خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27733   بروزرسانی: 07-04-1402

Robab Khosravi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
Scopus
19.  رباب خسروی سقزچیالهام محمدینازنین اسماعیلیحامد زندی
Perfectionism and writing anxiety as predictors of Iranian EFL learners’ performance in IELTS writing module: a multi-dimensional perspective
کمال گرایی و اضطراب نوشتاری به عنوان پیش بینی کننده عملکرد زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی در ماژول رایتینگ آیلتس: دیدگاهی چند بعدی
Frontiers in Education Issue 8 (2023-06-02PP. 01-09 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  الهام محمدیرباب خسروی سقزچیاعظم معصومی
The Relationship Between Iranian EFL Learners’ Personality Traits and Their Mobile Assisted Vocabulary Learning
ارتباط میان تیپ شخصیتی زبان‌آموزان ‌ایرانی و یادگیری واژگان به‌ کمک تلفن همراه
Journal of Language Horizons Issue 6 (2022-12-01PP. 137-155 
  علمی-پژوهشی
Scopus
17.  بهادر طاهرخانیسید حسام الدین آل یاسینرباب خسروی سقزچیسیروس ایزد پناه
The Interface Between Metacognitive Strategy Training and Locus of Control in Developing EFL Learners’ Listening Comprehension Skill
تعامل بین آموزش استفاده از راهبرد ها و مکان کنترل در توسعه مهارت درک شنیداری
Frontiers in Education Issue 7 (2022-07-19PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
WOS-Art & Humanities Citation Index
16.  رباب خسروی
Utopian Imagination in Ancient Iran: The Nostalgia of a Lost Paradise
اندیشه آرمانشهری در ایران باستان: نوستالژی بهشتی گم شده
Utopian Studies Issue 32-3 (2021-11-26PP. 582-597 
  علمی-پژوهشی
دانشگاه زنجان (در شرف اخذ اعتبار)
15.  حسین اترک رباب خسروی سقزچی
Muslim Moralists’ Contributions to Moderation Theory in Ethics
نوآوریهای فلاسفه مسلمان در نظریه اعتدال در اخلاق
تاملات اخلاقی شماره Volume 1, Issue 2 (1399/06/11صفحات 69-92 
  علمی-پژوهشی
WOS-Art & Humanities Citation Index
14.  رباب خسروی
Blurring Boundaries and a Generic Matrix in Jane Eyre’s ‘Political Unconscious’
ماتریکس ژانرایی در ضمیر ناخودآگاه سیاسی جین ایر
bronte studies Issue 43 (2018-09-10PP. 311-322 
  علمی-پژوهشی
معتبر
13.  رباب خسروی سقزچیسیده آرزو رفیعی
n Introduction to th e Pathology of Teaching Culture in Iran: A Study of the Relationship between Deculturation and Emotional Intelligence amon g EFL Learners
درآمدی بر آسیب شناسی تدریس فرهنگ در ایران: بررسی رابطۀ بین فرهنگ زدایی و هوش هیجانی در بین زبان آموزان انگلیسی
پژوهشهای زبانشناختی در زبان های خارجی شماره 7-1 (1396/09/05صفحات 79-97 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  ایوب جدیری پینهسیدفرید بهشتی نژادرباب خسروی سقزچی
Exploring Impacts of Consciousness-raising in a Genre-based Pedagogy
بررسی اثر خودآگاهی در روش آموزش ژانر-محور
= دانشگاه اهواز = journal of research in applied linguistics Issue Special Issue (2017-03-30PP. 43-59 
  علمی-پژوهشی
None ISI
11.  خدیجه آقاجانلوفریبا مبینیرباب خسروی سقزچی
The Effect of Teachers’ Written Corrective Feedback (WCF) Types on Intermediate EFL Learners’ Writing Performance
تاثیر انواع بازخورد اصلاحی مکتوب معلّم بر عملکرد نگارشی زبان آموزان سطح متوسط
Advances in Language and Literary Studies Issue 3 (2016-06-15PP. 28-37 
  علمی-پژوهشی
None ISI
10.  سیده آرزو رفیعیرباب خسروی سقزچیمهدی نصیری
An Investigation of the Relationship between Iranian EFL Learners’ Cultural Intelligence and Their Performance on the IELTS Listening Modules
