خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30855   بروزرسانی: 07-04-1402

Robab Khosravi
رباب خسروی
دانشیار

پست الکترونيکی
rkhosravi {at} znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khosravi-robab

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4120

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
زنجان، کیلومتر 6 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انساني، گروه زبان انگليسي، طبقه سوم، اطاق 328، ص پ 38791-45371

 

"يک راه باريک که مرد دانشمند به حقايق باز کند به وي حيات ابدي مي بخشد و از دنيا و مافيها ارزنده تر است." (علامه طباطبايي)