خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30015   بروزرسانی: 22-05-1393

Ali Mansory

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  علی منصوریمحمدحسین نعمتی
Productivity growth measurement model in the poultry industry using the Malmquist total productivity index (Case study: meat poultry farms in Zanjan province
مدل سنجش رشد بهره‌وری در صنعت پرورش طیور با استفاه از شاخص بهره‌وری کل مالم کوِئیست (مورد مطالعاتی: مرغداری‌های گوشتی استان زنجان)
تولیدات دامی شماره 25(2) (1402/04/15صفحات 215-227 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  علی منصوریمحمدحسین نعمتی
Productivity growth measurement model in the poultry industry using the Malmquist total productivity index (Case study: meat poultry farms in Zanjan province
مدل سنجش رشد بهره‌وری در صنعت پرورش طیور با استفاه از شاخص بهره‌وری کل مالم کوِئیست (مورد مطالعاتی: مرغداری‌های گوشتی استان زنجان)
تولیدات دامی شماره 25(2) (1402/04/15صفحات 215-227 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  عباس نصیریعلی منصورینبی اله محمدی
Developing an Integrated Model for Evaluating the Performance of Green and Resilient Suppliers by Combining Path Analysis, Sawara and TOPSIS Decision-Making Techniques
ارائه مدل یکپارچه ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان سبز و تاب آور با ترکیب رویکرد تحلیل مسیر و.....
چشم انداز مدیریت صنعتی شماره 9874-2251 (1401/04/01صفحات 227-251 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  علی منصوریحسین عظیمیمصطفی محمدی
The role of cash and non-cash rewards on employee motivation mediated by organizational commitment
نقش پاداش‌های نقدی و غیر نقدی بر انگیزش کارکنان با میانجیگری تعهد سازمانی
مشاوره شغلی و سازمانی شماره 13 (1400/12/02صفحات 29-52 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  عباس نصیریعلی منصورینبی اله محمدی
Evaluating of Effective Factors on Green Supply Chain Management Using Statistical Methods and SWARA Approach
ارزیابی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز مدیریت با استفاده از روش های آماری و رویکرد SWARA
International Journal of Research in Industrial Engineering Issue (2)11 (2022-02-17PP. 165-187 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  محمد حاجیلونبی اله محمدیدرودی هماعلی منصوری
Designing and validating a Human Resource Development Model Based on Good Governance in universities of Medical Sciences
طراحی و اعتباریابی الگوی توسعه منابع انسانی بر حکمرانی خوب در دانشگاههای علوم پزشکی
توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان( Journal Of Medical Education Development) شماره 2251-9521 (1400/10/01صفحات 20-32 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  محمد حاجیلونبی اله محمدیدرودی هماعلی منصوری
Designing an Educational human Resource development model with a Good governance in Iran Universities of Medical Science
تدوین الگوی توسعه منابع انسانی آموزش محور مبتنی بر حکمرانی خوب در دانشگاههای علوم پزشکی کشور (مطالعه کیفی)
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی شماره 4 (1400/04/21صفحات 161-171 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  علی منصوریعباس نصیرینبی اله محمدی
Proposing an Integrated Model for Evaluation of Green and Resilient Suppliers by Path Analysis, SWARA and TOPSIS
پیشنهاد یک مدل تلفیقی برای ارزیابی تامین کنندگان سبز و انعطاف پذیر با رویکرد تحلیل مسیر، SWARA
Journal of Applied Research on Industrial Engineering Issue 2538-5100 (2021-06-22PP. 129-149 

31.  علی منصوری
Application of Geographical Information System in Evaluating Productivity Growth of Sale Centers Using The Malmquist Productivity Index
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی رشد بهروه وری مراکز فروش با رویکرد شاخص بهره وری مالم کوییست
مدیریت تولید و عملیات= دانشگاه اصفهان = شماره 2 (1397/12/11صفحات 159-178 
  علمی-پژوهشی
معتبر
30.  ناهید خدابنده لونبی اله محمدیدرودی هماعلی منصوری
Designing a Human Resource Agility Model based on Grounded Theory Approach (Study Case: Social Security Organization)
طراحی مدل چابکی نیروی انسانی با رویکرد گرندد تیوری
Iranian journal of educational Sociology Issue 7 (2018-12-06PP. 163-179 
  سایر
با هیات تحریریه
29.  علی منصوریامید مهدیهیوسف فتحیاکبر رشادت نیا
Managers Characteristics from the Imam Ali View Point and Their Effect on Employee Job Satisfaction (Public Organizations in Khoy as a Case Study)
ویژگی های مدیران از دیدگاه امام علی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان
رویکردهای پژوهش در علوم اجتماعی شماره ۸ (1395/12/12صفحات ۱۲۲-‍۱۳۱ 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  علی منصوری
Investigating Great Defects of AHP and Introducing PAHP Techniques for Prioritizing
شناسایی نارساییهای مدل AHP و معرفی مدل PAHP برای رتبه بندی
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS & STATISTICS Issue 56 (2017-01-01PP. 108-119 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  علی منصوریدرودی هماسعادتی نرگس
Applying the expected growth on common investment funds and assessing pure productivity growth indices based on malmaqueist productivity index
به کارگیری امید ریاضی رشد صندوقهای سرمایه گذاری در سنجش رشد خالص بهره وری.....
مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز شماره 38 (1395/09/01صفحات 147-180 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  علی منصوریدرودی هماسعادتی نرگس
Applying the expected growth on common investment funds and assessing pure productivity growth indices based on malmaqueist productivity index
به کارگیری امید ریاضی رشد صندوقهای سرمایه گذاری در سنجش رشد خالص بهره وری کل با رویکرد شاخص بهره وری مالم کوئیست
مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز شماره 38 (1395/08/01صفحات 147-179 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  علی منصوری
Applying Integrated FAHP-DEA Model for Managerial pure Efficiency Evaluation in Banking System
کاربرد مدل تلفیقی سلسله مراتبی فازی و تحلیل پوششی داده ها در سنجش ارزیابی کارایی خالص در نظام بانکداری
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES Issue special march (2016-03-01PP. 1707-1731 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  علی منصوریاعظم باقری
Financial Performance Evaluation and Ranking of Drug companies accepted in Tehran stock market
ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور
حسابداری سلامت شماره 3 (1394/08/20صفحات 86-107 
  علمی-پژوهشی
None ISI
23.  علی منصوریناصر ابراهیمیرمضانی مرتضی
Ranking of Companies Considering TOPSIS-DEA Approach Methods (Evidence from Cement Industry in Tehran Stock Exchange)
ارزیابی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش TOPSIS-DEA
Pakistan Journal of Statistics and Operation Research Issue 10 (2014-06-21PP. 189-204 
  علمی-پژوهشی
None ISI
22.  علی منصوریرستمخانی حسینرمضانی مرتضیعلی بیات
SCRUTINIZING THE IMPACT OF PRIVATIZATION OF STATE-OWNED COMPANIES ON FINANCIAL PERFORMANCE
بررسی تاثیر خصوص سازی شرکتهای دولتی بر عملکرد مالی آنها
International Journal of Current Life Sciences Issue 4 (2014-06-15PP. 2780-2787 
  علمی-پژوهشی
None ISI
21.  علی منصوریمحمدی علیبانی سامانمرتضی روحانی
Investigating Content of Statements’ Information Applies to Financial Performance Evaluation of companies (Evidence from Tehran Stock Exchange)
بررسی محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی و کاربرد آنها در ارزیابی عملکرد مالی شرکتها(مطالعه موردی بورس تهران)
Research Journal of Finance and Accounting Issue 5 (2013-11-30PP. 146-153 
  سایر
با هیات تحریریه
20.  آنسه دانش آراستهعلی منصوریمصطفی جعفری
The factors affecting the e-commerce adoption in smes in the industrial....
