خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25607   بروزرسانی: 18-01-1403

Hamidreza Mirzaei-Alamouti

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
89.  سیدهادی حسینیحمید رضا میرزایی الموتیمرتضی منصوریارمینا وزیری گهرپدرام رضامنداحسان محجوبیجعفر رمضانخانیJörg R. Aschenbach
Response to Incremental Replacement of Palm Oil with Fish Oil in Starter Diet on Growth Performance, Plasma Metabolites, Ruminal Fermentation, and Behavior of Dairy Calves
پاسخ به افزایش جایگزینی روغن پالم با روغن ماهی در استارتر روی رشد, متابولیتهای پلاسما, تخمیر شکمبه ای و رفتار گوساله های شیری
Animals شماره 14 (1403/01/11صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
88.  پدرام پناهی هاحمید رضا میرزایی الموتیمهدی کاظمی بن چناریمهدی پورحمدالهمینا وزیری گهرJörg R. Aschenbach
The type of lipid supplement has crucial implications for forage particle size in calf starter diets
نوع مکمل چربی پیامدهای مهمی برای اندازه ذرات علوفه در جیره های استارتر گوساله دارد
Journal of Animal Science and Biotechnology شماره 14 (1402/06/13صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
87.  علی صالح بهمن پورفرشید فتاحنیامهدی میرزاییگلناز تاسلیحمید رضا میرزایی الموتیحمیدرضا جعفری
Milk plane of nutrition and alfalfa hay provision in neonatal Holstein calves: growth performance, ruminal fermentation characteristics, and blood biochemical attributes
برنامه تغذیه شیر و یونجه خشک به گوساله های نوزاد: رشد, تخمیر شکمبه ای و بیوشیمی خون
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 299 (2023-05-15PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
Scopus
86.  پیمان پراویانحمید رضا میرزایی الموتیمهدی دهقان بنادکیA.K. Patraحمید امانلومینا وزیری گهرپدرام رضامند
Effects of altering the ratio of n-6 to n-3 fatty acids and concentrations of polyunsaturated fatty acids in diets on milk production and energy balance of Holstein cows
اثرات تغییر نسبت n6 به n3 و غلظت اسیدهای چرب غیر اشباع در جیره ها روی تولید شیر و توازن انرژی گاوهای هلشتاین
Applied Animal Science Issue 38 (2022-12-15PP. 581-591 
  علمی-پژوهشی
Scopus
85.  حمیدرضا میرزایی الموتی, پدرام رضامند
In vitro Evaluation of Oil Releasing Extent from a Calcium Salt of Fatty Acids in Different Sites of Gastrointestinal Tract
ارزیابی مقدار آزاد شدن اسیدهای چرب کلسیمی شده در مکانهای مختلف دستگاه گوارش
Iranian Journal of Applied Animal Science Issue 12 (2022-09-30PP. 441-445 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
84.  لیلی بهرام خانی زرین گلیحمید رضا میرزایی الموتیJörg R. Aschenbachمینا وزیری گهرAmlan Kumar Patraجعفری انارکولی ایرجمهدی گنج خانلوداریوش علی پورمرتضی منصوریار
Effects of Oil Supplements on Growth Performance, Eating Behavior, Ruminal Fermentation, and Ruminal Morphology in Lambs during Transition from a Low- to a High-Grain Diet
اثر مکمل روغن روی رشد رفتار خوردن تخمیر شکمبه ای و مورفولوژی شکمبه ای در بره ها طی انتقال به جیره پرغله
Animals شماره 12 (1401/07/04صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
83.  محمد صفری حسن آبادمهرداد قربانلورضا معصومیسعید شکریبهنام رستمیحمید رضا میرزایی الموتیSally CattMark Greenنجات بخش رضا
Effects of dietary supplementation of different oils and conjugated linoleic acid on the reproductive and metabolic aspects of male mice
اثرات مکمل کردن جیره موش های نر با منابع مختلف چربی و اسید لینولیک کانژوگه بر جنبه های متابولیکی و تولید مثلی
ANDROLOGIA Issue 54 (2022-09-25PP. 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
82.  پدرام پناهی هاحمید رضا میرزایی الموتیمهدی کاظمیJörg R. Aschenbach
Growth performance, nutrient digestibility, and ruminal fermentation of dairy calves fed starter diets with alfalfa hay versus corn silage as forage and soybean oil versus palm fatty acids as fat source
عملکرد رشد هضم ماده مغذی و تخمیر شکمبه ای گوساله های شیری تغذیه شده با یونجه در مقایسه با ذرت سیلو شده و روغن سویا در مقابل پالم
