالعه موردی: حوضه آبریز طالقان)
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 62 (1400/09/30صفحات 95-98 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  رضا خوش رفتار
Geomorphologists and overlooking the philosophy of science in geomorphology
ژئومورفولوژیست¬ها و کم‌توجهی به فلسفه علم درژئومورفولوژی
پژوهشهای جغرافیای طبیعی شماره 53 (1400/04/01صفحات 1-19 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  زهرا حاجی کریمیسیاوش شایانمجتبی یمانیرضا خوشرفتارهژیر محمدی
Analysis of Morphodynamic Processes in River Incision of Caspian Sea Southwest Plain (: Lisar, Karkanrod and Shafarod rivers in Gilan Province)
تحلیل فرایندهای مورفودینامیکی موثر در عمیق شدگی آبراهه های جلگه جنوب غربی دریای خزر: رودهای لیسار، گرکانرود و شفارود
آمایش جغرافیایی فضا شماره 38 (1399/11/30صفحات 39-58 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  رضا خوشرفتارامجد ملکیمحمد احمدیمهدی فیض اله پورلیلا صفری
Impact of lithology and fault in form od merek dreain basin
بررسی نقش لیتولوژی و گسل در آشفتگی شبکه زهکشی رود مرگ کرمانشاه
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 71 (1399/08/01صفحات 39-62 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  زهرا حاجی کریمیسیاوش شایانرضا خوشرفتار
Assessment of Active tectonics in the Karganroud Basin in the eastern slope of the Talesh (Baghrodagh), by Using Geomorphic Indices.
ارزیابی تکتونیک فعال حوضه آبخیز کرگانرود در دامنه شرقی تالش با استفاده از شاخص های ژئومورفیک
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی شماره شماره 1 تابستان 1399 (1399/04/15صفحات 217-236 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  زهرا حاجی کریمیهژیر محمدیسیاوش شایانمجتبی یمانیرضا خوشرفتار
The analyze of Effective Morphodynamic Processes in Caspian sea shoreline changes ( case study: Karkanrod delta river) West of Gilan
تحلیل فرآیندهای مورفودینامیکی مؤثر در تغییرات خط ساحلی دریای خزر در غرب گیلان. مطالعه موردی: دلتای رودخانه‌ای کرگانرود
آمایش جغرافیایی فضا شماره 2251-7421 (1399/04/05صفحات 249-266 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  رضا خوشرفتارندا ترابی
Geomythology: An approach for attracting geotourists (case study: Takht-e Soleymān – Takab World Heritage Sites)
ژئومیتولوژی: رویکردی برای جذب زمین گردشگرا(مطالعه موردی تخت سلیمان- ایران)
Geoheritage Issue 4 (2019-09-30PP. 1-10 
  سایر
با هیات تحریریه
42.  رضا خوشرفتارحسین عساکرهکژال غفوری
Virtual Water in Water Resources Management
جایگاه آب مجازی در مدیریت منابع آب
رشد آموزش جغرافیا شماره 123 (1398/03/01صفحات 13-23 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  رضا خوشرفتاراصغر احمدیمهدی فیض اله پورسیده نسرین حامدی
A Study of Gezel Ozan River Meanders in Mahneshan County-Zanjan province
بررسی پیچان‌رودهای قزل‌اوزن در محدوده‌ شهرستان ماه‌نشان-زنجان
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی شماره شماره 4 (1398/02/28صفحات 15-30 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
40.  رضا خوشرفتارغلامحسن جعفریمهدی فیض اله پورپروانه مرادیحبیب آرین تبار
Evaluation of the correlation of faults with karstic springs in the mountain range of Prav Bisotun-Kermanshah
ارزیابی ارتباط گسل ها با چشمه های کارستی در توده کوهستانی پراو بیستون کرمانشاه
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 54 (1398/01/17صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  رضا خوش رفتار
Cultural Geomorphology: The Role of Karst Geosites in Beliefs and Folklore: A Case Study of Zanjan Province
