خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28712   بروزرسانی: 30-09-1398

Reza Khoshraftar

سوابق تحصیلی


دکترا : تهران, ایران, جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی , 1384-1378
عنوان رساله : تکامل ژئومورفولوژیکی دلتای سپیدرود
زمینه رساله : ژئومورفولوژی ساحلی
استاد راهنما : دکتر جمشید جداری عیوضی

کارشناسی ارشد : تهران, ایران, جغرافیای طبیعی- زئومورفولوژی- هیدرولوژی , 1373-1370
استاد راهنما : دکتر فرج ا... محمودی

کارشناسی : اصفهان, ایران, جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای , 1370-1366
استاد راهنما : خانم دکتر ایران غازی