بررسی عوامل اثرگذار بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای متوسط و کوچک در شهرکهای صنعتی استان زنجان: نگرش مدیران
International Journal of Academic Research in Business and social sciences Issue 10 (2013-10-07PP. 100-109 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  علی منصوریعبدالله جعفری
Assessing Effectiveness of guarantee and approval agricultural bought method from expert viewpoints (case study: Zanjan Proviance )
ارزیابی اثربخشی سیاستهای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی استان زنجان)
اقتصاد کشاورزی و توسعه شماره 20 (1391/11/18صفحات 17-46 

18.  علی منصوریپروانه مرادی امین
Explaining a mathematical model for evaluating quality management system according to ISO 9001:2000 on Financial variables : case study Heghmataneh Cement company
طراحی و تبیین مدل ریاضی سنجش تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر عملگرهای مالی : مطالعه موردی شرکت سیمان هگمتان
مدیریت صنعتی دانشگاه تهران شماره 7 (1390/10/12صفحات 133-152 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  مهدی صالحیعلی منصوری
An evaluation of Iranian banking system credit risk: Neural network and logistic regression approach
ارزیابی ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران:رویکرد شبکه های عصبی و رگرسیون لجستیک
International Journal of the Physical Sciences Issue 6 (2011-10-23PP. 6082-6090 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  علی منصوریمهدی صالحی
Efficiency analysis and classification of bank by data envelopment analysis model:evidence of iranian bank
تجزیه و تحلیل کارایی و طبقه بندی بانکها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی بانکهای ایرانی
International Journal of the Physical Sciences Issue 6 (2011-07-04PP. 3205-3217 
  علمی-پژوهشی
سایر
15.  ارشد فرهمندیانمرتضی موسی خانیعلی منصوری
-
ارزیابی مدیریت پروژه با روش pmbox (مطالعه موردی شرکت گاز زنجان)
مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد سنندج شماره 9 (1388/08/05صفحات 31-47 
  علمی-ترویجی
سایر
14.  رضا پیرایشعلی منصوریصابر امجدیان
-
طراحی مدل مبتنی بر جریانات نقدی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
توسعه و سرمایه شماره 4 (1388/08/04صفحات 73-94 
  علمی-پژوهشی
None ISI
13.  مهدی صالحیعلی منصوریرضا پیرایش
Banking crisis : empirical evidence of iranian bankers
بحران و ریسک در بانکداری : شواهد تجربی در میان بانکهای ایرانی
Pakistan Iournal of Commerceand Social Sciences Issue 2 (2009-06-15PP. 25-32 
  علمی-پژوهشی
None ISI
12.  مهدی صالحیعلی منصوریرضا پیرایش
Audit committee Iranian imperative
-
SCMS Journal of Indian Management Issue 11 (2009-06-15PP. 70-81 
  علمی-پژوهشی
None ISI
11.  رضا پیرایشمهدی صالحیعلی منصوری
Analysis of prediction profit announcement for share to volume of share transaction In Tehran stock exchange
-
Journal of Management Research Issue 2 (2009-06-15PP. 1-15 

10.  مهدی صالحیعلی منصوریرضا پیرایش
FIRM SIZE AND AUDIT REGULATION AND FRAUD DETECTION: EMPIRICAL EVIDENCE FROM IRAN
اندازه شرکت و مقررات حسابرسی و کشف تقلب: شواهد تجربی از ایران
ABAC Journal Issue 1 (2009-04-06PP. 53-65 
  علمی-پژوهشی
None ISI
9.  مهدی صالحیعلی منصوری
Firm Size, Audit Regulation and Fraud Detection: Empirical Evidence from Iran
تاثیر گستره شرکت بر مقررات حسابرسی و کشف تخلفات : شواهد تجربی از ایران
Journal of management Issue 2 (2009-03-15PP. 5-19 
  علمی-پژوهشی
سایر
8.  علی منصوریعبدالله جعفری
Analysis of Bought Support Mechanism of Agricultural products based on guarantied and approval methods
تجزیه و تحلیل نظام خرید محصولات کشاورزی با نگاهی بر روش خرید توافقی و تضمینی
نشریه کشاورزی و دامپروری شماره 1020 (1387/12/12صفحات 46-50 
  علمی-پژوهشی
None ISI
7.  علی منصوریرضا پیرایشمهدی صالحی
Audit Competence and Audit Quality: Case In Emerging Economy
صلاحیت و کیفیت حسابرسی (مورد مطالعه در اقتصاد )
International journal of business and management Issue 2 (2009-02-15PP. 17-25 
  علمی-پژوهشی
None ISI
6.  مهدی صالحیعلی منصوریژیلا آذری
Audit independence and expectation Gap: Empirical Evidence from Iran
بررسی تاثیر استقلال حسابرسی بر خلا ء های مور انتظار از حسابرسی - شواهدتجربی از ایران
International Journal of economic and finance Issue 2 (2009-02-15PP. 165-174 

