خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30015   بروزرسانی: 22-05-1393

Ali Mansory

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, تحقیق در عملیات , 82-76
عنوان رساله : طراحی و تبیین مدل تخصیص در نظام بانکی با رویکرد شبکه های عصبی و رگرسیون لجستیک
زمینه رساله : شبکه های عصبی
استاد راهنما : عادل آذر

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, مدیریت , 1376-1374
عنوان پایان نامه : برآورد تقاضای نیروی انسانی متخصص با استفاده از سریهای زمانی و بهینه سازی آن با GP
زمینه پایان نامه : سریهای زمانی و برنامه ریزی آرمانی
استاد راهنما : عادل آذر

کارشناسی : شهید بهشتی, ایران, مدیریت , 1374-1370