ژئومورفولوژی فرهنگی: نقش ژئوسایت¬های کارستی در باورها و فولکلور (مطالعه موردی، استان زنجان)
پژوهشهای دانش زمین - دانشگاه شهید بهشتی شماره 34 (1397/04/01صفحات 129-144 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  رضا خوش رفتار
Covered Karsts
نقد و بررسی کارست پوشیده
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPELEOLOGY Issue 46-3 (2017-10-10PP. 1-2 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  رضا خوش رفتار
Book Review: KARSTOLO GY: KARSTS , CAVES AND SPRIN GS
نقد و بررسی کارستولوژی:کارست، غارها و چشمه ها
JOURNAL OF CAVE AND KARST STUDIES Issue (2)79 (2017-08-01PP. 134-135 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  رضا خوش رفتار
Antropogeomorphology: the role of human in modifying the face of the Earth
آنتروپوژئومورفولوژی: نقش انسان در تغییر چهرة زمین
کواترنری ایران- انجمن کواترنری ایران شماره 2 (1396/04/01صفحات 107-116 
  سایر
با هیات تحریریه
35.  رضا خوش رفتار
Binghamton Geomorphology Symposium
سمپوزیوم ژئومورفولوژی بینها متون
رشد آموزش جغرافیا شماره 116 (1395/10/01صفحات 69-72 
  علمی-پژوهشی
معتبر
34.  رضا خوشرفتارنیما فرید مجتهدیابراهیم اسعدی اسکوییکامبیز نوروز پور شهر بیجاری
Geomorphology of Late Pleistocene Mountain Glaciers in Shah Alborz Mountain- Western Alborz
شواهد ژئومورفولوژیک یخچال‌های کوهستانی پلئیستوسن پایانی در کوه شاه البرز-البرز غربی
کواترنری ایران- انجمن کواترنری ایران شماره 2 (1395/06/01صفحات 155-165 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
33.  رضا خوشرفتارجلیل الدین سرورنیما فرید مجتهدی
An invwestigation of karstic landforms in Guilan s Dorfak mountain
بررسی اشکال کارستی در توده کوهستانی درفک-گیلان
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 53 (1395/01/20صفحات 39-56 
  سایر
با هیات تحریریه
32.  حسین عساکرهرضا خوشرفتارسیده کبری موسوی
Probability of wind erodibility in Khuzestan province
بررسی احتمالاتی توان فرسایشی باد در خوزستان
کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی شماره شماره 2 (1394/12/01صفحات 1-23 
  سایر
با هیات تحریریه
31.  منیژه احمدیرضا خوشرفتار
evaluation of geotourism capabilities of katalekhor cave in zanjan
ارزیابی توان های زمین گردشگری غار کتله خور زنجان با استفاده از تکنیک سوات
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 9 (1393/02/15صفحات 61-74 
  سایر
با هیات تحریریه
30.  پرویز رضائیرضا خوشرفتارسمیه قدرتی
Assessing the Tourist Attracting Elements of Roudbar City, Regarding the Natural Factors
ارزیابی عناصر جذب گردشگر در شهرستان رودبار با تأکید بر عوامل محیط طبیعی
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 7 (1393/02/15صفحات 25-45 
  علمی-پژوهشی
سایر
29.  حسین تبرته ای فراهانیرضا خوشرفتارمجتبی حاجی پور
Evaluating process of people participation reconstruction of earthquake settlement Case study: Shirvan Conty
ارزیابی فرآیند مشارکت مردم در بازسازی سکونتگاههای زلزله زده(مطالعه موردی: دهستان شیروان)
مجله چشم انداز جغرافیایی شماره 22 (1392/02/15صفحات 68-81 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  حسین عساکرهرضا خوشرفتارفاطمه ستوده گیگاسری
Cycles Analysis of Time Discharge and Rainfall Series of Mashinekhaneh Station (Garakanrood of Talesh Catchment)
تحلیل چرخه های سری زمانی دبی و بارش ایستگاه آب سنجی ماشین خانه (حوضه آبریز گرگان رود تالش)
آب و خاک شماره 5 (1391/09/17صفحات 1128-1139 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  حسین عساکرهرضا خوشرفتارفاطمه ستوده گیگاسری
Analysis the relation of synoptic patterns with daily heavy.....