5.  علی منصوریسعید صفریداود عباسیمهدی صالحی
---
کاربرد تحلیل مسیر در تبیین عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: گمرگ جمهوری اسلامی ایران)
مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت سابق) شماره 17 (1387/10/03صفحات 89-112 
  علمی-پژوهشی
None ISI
4.  مهدی صالحیعلی منصوریژیلا آذری
Islamic Banking Practice and Satisfaction: Empirical Evidence from Iran
عملیات بانکداری اسلامی و رضایت مشتریان- شواهد تجربی از ایران
Journal of business and management research Issue 2 (2008-09-15PP. 35-41 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  مهدی صالحیعلی منصوریرضا پیرایش
A Study to Evaluate the need of Audit Committee :An Evidence from Iran
مطالعه و بررسی اهمیت کمیته حسابرسی – شواهد تجربی از ایران
Journal of business Research Issue 1 (2008-05-15PP. 39-50 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  مهدی صالحیعلی منصوری
Factors Affecting Audit quality: Empirical Evidence from Iran
عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی – شوهد تجربی از ایران
Journal of business Research Issue 2 (2008-05-15PP. 24-32 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  علی منصوریعادل آذر
Designing and Explaining Efficient Credit Allocation Model :neural network and logistic Regression Approach
طراحی و تبیین مدل کار آمد تخصیص تسهیلات بانکی – رویکرد شبکه های عصبی و رگرسیون لجستیک
برنامه ریزی و آمایش فضا( مدرس سابق)دانشگاه تربیت مدرس شماره 3 (1381/07/06صفحات 125-146 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 46. احسان تیماسیعلی منصوری
شناسایی و اولویت بندی استراتژیهای عملیاتی شرکت ایران ترانسفو
detecting and prioritizing operational Strategies of Iran Transfo compamy
= سازمان مدیریت صنعتی- انجمن مدیریت صنعتی ایران, تهران, 2021-01-29 - 2021-01-30
ملی معتبر 45. علی منصوریحسین عظیمیمصطفی محمدی
بررسی تاثیر پاداشهای مادی و غیر مادی بر انگیزه کارکنان
Survey On finacial and non financial stimulus on employee motivation
--- دانشگاه قزوین و پارک علم و فن آوری, قزوین, 2018-01-25 - 2018-01-25
ملی معتبر 44. علی منصوریمحمدرضا فروزنده
توسعه روش تلفیقی DEAHP و IE جهت رتبه بندی کاراتر واحدهای تصمیم گیرنده
Developin hybrid DEAHP an IE to efficient ranking of Decision Making units
کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی دانشگاه علم و فرهنگ, تهران, 1395/11/28 - 1395/11/28
ملی معتبر 43. علی منصوریغلام حسین گنج خانلو
مدیریت زنجیره سبز در اجرای کسب وکار الکترونیک
Green supply chain mangement application in e-Business
--- انجمن علمی و حرفه ا مدیریان و حسابداران گلستان, گلستان علیا, 2017-02-14 - 2017-02-14
ملی معتبر 42. علی منصوریسمیه ایدلویی
انتخاب تامین کننده سبز براساس مدیریت زنجیره تامین سبز
The importance of selecting Green supplier using green supply managenment chain
--- انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابدارن گلستان, ساری, 2017-02-14 - 2017-02-14
ملی معتبر 41. علی منصوریغلام حسین گنج خانلو
مدیریت زنجیره سبز در اجرای کسب وکار الکترونیک
Green supply chain mangement application in e-Business
کنفرانس ملی حسابداری مدیریت مالی و سرمایه گذاری انجمن علمی و حرفه ا مدیریان و حسابداران گلستان , ساری, 1395/11/26 - 1395/11/26
ملی معتبر 40. علی منصوریمعصومه آقامحمدی
بهبود مدیریت عملکرد در زنجیره تامین
Management performance Improvement in supply chain
همایش ملی پایداری کسب و کار دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1395/10/07 - 1395/10/07
ملی معتبر 39. علی منصوریسودابه کرمیمنوچهر نوین روز
انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP و با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
Choosing suitable marketing mix using AHP techniques and marketing strategic planning approach
همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان, ساری, 1395/10/01 - 1395/10/01
ملی معتبر 38. علی منصوریسمانه محبیشادی اسدی فرد
طراحی چارچوب روش شناسی چندگانه در تحقیق در عملیات با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی
Designing multiple research Methodology in Operational Research using Network Analysis
همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان, ساری, 1395/10/01 - 1395/10/01
ملی معتبر 37. علی منصوریسعید شیخ کریمی
سنجش رشد محصولات استراتژیک کشاورزی تحت پوشش جهاد کشاورزی استانهای مختلف با رویکرد شاخص بهره وری مالم کوییست