بررسی رابطه بین هوش فرهنگی‌ زبان آموزان ایرانی‌ و عملکرد آنها در آ‌زمون شنیداری آیتلس
Advances in Language and Literary Studies Issue 3 (2016-06-15PP. 13-20 
  علمی-پژوهشی
Scopus
9.  فائزه آذرکیاسید حسام الدین آل یاسینرباب خسروی سقزچی
The Relationship between Iranian EFL Learners’ Attitudes towards English Language Learning and Their Inferencing Ability in Reading Comprehension
رابطه بین دیدگاه زبان آموزان ایرانی نسبت به یاد گیری زبان انگلیسی و قدرت استنباطی آنها در مهارت خواندن و درک مطلب
Theory and Practice in Language Studies Issue 12 (2015-12-15PP. 2512-2521 
  علمی-پژوهشی
Scopus
8.  سمیرا علاییرباب خسروی سقزچی
Paul Auster's The New York Trilogy: Revisiting Self in the Merging Boundaries of Gothic and the Postmodern
سه‌ گانه نیویورک اثر پال اوستر: بازخوانی نقش خویش در مرزهای پیوسته ژانر گوتیک و متن پست مدرن
Theory and Practice in Language Studies Issue 9 (2015-09-15PP. 1896-1900 
  علمی-پژوهشی
Scopus
7.  ساناز علیزاده تبریزیرباب خسروی سقزچی
A Bakhtinian Perspective on the Nineteenth Century Chronotope: Charlotte Bront ë 's Jane Eyre as a Chronotopic Counterpart for Gustave Flaubert's Madame Bovary
کرونتوپ قرن نوزدهم از منظر باختین: مطالعه تطبیقی جین ایر شارلوت برونته به مثابه همتای کرونوتپی مادام باوری گوستاو فلوبر
Theory and Practice in Language Studies Issue 5 (2015-09-15PP. 1945-1951 
  علمی-پژوهشی
None ISI
6.  رباب خسروی سقزچیمهدی محرمیکریمخانلویی گیتی
Perspectives and Achievement of EFL Students in Teaching Culture via Two Modes: Books vs. Books plus Films
نگرش‌ها و دستاوردهای دانشجویان انگلیسی‌ به عنوان زبان دوم در آموزش فرهنگ از دو طریق: کتاب و یا کتاب بعلاوه فیلم
Journal of Language Teaching and Research Issue 5 (2014-09-15PP. 1210-1217 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  رباب خسروی سقزچیسمیه پیری
An Investigation of Non-Persian Learners' Creativity and Ability in Recognizing Metaphors in Persian Language
خلاقیت زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان دانشگاه بین‌المللیِ امام خمینی و توانایی آنها در تشخیص استعارات زبان فارسی
زبان پژوهی شماره 14 (1393/03/20صفحات 59-73 
  علمی-پژوهشی
None ISI
4.  عطااله ملکیفریبا ملائیرباب خسروی سقزچی
A Content Evaluation of Iranian Pre-university ELT Textbook
ارزیابی محتوای کتاب زبان انگلیسی مقطع پیش دانشگاهی در ایران
Theory and Practice in Language Studies Issue 4 (2014-05-15PP. 995-1000 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  بهناز معینرباب خسروی سقزچیهوشنگ یزدانی
The Role of Cross-linguistic Experience on English Idiom and Proverb Comprehension: A Case of Iranian Turkish Learners of English as a Foreign and Third Language
نقش دو زبانگی در درک اصطلاح و ضرب المثل درزبان آموزان انگلیسی ترک زبان به عنوان زبان خارجه و زبان سوم
Theory and Practice in Language Studies Issue 4 (2014-05-15PP. 1017-1025 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  احسانه خدادوستسید حسام الدین آل یاسینرباب خسروی سقزچی
The Relationship between Morphological Awareness and Receptive Vocabulary Knowledge of Iranian EFL Learners
ارتباط بین آگاهی ساخت واژی و دانش واژگان انگلیسی زبان آموزان ایرانی
International Journal of Educational Research & Technology Issue 4(1) (2013-03-15PP. 60-67 
  سایر
با هیات تحریریه
1.  رباب خسروی سقزچیسمیه پیری
"How Do EFL Learners with Different Degrees of Creativity Perform in Distinguishing Certain Types of Metaphors from Literal Sentences?"