تحلیل بر بارش های سنگین روزانه سپتامبر در ارتباط با الگوهای همدید در استان گیلام (2005-1976)
پژوهشهای جغرافیای طبیعی شماره 80 (1391/06/18صفحات 51-66 
  سایر
با هیات تحریریه
26.  رضا خوش رفتار
-
مراحل اولیه برای ثبت ژئوپارک های ملی
علوم زمین و معدن شماره 6 (1391/06/13صفحات 25-28 
  سایر
با هیات تحریریه
25.  رضا خوش رفتار
-
ژئوکانزرویشن
علوم زمین و معدن شماره 6 (1391/06/13صفحات 16-18 
  علمی-پژوهشی
سایر
24.  رضا خوشرفتارحمید اکبری
A Statistical Analysis of Kermansha's Synoptic Station for Annual Temperature Prediction (1951- 2005)
تحلیل آماری و پیش بینی دمای سالانه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه طی دوره آماری1951-2005
مجله چشم انداز جغرافیایی شماره 19 (1391/06/01صفحات 25-33 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  رضا خوش رفتار
Geomythology: Earth Sciences and Oral Culture" Case Studies from the North West of Iran"
ژئومیتولوژی:علوم زمین و فرهنگ شفاهی "نمونه¬هایی از شمال غرب ایران"
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 36 (1390/10/26صفحات 211-234 
  علمی-پژوهشی
سایر
22.  رضا خوش رفتار
Fossils: the importance and conservation methodes
فسیل ها: اهمیت و روش های حفاظت آنها
رشد آموزش زمین شناسی شماره 65 (1390/05/08صفحات 40-48 
  سایر
با هیات تحریریه
21.  رضا خوشرفتارعلیرضا امری کاظمی
Geoparks of Austria (part 2)
ژئوپارک های اتریش (قسمت دوم)
علوم زمین و معدن شماره 62 (1390/03/10صفحات 14-15 
  سایر
با هیات تحریریه
20.  رضا خوشرفتارعلیرضا امری کاظمی
Geoparks of Austria (part 1)
ژئوپارک های اتریش (قسمت اول)
علوم زمین و معدن شماره 61 (1390/02/10صفحات 14-15 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  رضا خوشرفتارفرشته مازینی
Statistical Survey of Discharge and Sediment in Gara Sou Drainage Basin (Golestan Province)
بررسی آماری دبی و رسوب حوضه آبریز قره سو(استان گلستان)
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 33 (1390/01/12صفحات 101-121 
  سایر
با هیات تحریریه
18.  رضا خوش رفتار
SOLAR SALTWORKS - AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY INDUSTRY
کارگاه های تولید نمک با استفاده از انرژی خورشیدی یک صنعت سازگار با محیط زیست
علوم زمین و معدن شماره 56 (1389/09/10صفحات 27-30 
  علمی-پژوهشی
سایر
17.  حسین عساکرهرضا خوشرفتارفاطمه ستوده گیگاسری
The Influence of Daily Pressure Pattern of Sea Level on Rainfall of September in Guilan(1976-2005
تأثیر الگوهای فشار تراز دریا بر بارش سپتامبر گیلان (2005-1976)
مجله چشم انداز جغرافیایی شماره 12 (1389/08/13صفحات 91-112 
  سایر
با هیات تحریریه
16.  رضا خوشرفتارعلیرضا امری کاظمی
Geoparks of china(part 7)
ژئوپارک های چین (قسمت هفتم)
علوم زمین و معدن شماره 55 (1389/08/10صفحه 21 
  سایر
با هیات تحریریه
15.  رضا خوشرفتارعلیرضا امری کاظمی
Geoparks of china(part 6)
ژئوپارک های چین (قسمت ششم)
علوم زمین و معدن شماره 54 (1389/07/10صفحه 25 
  سایر
با هیات تحریریه
14.  رضا خوشرفتارعلیرضا امری کاظمی
Geoparks of china(part 5)
ژئوپارک های چین (قسمت پنجم)
علوم زمین و معدن شماره 53 (1389/06/10صفحات 22-23 
  علمی-پژوهشی
سایر
13.  رضا خوش رفتار
KARST HYDROGEOLOGY AND GEOMORPHOLOGY