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Issue 105 (2022-09-23PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
81.  حمید رضا میرزایی الموتیپدرام پناهی هاA.K. Patraمرتضی منصوریار
Effects of prepartum diet grain type and postpartum starch level on milk production, milk composition, and plasma metabolites of primiparous and multiparous Holstein cows
اثرات نوع غله در جیره پیش از زایش و سطح نشاسته در پس از زایش روی تولید شیر متابولیتهای پلاسمای گاوهای هلشتاین
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 291 (2022-08-10PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
80.  حمید رضا میرزایی الموتیسعیده مرادیA.K. Patraمرتضی منصوریار
Monensin supplementation downregulated the expression signature of genes involved in cholesterol synthesis in the ruminal epithelium and adipose tissue of lambs
تنظیم کاهشی بیان ژنهای درگیر در سنتز کلسترول بافت شکمبه و بافتهای چربی بره های تغذیه شده با مکمل موننسین
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION Issue 54 (2022-04-20PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
79.  حمید رضا میرزایی الموتیآرمان عبدالهیحسن رحیمیسعیده مرادیمینا وزیری گهرJorg R. Aschenbach
Effects of dietary oil sources (sunflower and fish) on fermentation characteristics, epithelial gene expression and microbial community in the rumen of lambs fed a high-concentrate diet
اثرات منابع روغن روی خصوصیات تخمیر بیان ژنهای اپیتلیالی و جامعه میکروبی در شکمبه بره های تغذیه شده با جیره های کنسانتره ای
ARCHIVES OF ANIMAL NUTRITION Issue 75 (2022-02-03PP. 405-421 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
78.  حمید رضا میرزایی الموتیبهنام رستمیبهمن فرجمندمینا وزیری گهرعباسعلی بهاریکامیلا ولی پور
Aflatoxin M1 Assay in Milk Samples Collected from Zanjan Area's Conventional Dairy Farms throughout the Year
سنجش افلاتوکسین M1 در شیر گاوداریهای سنتی منطقه زنجان
پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شماره 34 (1400/11/13صفحات 134-140 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
77.  حمید رضا میرزایی الموتیمحمد حسین هادی نژادا عبدالهیعباسعلی بهاریفرشید فتاحنیارضا معصومیM.p Greenمینا وزیری گهرمرتضی منصوریار
Pre- and post-weaning nutrition status affects sheep mammary gland morphology and promotes differential gene expression
وضعیت تغذیه قبل و بعد از شیرگیری بر مورفولوژی غدد پستانی گوسفند و تاثیر افزایشی در ژن های متمایز در بیان
ANIMAL BIOTECHNOLOGY Issue 51 (2022-01-05PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
76.  محمدعلی سیرجانیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیرجهانبخش حسنلوG. opsomer
Effects of dietary starch content and body condition score at calving on reproductive parameters in Holstein dairy cows
اثر نشاسته جیره و نمره بدنی در زایش روی عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری
PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE Issue 196 (2021-11-10PP. 1-4 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
75.  حمید رضا میرزایی الموتیاعظم بیرانوندآرمان عبدالهیحمید امانلوA.K. PatraJorg R. Aschenbach
Growth Performance, Eating Behavior, Digestibility, Blood Metabolites, and Carcass Traits in Growing-Finishing Fat-Tailed Lambs Fed Different Levels of Dietary Neutral Detergent Fiber with High Rumen Undegradable Protein
عملکرد رشد رفتار خوردن قابلیت هضم متابولیتهای خون و صفات لاشه در بره های دنبه دار در حال رشد و پروار تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح متفاوت الیاف و پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه
Agriculture-Basel شماره 11 (1400/08/14صفحات 1101-1118 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
74.  رضا معصومیعلیرضا افشاری رادحمید رضا میرزایی الموتیوحید واحدیMark Greenعلیاری داود
Does fat-tail docking and Zilpaterol hydrochloride (ZH) supplementation affect feedlot performance and carcass characteristics of finishing lambs?