Assessment of strategic agricultural products covered by Jahad in various provinces using Malmquist productivity index
همایش ملی مدل و تکنیک های کمی در مدیریت دانشگاه بین المللی قزوین قزوین, قزوین, 1395/09/04 - 1395/09/04
ملی معتبر 36. اشرف مالکیعلی منصوری
ارزیابی 50 شرکت برتر بورسی با رویکرد متقاطع- تهاجمی و نیک خواه
Evaluation of fifty premier Tehran Exchange Market Using Cross over - offensive and Benevolence Approach
همایش ملی مدل و تکنیک های کمی در مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 1395/09/04 - 1395/09/04
ملی معتبر 35. علی منصوریمحمدرضا فروزندهغلام حسین گنج خانلو
توسعه روش تلفیقی DEAHP و IE جهت رتبه بندی کاراتر واحدهای تصمیم گیرنده
Developin hybrid DEAHP an IE to efficient ranking of Decision Making units
همایش ملی مدل و تکنیک های کمی در مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 1395/09/04 - 1395/09/04
بین‌المللی 34. علی منصوریداود عباسیمحسن پاشائی
سنجش کارایی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقیANP و TOPSIS
Measuring the efficency of cement companies Accepted in Tehran Stock Exchange through an Integrated Method: ANP and TOPSIS
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 33. علی منصوریوحیده علی پورحمید رحمانی سریاست
تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند و ادراکات مصرف کننده
Survey on Promotion Mix on Brand Value and Customer perception
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
ملی معتبر 32. الهام صمدپورمحمدحسین نعمتیداود زحمتکشمحمدحسین شهیرعلی منصوری
تحلیل همبستگی ضرایب مکانیزاسیون حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی با فراسنجه های عملکردی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی
Correlation analysis of mechanization coefficients resulted from analytical hierarchy process with performance parameters in broiler farms
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی ایران, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 31. الهام صمدپورداود زحمتکشمحمدحسین نعمتیمحمدحسین شهیرعلی منصوری
ارزیابی سیستم های تهویه و ایزولاسیون سقف و دیوار سالن های پرورش جوجه گوشتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
Evaluation of ventilation systems and roof and wall insulation of broiler farms using analytical hierarchy process
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی ایران, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
بین‌المللی 30. علی منصوریامیر ارادتی
اولویت بندی کیفیت خدمات و نقاط ضعف و قوت بیمه ایران از بیمه شدگان قوه قضائیه با روش ANP
Priotitizing service quality and strengths and weaknesses of Iran insurance company using Anp techniques
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1394/11/28 - 1394/11/29
ملی معتبر 29. علی منصوریمینا افشاریعلیرضا آراسته
موانع موجود در توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار در شرکتهای SME
Entrepreneurship development Obstacles and business Atmosphere improvement in SMEs
همایش ملی بهبود فضای کسب و کار ، کارآفرینی و توسعه - دانشکده فنی و حرفه ای الغدیر زنجان, زنجان, 1394/11/28 - 1394/11/28
ملی معتبر 28. علی منصوریمهسا رحیم زادهعلیرضا آراسته
بررسی نقش و ماهیت تجارت الکترونیک بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط
E-commerce and its Role on SMEs
همایش ملی بهبود فضای کسب و کار ، کارآفرینی و توسعه - دانشکده فنی الغدیر, زنجان, 1394/11/28 - 1394/11/28
ملی معتبر 27. علی منصوریسودابه خسروی قیداری
بررسی نظام مدیریت منابع انسانی در توسعه کارآفرینی
Human Resource management and its Role on Entrepernuring Development
همایش ملی بهبود فضای کسب و کار ، کارآفرینی و توسعه - دانشکده الغدیر, زنجان, 1394/11/28 - 1394/11/28
ملی معتبر 26. علی منصوریمعصومه ایمانی
زنان ونقش آنان در کارآفرینی ، اشتغال و چالشهای پیش رو
Women and their Role in entreperenuring challenges and opportuinties
همایش ملی بهبود فضای کسب و کار ، کارآفرینی و توسعه - دانشکده الغدیر زنجان, زنجان, 1394/11/28 - 1394/11/28
بین‌المللی 25. داود عباسیعلی منصوریمجید دوستی
ارزیابی عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بر اساس مدل تعالی سازمان
performance evaluation of industry,mining and commerce of zanjan province based on the excellence model