هیدروژئولوژی و ژئومورفولوژی کارست
ماهنامه تخصصی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا شماره 148 (1389/06/01صفحات 62-65 
  علمی-پژوهشی
سایر
12.  رضا خوش رفتار
Geosciences Tourism: case study in Guilan
‘گردشگری پدیده های علوم زمین:نمونه هایی از گیلان
ره آورد گیل شماره 14 (1389/05/10صفحات 108-117 
  سایر
با هیات تحریریه
11.  رضا خوشرفتارعلیرضا امری کاظمی
Geoparks of china(part 4)
ژئوپارک های چین (قسمت چهارم)
علوم زمین و معدن شماره 52 (1389/05/10صفحات 26-27 
  سایر
با هیات تحریریه
10.  رضا خوشرفتارعلیرضا امری کاظمی
Geoparks of china(part 3)
ژئوپارک های چین (قسمت سوم)
علوم زمین و معدن شماره 51 (1389/04/10صفحات 26-27 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  رضا خوش رفتار
-
گردشگری زمین شناسی در استان زنجان
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 72 (1389/03/26صفحات 97-102 
  سایر
با هیات تحریریه
8.  رضا خوشرفتارعلیرضا امری کاظمی
Geoparks of china
ژئوپارک های چین
علوم زمین و معدن شماره 49 (1389/02/10صفحات 18-21 
  سایر
با هیات تحریریه
7.  رضا خوش رفتار
Geoparks: Formation and Eevolution of Trend
ژئوپارک ها: شکل گیری و روند تحول
علوم زمین و معدن شماره 46 (1388/11/10صفحات 20-29 
  سایر
با هیات تحریریه
6.  رضا خوش رفتار
Geodiversity and geoconservation
گوناگونی زمین پدیده ها و حفاظت آنها
رشد آموزش جغرافیا شماره 89 (1388/11/08صفحات 15-24 
  علمی-پژوهشی
سایر
5.  رضا خوش رفتار
The first book on geotourism
نخستین کتاب ژئو توریسم
ماهنامه تخصصی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا شماره 134 (1388/04/02صفحات 72-78 
  علمی-پژوهشی
سایر
4.  رضا خوش رفتار
geoconservation
حفاظت بو م شناختی
ماهنامه تخصصی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا شماره 134 (1388/04/02صفحات 40-43 
  علمی-پژوهشی
سایر
3.  رضا خوشرفتارحمید اکبری
Statistical Analysis of Annual Temperature Kermanshah Synoptic Station and it Relationship with Rain and Humidity (1951-2005)
تحلیل آماری دمای سالانه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه و رابطه آن با بارندگی و رطوبت(1951-2005)
مجله چشم انداز جغرافیایی شماره 6 (1387/01/01صفحات 55-57 
  سایر
با هیات تحریریه
2.  رضا خوش رفتار
Landslide Hazard Management Methods:A Predictive View
روش های مدیریت خطر لند اسلاید:پیشگیری
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 1 (1386/05/15صفحات 113-133 

1.  رضا خوش رفتار
Geomorphology of Sefidrood River New Delta in Southern Caspian Sea Coast During 80 Years Ago
ژئومورفولوژی دلتای جدید سپیدرود طی 80 سال اخیر
WSEAS Transactions on Environment and Development Issue 2 (2006-01-01PP. 1349-1358 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 36.  Erich Draganitsرضا خوشرفتارسهند سعیدیعالی ابوالفضلناتاشا باقرپور Nicole Boenke Thomas Stöllner
زمین شناسی، زمین باستانشناسی یا انسان زمین باستانشناسی؟
Geology, geoarchaeology or ethnogeoarchaeology? Landscape reconstruction at the Chehrabad salt mine (Zanjan, Iran) since the Achaemenid Period
PANGEO دانشگاه وین - اتریش, Austria, 2018-09-24 - 2018-09-26
ملی معتبر 35. غلامحسن جعفریرضا خوشرفتارخدیجه رضائی