ایا قطع دنبه و استفاده از زیلپاترول عملکرد پرواری و خصوصیات لاشه بره ها را تحت تاثیر قرار می دهد؟
SMALL RUMINANT RESEARCH Issue 205 (2021-10-09PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
73.  حمید رضا میرزایی الموتیسمیه الهامی کلوانقآرمان عبدالهیمینا وزیری گهرمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانM.O NielsonJorg R. Aschenbachمرتضی منصوریار
Short communication: efect of dietary supplementation with a mixture of fsh and sunfower oils on the expression of key lipogenic and cholesterologenic genes in adipose tissues with diferent metabolic functions
تاثیر مکمل کردن جیره ای با مخلوطی از روغن ماهی و آفتابگردان روی بیان ژنهای لیپوژنیک و کتوؤنیک در بافتهای چربی با اعمال متابولیکی مختلف
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION Issue 53 (2021-09-27PP. 522-527 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
72.  حمید رضا میرزایی الموتیحسین نامدارپورآرمان عبدالهیحمید امانلوA.K. Patraمحمدحسین شهیرعلیاری داودمینا وزیری گهر
Nutrient digestibility, blood metabolites, and production performance of peripartal ewes fed dietary plant extract and monensin
قابلیت هضم مواد مغذی متابولیتهای خون و عملکرد تولیدی میشها در پیزامون زایش تغذیه شده با عصاره گیاهی و موننسین
SMALL RUMINANT RESEARCH Issue 202 (2021-09-06PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
71.  بهرام محتشمیحمید رضا میرزایی الموتیحامد خلیلوندی بهروزیار
Effects of Monensin on Dry Matter Intake, Milk Production and Healthy of Transition Holstein Dairy Cows
اثر استفاده از موننسین بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی و سالمت گاوهای هلشتاین در دوره قبل و بعد از زایش
پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شماره 32 (1400/06/06صفحات 72-79 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
70.  فرشید فتاحنیاعلی خطیب جوحمید رضا میرزایی الموتیلادن رشیدینسیم رحیمیصفورا یوسفی نژاد
Effect of using different levels of tannic acid on in vitro ruminal fermentation parameters and fatty acid profile
اثر استفاده ازسطوح مختلف تانیک اسید در شرایط آزمایشگاهی بر فراسنجه‌های تخمیر و الگوی اسیدهای چرب مایع شکمبه
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 31-1 (1400/04/01صفحات 37-50 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
69.  امیر محمدحمید رضا میرزایی الموتیمینا وزیری گهرپدرام رضامندمرتضی منصوریار
Effect of protein level and grain source on milk production, nutrient digestibility and ruminal fermentation in primiparous Holstein cows
اثر سطح پروتئین و منبع غله روی تولید شیر قابلیت هضم ماده مغذی و تخمیر شکمبه ای در گاوهای شکم اول
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE Issue 8 (2021-05-24PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
68.  پریسا داراتفرشید فتاحنیاگلناز تاسلیحمید رضا میرزایی الموتیعلی خطیب جو
Effect of Liquorice extract on in vitro rumen fermentation parameters of diets containing different levels of concentrate
اثر عصاره شیرین‌بیان بر فراسنجه‌های تخمیر جیره‌های حاوی سطوح مختلف کنسانتره در شرایط برون تنی
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 4 (1399/12/01صفحات 27-39 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
67.  نسیم بیابانیفرشید فتاحنیاگلناز تاسلیمهدی بهرامی یکدانگیحمید رضا میرزایی الموتی
In vitro Fermentation Parameters of Diets Containing Different Levels of Mint Pulp and Chicory Pulp
فراسنجههای تخمیر برونتنی جیرههای حاوی سطوح مختلف تفاله نعناع و تفالهکاسنی
پژوهشهای علوم دامی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد شماره 12-4 (1399/10/01صفحات 437-448 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
66.  حمید رضا میرزایی الموتیکامران اکبری پابندیمرتضی منصوریارمحمدعلی سیرجانیAdam CieslakMalgorzata Szumacher-StrabelA.K. Patraمینا وزیری گهر
Effects of feeding frequency and oil supplementation on feeding behavior, ruminal fermentation, digestibility, blood metabolites, and milk performance in late-lactation cows fed a high-forage diet
