خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30015   بروزرسانی: 22-05-1393

Ali Mansory

مدیریت

1- مشاور مرکز تحقیقات بانک ملت

2- مدیر عامل شرکت  آمار و انفورماتیک

3- معاون پژوهشی مرکز ساختمان ایران

4- مدیرگروه مدیریت و حسابداری از سال 83- 87