نقش تحولات کواترنری در شکل گیری دایک های رسوبی(مطالعه موردی حوضه قزل اوزن)
Role evolution of Quaternary in shaping sedimentary dykes (case study area Ghezl Ozan)
--- انجمن کواترنری ایران, اصفهان, 2016-01-13 - 2016-01-13
ملی معتبر 34. رضا خوشرفتارسیده لیلا حسنی
تغییرات ژئومورفیک نیمرخ طولی و عرضی تلخه رود زنجان
Geomorphic changes longitudinal and transverse profile of Talkh-e Rud-Zanjan
--- مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار, تهران, 2015-10-17 - 2015-10-17
ملی معتبر 33. رضا خوشرفتارسحر خداکرمیقدیری هاجر
محدودیت های عوامل ژئومورفولوژیکی در توسعه فیزیکی شهر زنجان
Geomorphological factors limitations in physical development of Zanjan city
همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری انجمن علمی ژئومورفولوژی و دانشگاه تبریز و شرکت کیان طرح دانش, تبریز, 1394/03/07 - 1394/03/07
ملی معتبر 32. لیلا صفریرضا خوشرفتارمحمد احمدیامجد ملکی
بررسی تاثیر لیتولوژی بر خصوصیات مورفومتری حوضه آبریز مرگ
Survey of Lithology Effects on Morphometric Characteristics of Mereg Catchment
همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پاک سازمان میراث فرهنگی, همدان, 1394/02/31 - 1394/02/31
ملی معتبر 31. لیلا صفریرضا خوشرفتارمحمد احمدیامجد ملکی
بررسی تاثیر تراکم گسل بر خصوصیات موفومتری آبراهههای حوضه آبریز مرگ
The Effect of Fault Density on Morphometric Characteristics of Mereg Catchment
همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پاک سازمان میراث فرهنگی و ........, همدان, 1394/02/31 - 1394/02/31
ملی معتبر 30. رضا خوش رفتار
فهرست¬برداری ژئوسایت¬ها: تجربیات جهانی و روند پیشنهادی برای ایران
Geosites Inventory: Implications for Deploying Global Experiences in Designing a Systematic Model for Iran
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور, تهران, 1393/12/03 - 1393/12/05
ملی معتبر 29. رضا خوشرفتارقدیری هاجر
بررسی نقش زمین لغزش در شکل گیری سد کرد آباد تارم زنجان
An Investigation of the Role of Landslide in the Formation of Kordabad Natural Dam. Tarom, Zanjan.
-- دانشگاه تهران, تهران, 2014-05-03 - 2014-05-03
ملی معتبر 28. اکبر اصغری زمانیرضا خوشرفتارسارا اسدی
ارزیابی سطح بهره برداری مراکز اقامتی گردشگری شهر تبریز با تاکید بر هتل ها از خدمات تبلیغات الکترونیکی
An Evaluation of Tabriz Tourist Accomodation centers:Implications for Hotels Deployment of Electronic Advertisments
همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران ایران- همدان دانشکده فنی و حرفه ای, همدان, 1392/04/13 - 1392/04/13
ملی معتبر 27. میترا فتاحیرضا خوشرفتار
اهمیت آموزش عمومی و تفسیر در حفاظت میراث زمین
Importance of the Public Education and Interpretation in Geoheritage Conservation
همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین دانشگاه آزاد همدان, همدان, 1391/12/17 - 1391/12/17
ملی معتبر 26. مینا اکبری محمودآبادیرضا خوشرفتارمحسن احدنژاد
ارزیابی توان اکولوزیکی شهرستان طالقان(استان البرز) جهت توسعه توریسم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
Assessing ecological potentioal in Taleghan county (Alborz province) for tourism development using GIS.
همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه آزاد همدان, همدان, 1391/12/03 - 1391/12/03
ملی معتبر 25. رضا خوشرفتارمهرزاد توکلی
اهمیت شناسایی و معرفی جاذبه های ژئوتوریستی (مطالعه موردی:غار آویشو شاندرمن)
-
همایش میراث زمین شناختی ایران سازمان زمین شناسی ایران, تهران, 1391/11/04 - 1391/11/04
ملی معتبر 24. رضا خوشرفتارفردین منفرد
بررسی ظرفیتهای ژئوتوریسم و تاثیر آن بر توسعه پایدار مطالعه موردی : شهرستان ماهنشان
-
همایش میراث زمین شناختی ایران سازمان زمین شناسی ایران, تهران, 1391/11/04 - 1391/11/04
ملی معتبر 23. رضا خوشرفتارسوسن محمدبگلی سلحشور
ضرورت حفظ پدیده های زمین گردشگری با تاکید بر حفاظت غارها (مطالعه ی موردی:غار خرمنه سر)
-
همایش میراث زمین شناختی ایران سازمان زمین شناسی ایران, تهران, 1391/11/04 - 1391/11/04
ملی معتبر 22. رضا خوش رفتار
ژئوپارک ها: ارزش های پژوهشی و آموزشی
Geoparks:Research and Pedagogical Values
همایش میراث زمین شناختی ایران سازمان زمین شناسی ایران, تهران, 1391/11/04 - 1391/11/04
ملی معتبر 21. رضا خوش رفتار
ژئومورفولوژی ژئوسایت دودکش های جن در قره دره انگوران ماهنشان زنجان
-
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی ایران, تهران, 1391/09/11 - 1391/09/12
بین‌المللی 20. رضا خوشرفتارحمیرا صفری
ارزیابی ژئوسایت فسیلی مراغه
The assessment of the maragheh fossiliferous geosite
International Conference on Geoheritage and Geotourism لیسبون - پرتغال, Portugal, 2011-10-14 - 2011-10-16
بین‌المللی 19. رضا خوشرفتارحمیرا صفری
مراغه : یک ژئوپارک شاخص فسیل پستانداران
Maragheh:a geopark of unoque mammal s fossils
International Conference on Geoheritage and Geotourism لیسبون - پرتغال, Portugal, 2011-10-14 - 2011-10-16
بین‌المللی 18. حمیرا صفریرضا خوشرفتار
-
The maragheh geosite:a key geopark from Iran
European Geoparks Conference 2011 Norway نروژ, Norway, 2011-09-16 - 2011-09-20
ملی معتبر 17. رضا خوش رفتار
تشکیل و تخریب مخروط های تراورتنی در منطقه ی تخت سلیمان از دیدگاه ژئومورفولوژی
Formation and destruction of travertine cones in Takht –e Soliman area from the viewpoint of Geomorphology
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1389/11/26 - 1389/11/27
ملی معتبر 16. حمیرا صفری پاسکهرضا خوشرفتار
ارزیابی میراث علوم زمین
Geoheritage Assassement
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1389/11/26 - 1389/11/27
ملی معتبر 15. رضا خوش رفتار
نقش ژئوتریل ها در ژئوکنسرویشن
Geotrails roles in geoconservation
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور, تهران, 1389/11/26 - 1389/11/27
بین‌المللی 14. رضا خوش رفتار
ژئوپارک ها به عنوان آزمایشگاه علوم زمین
Geoparks as a geoscinces laboratory
International UNESCO Conference on geoparks Langkawi , Malaysia, Malaysia, 2010-04-09 - 2010-04-15
بین‌المللی 13. رضا خوش رفتار
نقش ژئوتریل ها در ژئوکنسرویشن و ژئوتوریسم
The role of Geotrails in geoconservation and geotourism
International UNESCO Conference on geoparks Langkawi , Malaysia, Malaysia, 2010-04-09 - 2010-04-15
ملی معتبر 12. رضا خوش رفتار