دانشجویان EFL که از درجه خلاقیت متفاوتی برخوردارند در تشخیص انواع خاصی از استعاره از جملات عینی چگونه عمل می کنند؟
Iranian Journal of teaching English as a Foreign Language and Literature Issue 2 (2012-06-07PP. 123-145 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 12. سمیه اریانفرایوب جدیری پینهرباب خسروی سقزچی
بررسی نقش آموزش ژانر در تولید متادیسکورسهای زبانی در نوشتار دانشجویان با انگیزه و عادی ایرانی
Exploring Metadiscourse Markers Deployments over a Genre Teaching Approach: A Comparison Between Regular and Motivated EFL Writers
--- دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2019-01-30 - 2019-02-01
بین‌المللی 11. ایوب جدیری پینهسمیه اریانفررباب خسروی سقزچی
بررسی پیشرفت ساختار های کلی در نوشتار دانشجویان با انگیزه و عادی
Exploring Generic Structure Progression in Motivated and Regular Students’ Texts
international conference on language focus دانشگاه های شهید چمران اهواز و علم و فن ارومیه, ارومیه, 2017-10-05 - 2017-10-06
بین‌المللی 10. رباب خسروی
بازنگاری بوطیقا و سیاست آرمانشهر: دورنمای ژانرایی از کتاب جمهوری تا کتاب باستان شناسی آینده
Poetics and Politics of Utopia Revisited: A Generic Panorama from The Republic to Archaeologies of the Future
international conference on language focus دانشگاه شهید چمران اهواز, ارومیه, 2017-10-05 - 2017-10-06
بین‌المللی 9. ایوب جدیری پینهسیدفرید بهشتی نژادرباب خسروی سقزچی
روش ژانر-محور در یک آموزشگاه زبان
Genre-based Approach in a Language Institute
FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE DISCOURSE AND PRAGMATICS دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2017-01-25 - 2017-01-27
بین‌المللی 8. سیدفرید بهشتی نژادایوب جدیری پینهرباب خسروی سقزچی
بررسی نقش آموزش ژانر محور در محیط نوشتار دانشجویان زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی
Exploring the Role of Teaching Genre in the Context of EFL Writers
کنفرانس TELSI دانشگاه لرستان, خرم آباد, 1394/08/26 - 1394/08/28
ملی معتبر 7. سپیده خورشیدیرباب خسروی سقزچی
گذاری بر نظریه افعال گفتاری تقاضا و عذرخواهی در دانشجویان ایرانی با تکیه بر مقوله هوش فرهنگی
Request and Apology Speech Acts in Iranian TEFL Context: Cultural Intelligence (CQ) Issues Factor in Focus
رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان،ادبیات و مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1394/07/14 - 1394/07/15
بین‌المللی 6. رباب خسروی سقزچیمهدی نصیریسیده آرزو رفیعی
مطالعه رابطه بین بیگانگی فرهنگی‌ و هوش عاطفی در میان فراگیران زبان انگلیسی‌
The Relationship between Deculturation and Emotional Intelligence among EFLLearners
کنفرانس انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان , زاهدان, 1393/12/06 - 1393/12/08
بین‌المللی 5. رباب خسروی
سقوط مرزهای طبقاتی‌-ژانرایی: قرائتی دریدایی-‌مارکسیستی از رمان جین ایر اثر شارلوت برونته
The Collapse of Generic-Class Boundaries: A Derridean-Marxist Reading of Charlotte Brontë's Jane Eyre
British Novelists Conference آنکارا - دانشگاه صنعتی خاور میانه , Turkey, 2013-12-12 - 2013-12-13
ملی معتبر 4. رباب خسروی
رمانس سرزمین بی حاصل: خوانش متن بر علیه خود بر اساس تئوری ناخودآگاه سیاسی فردریک جیمسون
Romancing the waste land:teadling the text against itself in the light of fredric jamesons theory of the political unconscious
همایش نقد نقد:فلسفه زبان نقد ادبی و مکتب های ادبی دانشگاه امام صادق, تهران, 1392/06/27 - 1392/06/28
بین‌المللی 3. احسانه خدادوستسید حسام الدین آل یاسینرباب خسروی سقزچی
رابطه بین آگاهی واژه شناختی و دانش لغت دانشجویان ایرانی
The Relationship between morphological awareness and vocabulary knowledge of iranian university students
International conferece on discourse studies across disciplines دانشگاه تبریز, تبریز, 2012-10-30 - 2012-10-31
ملی معتبر 2. رباب خسروی
زیبایی شناسی و مسؤولیت اخلاقی در ادبیات پسانوگرا
Aesthetics and Moral Responsibility in the Post-modern Literature
همایش ملی سهروردی دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/03 - 1391/08/03
بین‌المللی 1. سمیه پیریرباب خسروی سقزچی
رابطه بین تفکر خلاق و تشخیص استعاره در زبان آموزان ایرانی
The Relationship detween Creativ Thinking and Metaphor Recognition in iranian EFL learners
کنفرانس بین المللی تلسی: دیدگاه جهانی رویکرد منطقه ای دانشگاه ایلام, ایلام, 1390/07/20 - 1390/07/22