اثرات دفعات خوراک دادن و افزودن روغن روی رفتار خوراک خورن تخمیر شکمبه ای قابلیت هضم متابولیتهای خون و تولید شیر در اواخر شیردهی گاوهای تغذیه شده با جیره علوفه ای
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Issue 103 (2020-10-22PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
65.  حمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلوکامران رضا یزدیمینا وزیری گهرM.Z. IhsanM.N. Tahir
Adding wheat to a pre-partum diet of Holstein cows favours post-partum protein utilization and benefits calcium status
افزودن گندم به جیره گاوهای هلشتاین پیش از زایش، از پروتئین پس از زایش استفاده می کند و برای کلسیم مفید است
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Issue 4 (2020-10-08PP. 588-599 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
64.  حمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلوکامران رضا یزدیمینا وزیری گهرM.Z. IhsanM.N. Tahir
Adding wheat to a pre-partum diet of Holstein cows favours post-partum protein utilization and benefits calcium status
افزودن گندم به جیره های گاو های هلشتاین به نفع مورد استفاده قرار گرفتن پروتئین پس از زایش می باشد و برای وضعیت کلسیم مفید است
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Issue 4 (2020-09-24PP. 588-599 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  مهدی قهرمانیاکبر تقی زادهعلی حسین خانیحمید رضا میرزایی الموتیغلامعلی مقدمحمید پایا
The effects of different fat sources during late pregnancy and early lactation on apparent digestibility, rumen parameters, and milk fatty acid pattern of Afshari ewes
تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی در اواخر آبستنی و اوایل دوره شیردهی بر قابلیت هضم ظاهری، فراسنجههای شکمبهای و الگوی تغییرات اسیدهای چرب شیر میشهای افشاری
پژوهشهای علوم دامی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد شماره 11-4 (1398/11/20صفحات 437-449 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
62.  مرتضی صالح پورحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتینجمه اسلامیان
Eeffects of nutritional grouping on productive performance and culling rate and its causes in dairy herd
اثر گروه بندی تغذیه ای بر عملکرد تولیدی و درصد حذف و علل آن در گله گاو های شیری هلشتاین
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 50-4 (1398/11/11صفحات 341-350 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
61.  مرتضی صالح پورحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتینجمه اسلامیان
Effects of nutritional grouping on productive performance and culling rate and its causes in dairy herd
اثر گروهبندی تغذیه ای بر عملکرد تولیدی و درصد حذف و علل آن در گله گاوهای شیری هلشتاین
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 4 (1398/11/08صفحات 341-350 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
60.  محمدعلی سیرجانیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیراحسان محجوبیجهانبخش حسنلومینا وزیری گهرG. opsomer
The potential interaction between body condition score at calving and dietary starch content on productive and reproductive performance of early-lactating dairy cows
اثر متقابل بالقوه بین امتیاز وضعیت بدنی در زایش و مقدار نشاسته جیره بر عملکرد تولید و تولید مثل
Animal Issue 8 (2020-01-20PP. 1676-1683 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
59.  داود زحمتکشمحمد زینالیحمید رضا میرزایی الموتیاحسان محجوبیپریا سفیدپری
Assessment of Renewable and Non Renewable Energy Use in Dairy Farms with Different Herd Sizes in Iran
ارزیابی انرژی مصرفی تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر در واحدهای پرورش گاو شیری با اندازه گله متفاوت در ایران
دانشگاه آزاد واحد رشت =Iranian Journal of Applied Animal Science Issue 9 (2019-09-23PP. 419-426 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  نسیم بیابانیفرشید فتاحنیاگلناز تاسلیمهدی بهرامی یکدانگیحمید رضا میرزایی الموتی