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1394/11/26 - 1394/11/26
بین‌المللی 24. علی منصوریامیر ارادتی
بررسی کیفیت خدمات بیمه ایران از نظر بیمه شدگاه ستادی قوه قضائیه (مطالعه مورد: بیمه درمان گروهی)
Survey on insurance service quality from staff assured in Judiciary
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1394/11/26 - 1394/11/26
بین‌المللی 23. داود عباسیعلی منصوریمجید دوستی
مدل تعالی سازمان(efqm)
European Foundaation For Quality Management
- همایشگران مهر اشراق, تهران, 2015-10-22 - 2015-10-22
بین‌المللی 22. وحیده علی پورعلی منصوریجواد تارانمتینا آخسته
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت مخابرات استان زنجان
investigating the impact of maeketing mix elements on the customer relationship managment in telecommunication's company in zanjan province
------------ موسسه آموزش عالی علامه مجلسی, تهران, 2015-09-15 - 2017-09-15
بین‌المللی 21. سعادتی نرگسعلی منصوری
بررسی تغییرات بهره وری کل در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک با استفاده از شاخص بهره وری مالم کویست
Investigating total factor productivity changes in common investing coffers by mulmqueist index
- انجمن مدیریت ایران, تهران, 2014-08-07 - 2014-08-08
ملی معتبر 20. علی منصوریدرودی هما
پرورش دینی عاملی موثر در افزایش تعهد سازمانی منابع انسانی و موفقیت سازمانی
Religious Nurturing as an effective factor on Human Resource commitment increasing and organizational success
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-09
ملی معتبر 19. علی منصوریفیروزه حاج علی اکبری
ترویج فرهنگ پویایی و بالندگی عاملی حیاتی در توسعه کشور
Propagation of dynamics and glorious culture crucial factors in country development
کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مفاهیم و ارکان پیشرفت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران, تهران, 1392/02/18 - 1392/02/19
ملی معتبر 18. علی منصوریعابدی الهام
آداب خانوادگی و اهمیت آن در شکل گیری شخصیت مدیران و موفقیت سازمانها
Family tradition and its importance in shaping managers' personality and success of organizations
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2013-05-08 - 2014-05-09
ملی معتبر 17. علی منصوریجمیل حقیقت منش مسعود قره باغی
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر میزان مشارکت مودیان بخش مشاغل در پرداخت مالیات
Detecting effective factors on tax payer participation at self employment
همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی با رویکرد نقش حسابداری ... دانشگاه آزاد واحد زنجان, زنجان, 1391/12/08 - 1391/12/08
ملی معتبر 16. علی منصوریناصر ابراهیمی
رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان
Prioritizing of those companies which adopted in Tehran stock exchange market at cement industry
همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی با رویکرد نقش حسابداری ... دانشگاه آزاد واحد زنجان, زنجان, 1391/12/08 - 1391/12/08
ملی معتبر 15. علی منصوریجمیل حقیقت منش مسعود قره باغی
امکان سنجی جایگزینی Q به جای ارزش افزوده (EVA) در ارزیابی عملکرد شرکتها
Feasibility Study of Substitution of Q instead of Economical Added value
همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی با رویکرد نقش حسابداری ... دانشگاه آزاد واحد زنجان, زنجان, 1391/12/08 - 1391/12/08
ملی معتبر 14. علی منصوریمنوچهر نوری شورابی
طراحی و تبیین مدل ارزیابی سهام بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل ترکیبی الکتره- تحلیل پوششی داده¬ها
Developing and Explaining mathematical Model for Stock Assessment in Tehran Stock Exchange Market By Electere – DEA Model
همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی با رویکرد نقش حسابداری ... دانشگاه آزاد زنجان, زنجان, 1391/12/08 - 1391/12/08
ملی معتبر 13. علی منصوریآرزو نظری
ارایه الگویی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس با استفاده از مدل شبکه های عصبی
Developing a mathematical model for predicting companies bankruptcies by neural network model
همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی با رویکرد نقش حسابداری ... دانشگاه آزاد زنجان, زنجان, 1391/12/08 - 1391/12/08
ملی معتبر 12. علی منصوریمجید دوستی
بررسی موانع و تنگناهای زنبورداری و ارائه راهکارهای برای توسعه آن در سطح استان زنجان
Investigation on constraints and barriers of beekeeping and providing ....
