خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28468   بروزرسانی: 30-09-1398

Reza Khoshraftar
رضا خوش رفتار
دانشیار

پست الکترونيکی
khoshraftar@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khoshraftar-reza

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، اتاق -----،ص پ 45195-313