Effect of adding different levels of barley on gas production parameters, protozoa population, and silage quality of mint pulp silage and chicory pulp silage
اثر افزودن سطوح مختلف جو بر فراسنجههای تولید گاز، جمعیت پروتوزوآ و کیفیت سیلاژ تفاله نعناع و سیلاژ تفاله کاسنی
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 29-2 (1398/06/30صفحات 31-42 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
57.  سیدهادی حسینیحمید رضا میرزایی الموتیمینا وزیری گهراحسان محجوبیپدرام رضامند
Effects of whole milk feeding rate and straw level of starter feed on performance, rumen fermentation, blood metabolites, structural growth, and feeding behavior of Holstein calves
اثر میزان شیر کامل خورانیده شده و سطح کاه در استارتر بر عملکرد، تخمیر شکمبه، متابولیت های خون، رشد اسکلتی، و رفتار خوراک خوردن گوساله های هلشتاین
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 255 (2019-08-01PP. 114-238 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
56.  حمید رضا میرزایی الموتیاصغر آقایی اشتجرانیکامران اکبری پابندیمینا وزیری گهر
Effect of increasing concentration of dietary fiber in diets supplemented with plant oil on milk fat concentration, rumen parameters and feeding behavior of midlactating cows
تأثیر افزایش غلظت الیاف در جیره های مکمل شده با روغن گیاهی روی غلظت چربی شیر، فراسنجه‌های شکمبه و رفتار تغذیه ای گاوها در اواسط شیردهی
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 1 (1398/03/31صفحات 11-21 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  علی صالح بهمن پورفرشید فتاحنیامهدی میرزاییگلناز تاسلیحمید رضا میرزایی الموتی
interactions between grain source and alfalfa hay particle size on growth performance, ruminal fermentation, skeletal growth and blood parameters in holstein dairy calves
اثر متقابل منبع دانه غلات و اندازه ذرات علوفه یونجه بر عملکرد، تخمیر شکمبه‌ای، رشد اسکلتی و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های شیری هلشتاین
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی شماره 122 (1398/03/31صفحات 173-186 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
54.  سید سعید موسویحمید امانلوعلی نیکخواهمصطفی تهرانیحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین نعمتیبیتا ناصریمعصومه حسینی
Economic comparison of conventional feedlot method with creep feeding in Afshari male lambs
مقایسه اقتصادی روش مرسوم پروار با تغذیه خزشی در بره های نر افشاری
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 29-1 (1398/03/31صفحات 137-151 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
53.  داود زحمتکشمحمد زینالیحمید رضا میرزایی الموتیاحسان محجوبیپریا سفیدپری
Assessment of input and energy consumption in dairy farms with different housing systems
ارزیابی نهاده و انرژی مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با جایگاه نگهداری متفاوت
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 28 (1397/12/23صفحات 99-112 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
52.  زاهد علی پناهیفرشید فتاحنیاه جعفریگلناز تاسلیحمید رضا میرزایی الموتیD. Barrettاحمد پورملکشاهی
Effect of oak acorn with or without polyethylene glycol in diets containing extruded soybean on milk fatty acid profile, ruminal fermentation and plasma metabolites of lactating goats
اثر دانه بلوط با یا بدون پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی سویای اکسترود شده روی پروفایل اسید چرب شیر تخمیر شکمبه ای و متابولیتهای پلاسمایی بزهای شیرده
Livestock Science Issue 221 (2019-01-15PP. 57-62 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
51.  مجید کرم باباییحمید رضا میرزایی الموتیاکبر نیکخواه
Cereals level and source effects on rumen fermentation, colostrum and milk properties, and blood metabolites in periparturient ewes
اثرات سطح و منبع غلات روی تخمیر، خصوصیات آغوز و شیر و متابولیتهای خون میشها در پیرامون زایش
Animal Issue 13 (2018-10-23PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  مرتضی منصوریارحمید رضا میرزایی الموتیمهدی دهقان بنادکیH. SauerweinM. MielenzM.O. Nielsen
