خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30847   بروزرسانی: 22-05-1393

Ali Mansory
علی منصوری
استادیار

پست الکترونيکی
mansory.ali@znu.ac.ir      alli_mansory@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mansory-ali

تلفن
   (+98)241 515    +98 (0) 24 3305 2290

فکس
   +98 (0) 24 3228 12290

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری، اتاق 101، صندوق پستی 45195-313

 

Clik here to Inter on My  Pesonal   Homepage