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/10 - 1391/08/10
ملی معتبر 11. علی منصوریفیروزه حاج علی اکبری
ترویج فرهنگ پویایی و بالندگی عامل حیاتی در توسعه بخش کشاورزی
Propagation of dynamics and glorious culture crucial factors....
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/10 - 1391/08/10
ملی معتبر 10. علی منصوریحمید خجسته
ارزیابی اثربخشی هدفمندسازی یارانه ها در توسعه بخش کشاورزی ازدیدگاه کشاورزان: مطالعه موردی استان زنجان
Assess the effectiveness of targeted susidies to the development of the.....
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/10 - 1391/08/10
ملی معتبر 9. علی منصوریهانیه نصیری
بررسی و شناسایی شیوه¬های برقراری ارتباط مستحکم بین بخش علمی و تحقیقاتی با بخش کشاورزی
Review and identify ways to strengthen the connection between the ......
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/10 - 1391/08/10
ملی معتبر 8. علی منصوریابراهیم خلفی
بررسی و شناسایی موانع و مشکلات دامپروری سنتی و صنعتی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن دراستان زنجان
Review and identify barriers and provide guidelines for the......
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/10 - 1391/08/10
ملی معتبر 7. علی منصوریعلیرضا محمدیسمانه نوروزیشهره حاتمی
بررسی مشکلات،مسائل وبحرانهای صنایع تبدیلی کشاورزی استان زنجان
prpblems issues and critical threshold of agricultural processing.....
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/10 - 1391/08/10
ملی معتبر 6. علی منصوریایلناز رابط
مدیریت رفتار سیاسی گامی در ارتقاء سلامت سازمانی
Managing political behavior as major step in organizational behavior improvement
همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام اداری دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/10/25 - 1390/10/25
ملی معتبر 5. علی منصوریفیروزه حاج علی اکبری
بررسی اثر سلامت اداری در افزایش بهره وری فردی کارکنان
Survey on the administrational healty at personnel productivity improvement
همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام اداری دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/10/25 - 1390/10/25
ملی معتبر 4. فیروزه حاج علی اکبریعلی منصوری
رفتار شهروندی و ضد شهروندی سازمانی و ارتباط آن با سلامت اداری سازمانی
Citizenship and anti-citizeship behavior and its.......
همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام اداری دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/10/25 - 1390/10/25
بین‌المللی 3. علی منصوریعبدالله احمدیامیر حسین زاده
طراحی و تبیین مدل سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک بر اساس اقلام منعکس شده در صورتهای مالی مشتریان با استفاده از رگرسیون لجستیک
-
Management;Innovation and Entrepreneurship دانشگاه شیراز, شیراز, 2011-02-16 - 2011-02-17
بین‌المللی 2. علی منصوریبهزاد داوریامیر حسین زاده
کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس
-
Management;Innovation and Entrepreneurship دانشگاه شیراز, شیراز, 2011-02-16 - 2011-02-17
ملی معتبر 1. علی منصوریمحمد فلاح
نقش حسابداری مدیریت و حسابرسی در اصلاح الگوی مصرف
-
همایش حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان, مشهد, 1389/02/29 - 1389/02/31