خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28736   بروزرسانی: 30-09-1398

Reza Khoshraftar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژئودایورسیتی2. مخاطرات طبیعی3. ژئومورفولوژی شهری4. ژئومورفولوژی اقلیمی5. ژئومورفولوژی ایران6. ژئومورفولوژی (ساختمانی و دینامیک)