Short communication: Relationship between body condition score and plasma adipokines in early-lactating Holstein dairy cows
روابط بین نمره بدنی و ادیپوکینهای پلاسما در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Issue 101 (2018-07-11PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
49.  غلامحسین ایراجیانحمید امانلواسدالله تیموری یانسریحمید رضا میرزایی الموتیهرمز منصوری
the effects of particle size of two forages on rumen fermentation, chewing activity and feed intake of lactating sangsari ewes
اثرات اندازه دو نوع علوفه بر فراسنجه های شکمبه، فعالیت جویدن و مصرف خوراک میشهای شیرده سنگسری
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی شماره 118 (1397/04/03صفحات 33-44 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
48.  مرتضی منصوریارحمید رضا میرزایی الموتیمهدی دهقان بنادکیM.O. Nielsen
Calving body condition score combined with milk test data and rectal tempreture improved the prognostic value of non-invasive markers for infectious diseases in Holestein cows
داده های نمره بدنی همراه با شیر و دمای راست روده ارزش تشخیصی مارکرهای غیر تهاجمی را برای بیماریهای عقونی در گاو هی هلشتاین بهبود می دهند
Livestock Science Issue 212 (2018-03-30PP. 69-74 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  مینا وزیری گهرمهدی دهقان بنادکیکامران رضا یزدیاردشیر نجاتی جوارمیحمید رضا میرزایی الموتیA.K. Patra
Short communication: Effects of diets containing supplemental fats on ruminal fermentation and milk odd- and branched-chain fatty acids in dairy cows
اثرات جیره های حاوی چربی های مکمل روی تخمیر و اسیدهی چرب شاخه دار شیر در گاوهای شیری
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Issue 101 (2018-03-08PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
46.  غلامحسین ایراجیانحمید امانلواسدالله تیموری یانسریحمید رضا میرزایی الموتیهرمز منصوری
Effects of alfalfa and corn silage particle size on feed intake, rumen digestion parameters and chewing activity in pregnant Sangsari ewes
آثار اندازة ذرات علوفه یونجه و سیالژ ذرت بر مصرف خوراک، فراسنجههای هضم شکمبهای و فعالیت جویدن در میشهای آبستن سنگسری
تولیدات دامی شماره 4 (1396/12/12صفحات 803-818 

45.  حمید امانلوغلامرضا نوریمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمرادپاشا اسکندری نسبحمید رضا میرزایی الموتی
Effect of protected methionine supplementation in late lactation on blood metabolites of twin-bearing ewes pre- and post-lambing
اثرات مصرف متیونین محافظت شده در اواخر آبستنی بر فراسنج ههای خون می شهای دوقلو آبستن پیش و پس از زایش
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران شماره 72-4 (1396/12/10صفحات 435-446 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  حمید رضا میرزایی الموتیزهرا محمدیمحمدحسین شهیرمینا وزیری گهرمرتضی منصوریار
Effects of short-term feeding of different sources of fatty acids in premating diets on reproductive performance and blood metabolites of fat-tailed Iranian Afshari ewes
اثرات تغذیه کوتاه مدت منابع چربی در جیره های پیش از جفت گیری روی عملکرد تولید مثلی میشهای افشاری
THERIOGENOLOGY Issue 113 (2018-02-15PP. 85-91 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
43.  نغمه باقریحمید امانلومهدی دهقان بنادکیحمید رضا میرزایی الموتیحامد خلیلوندی بهروزیار
Effect of steam flaking with different process conditions on dry matter and crude protein degradability of barley grain in Holstein cows
اثر پولکی کردن با بخار با شرایط متفاوت بر تجزیه پذیری شکمه ای ماده خشک و پروتئین خام دانه جو در گاوهای هلشتاین
تحقیقات تولیدات دامی شماره 4 (1396/10/30صفحات 55-67 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
42.  حمید رضا میرزایی الموتیسیده مریم رضویانرضا معصومیوحید سلمانی زاویه
Effect of Monensin and plant extract on rumen and blood metabolites and gene expression of the urea transporter gene in the rumen epithelium of fattening lambs
اثر موننسین و عصاره گیاهی بر متابولیتهای خون و شکمبه و بیان ژن ناقل اوره در اپیتلیوم شکمبه برههای پرواری