روش های ژئوکنسرویشن
Geoconservation methodes
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور, تهران, 1388/12/01 - 1388/12/03
ملی معتبر 11. رضا خوش رفتار
ژئوتوریسم و دلایل جذب افراد به ژئوسایت ها
Geotourism and peoples attractive reasons to geosites
همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور ارومیه, ارومیه, 1388/07/15 - 1388/07/16
ملی معتبر 10. رضا خوشرفتارحمید اکبری
احتمال وقوع خشکسالی بر اساس نمایه های خشکسالی و روش زنجیره مارکوف در ایستگاه سینوپتیک همدان (1951 -2005)
-
water scarcity and drought دانشگاه رشت, رشت, 2009-05-20 - 2009-05-21
بین‌المللی 9. رضا خوشرفتاراسماعیل بینافر
فهرست برداری از ژئوسایت های استان زنجان
Inventory of Geosites in Zanjan Province (Northwest of Iran)
ProGEO - meeting 2009 Geoheritage, Geodiversity and Nature and Landscape management Drenthe, Netherlands, Netherlands, 2009-04-19 - 2009-04-23
بین‌المللی 8. رضا خوش رفتار
ارزش های ژئوپارک ها برای آموزش و یادگیری علوم زمین
Geoparks values for Geosciences Education and learning
ProGEO - meeting 2009 Geoheritage, Geodiversity and Nature and Landscape management Drenthe, Netherlands, Netherlands, 2009-04-19 - 2009-04-23
ملی معتبر 7. رضا خوش رفتار
ژئومیتولوژی:افسانه شناسی علوم زمین (نمونه هایی از شمال غرب ایران)
Geomythology:Geoscinces Mythology(Case Studies from North West of Iran)
North West Geological symposium , Mianeh میانه, میانه, 2009-03-01 - 2009-03-01
ملی معتبر 6. رضا خوش رفتار
ژئوسایت مردان نمکی :معدن نمک چهر آباد زنجان
Salt Men Geosite:Chehr Abad Salt Mine Zanjan
Iran geotourism conference تهران, تهران, 2008-11-12 - 2008-11-12
بین‌المللی 5. رضا خوش رفتار
ژئوپارک ها:نوآوری در آموزش و پژوهش علوم زمین
Geoparks:Innovation in education and research of geoscinces
international GIAN Symposium-cum-workshop, تهران, تهران, 2008-08-24 - 2008-08-26
بین‌المللی 4. رضا خوش رفتار
ژئوپارک ها: علوم زمین و رشد اقتصادی
-
Geopark Qeshm lsland قشم, 2008-01-28 - 2008-01-31
بین‌المللی 3. رضا خوش رفتار
ژئومورفولوژی سایت تخت سلیمان: یک ژئوپارک پیشنهادی در شمال غرب ایران
Geomorphology Takht - e Soleyman Site: a Proposed Geopark in North West of Iran,
The Regional Conference on Asia-Pacific Geoparks and Business Dialogues مالزی, Malaysia, 2007-11-13 - 2007-11-15
بین‌المللی 2. رضا خوشرفتارسمی بینافر
ژئوسایت های مهم استان رنجان و ژئوتوریسم (شمال غرب ایران)
The Important Geosites in Zanjan Province and Geotorism(North West of Iran)
International Symposium on the Oevelopment Within Geoperks: Environmental Protection and Education China, 2007-06-12 - 2007-06-15
ملی معتبر 1. عبدالحسین پری زنگنهمحمود یزدانی امیریحمید جلالیانرضا خوشرفتار
بررسی میزان آگاهی های زیست محیطی مردم استان همدان و معرفی فاکتورهای موثر در ارتقاء آگاهی ها و مشارکت های مردمی
Concern for the Natural Environment by People of Hamedan province and Factors Influencing Personal Concern
national meeting on land use planning همدان, همدان, 2007-06-10 - 2007-06-11