خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27733   بروزرسانی: 07-04-1402

Robab Khosravi

شرکت در کارگاههای آموزشی

آشنایی با زبان و اندیشه مولوی در مثنوی معنوی، زمستان ۹۱

واکاوی مبانی علم مدرن، زمستان ۹۱

مهارتهای ارتباطی مؤثر، زمستان 92