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 3 (1396/10/20صفحات 161-174 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  پریسا تقی لوبهنام رستمیرضا معصومیحمید رضا میرزایی الموتی
Effects of supplementation of the Tris-egg yolk extender with n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) on frozen-thawed ram semen characteristics
اثرات افزودن اسیدهای چرب امگا 3 در رقیق کننده تریس زرده روی شاخص های منی منجمد قوچ
SMALL RUMINANT RESEARCH Issue 155 (2017-10-30PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
40.  امیر اکبری افجانیحمید امانلوابوالفضل زالیحمید رضا میرزایی الموتیمهدی گنج خانلو
Use of pomegranate seed pulp and L-carnitine on performance and carcass traits of fattening kids
استفاده از تفالة دانة انار و ال-کارنیتین در جیره بر عملکرد و صفات الشة بزغالههای پرواری
تولیدات دامی شماره 2 (1396/06/06صفحات 337-348 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  حمید رضا میرزایی الموتیپدرام پناهی ها
Effects of Source and Amount of Starch on Peripartum Diet, Milk Production and Blood Parameters of Holstein Heifers
اثر منبع و مقدار نشاسته در جیره دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجههای خونی تلیسههای هلشتاین
پژوهشهای علوم دامی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد شماره 2 (1396/06/01صفحات 170-184 

38.  امیر اکبری افجانیحمید امانلوابوالفضل زالیحمید رضا میرزایی الموتیمهدی گنج خانلو
Effects of dietary L-carnitine and pomegranate seed pulp on the quality and milk production and rumen parameters of lactating goats
تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجههای شکمبهای بز شیرده
پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره 2 (1396/05/25صفحات 15-28 

37.  امیر اکبری افجانیحمید امانلوابوالفضل زالیحمید رضا میرزایی الموتیمهدی گنج خانلو
Effects of dietary L-carnitine and pomegranate seed pulp on the quality and milk production and rumen parameters of lactating goats
تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجههای شکمبهای بز شیرده
پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره 2 (1396/05/25صفحات 15-28 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  مرتضی منصوریارحمید رضا میرزایی الموتیمهدی دهقان بنادکی
Relationship between body condition and milk test with mastitis prevalence of dairy cows at early lactation
بررسی ارتباط بین شرایط بدنی و شیر روزانه با بروز ورم پستان در گاوهای شیری
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 2 (1396/04/01صفحات 305-312 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
35.  حمید رضا میرزایی الموتیسیدعلی هاشمیعلی شاپورزاده
Effects of dietary energy density in the dry period on milk yield and milk compositions of Holstein cows
تاثیر غلظت انرژی جیره دوره خشکی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین
تولیدات دامی شماره 1 (1396/03/31صفحات 71-82 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  حمید رضا میرزایی الموتیزهرا شاهعلی زاده میرکحمید امانلومصطفی حاجی لوکامران اکبری پابندی
Effect of Monensin and Plant Extract Supplementation on Feeding Behaviors, Production and Carcass Characteristics of Afshari Lambs
تأثیر افزودن مکمل موننسین و عصارره گیاهی بر رفتار خوردن، تولید و خصوصیات لاشه بره های افشاری در حال رشد
پژوهشهای علوم دامی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد شماره 1 (1396/03/30صفحات 24-40 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
33.  کامران اکبری پابندیحمید رضا میرزایی الموتی
Effects of feeding frequency and adding oil to diet on performance, sorting behavior and rumen fermentation of Holstein dairy cows
اثر دفعات خوراکدهی و افزودن روغن به جیره بر عملکرد رفتار جداکردن اجزای خوراک
تحقیقات تولیدات دامی شماره اول (1396/03/24صفحات 109-125 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  حمید رضا میرزایی الموتیعلی شاپورزادهکامران اکبری پابندیداود زحمتکش
The effects of dry period length on cow milk yield and milk components in commercial Holstein dairy herds
تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر در گله های تجاری گاوهای شیردۀ هلشتاین
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 1395 زمستان، 4 شمارة، 47 د (1395/12/10صفحات 599-608 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  سید سعید موسویحمید امانلوعلی نیکخواهحمید رضا میرزایی الموتیمصطفی تهرانی
effects of dietary metabolizable protein on performance and blood metabolites peripartum Afshari ewes
اثر پروتئین قابل متابولیسم در جیره پیرامون زایش بر عملکرد، فراسنجههای خونی و پاسخ ایمنی میشهای افشاری
تولیدات دامی شماره 3 (1395/07/19صفحات 413-430 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  مهدی حسین یزدیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانابوالقاسم نبی پوراحسان محجوبی
The Effect of Top-dressing Glucose Precursores on Performance and Body Temperature Indices in Holstein Bull Calves during Heat Stress
اثر خورانیدن پیشسازهای گلوکز بهصورت سرک بر عملکرد و شاخصهای دمایی بدنی در گوسالههای نر هلشتاین تحت تنش حرارتی
پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شماره 13 (1395/07/01صفحات 108-115 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  صدیقه منتیانحمید رضا میرزایی الموتیفرشید فتاحنیارضا معصومی
 Effect of Pre‐Pubertal Plan of Nutrition on Reproductive Performance, Hormone Concentrations and Milk Production in Kurdish Female Lambs
اثر برنامه تغذیه ای در پیش از بلوغ روی عملکرد تولید مثلی غلظتهای هورمونی و تولید شیر بره میشهای کردی
دانشگاه آزاد واحد رشت =Iranian Journal of Applied Animal Science Issue 6 (2016-09-20PP. 613-620 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  بهرام محتشمیحمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلو
Effect of Different Amounts of Protein and Varying Proportions of Corn Silage and Alfalfa hay on Milk Production and Nitrogen Excretion of Dairy Holstein Cows
اثر مقادیر مختلف پروتئین و نسبتهای مختلف ذرت سیلو شده و یونجه روی تولید شیر و دفع نیتروژن در گاوهای شیری
دانشگاه آزاد واحد رشت =Iranian Journal of Applied Animal Science Issue 6 (2016-09-20PP. 505-510 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  صدیقه منتیانحمید رضا میرزایی الموتیفرشید فتاحنیارضا معصومی
Effect of Pre-Pubertal Plan of Nutrition on Reproductive Performance, Hormone Concentrations and Milk Production in Kurdish Female Lambs
اثرات تغذیه پیش از بلوغ بر عملکرد تولید مثلی، غلظت هورمون ها و تولید شیر در بره های ماده کردی
دانشگاه آزاد واحد رشت =Iranian Journal of Applied Animal Science Issue 6 (2016-09-10PP. 613-620 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  حمید رضا میرزایی الموتیسعیده مرادیزهرا شاهعلی زاده میرکسیده مریم رضویانحمید امانلومحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانجعفری انارکولی ایرجcarolin DeinerJorg R. Aschenbach
Both monensin and plant extract alter ruminal fermentation in sheep but only monensin affects the expression of genes involved in acid-base transport of the ruminal epithelium
موننسین و عصاره گیاهی تخمیر را در شکمبه گوسفند تغییر می دهند ولی فقط موننسین روی بیان ژنهای درگیر در اسید-باز اپیتلیوم شکمبه اثر دارد
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 219 (2016-06-15PP. 132-143 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  مصطفی حاجی لوحمید رضا میرزایی الموتیمهدی گنج خانلوحمید امانلو
effect of forage source and feeding frequency of nitrogen sources on the performance digestibility and blood metabolites of lactating dairy cows
تاثیر منبع علوفه و دفعات تغذیه منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد قابلیت هضم ظاهری و متابولیتهای خونی گاوهای شیرده هلشتاین
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی شماره 110 (1395/03/01صفحات 191-202 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  سید سعید موسویحمید امانلوعلی نیکخواهمصطفی تهرانیحمید رضا میرزایی الموتی
Effect of reducing metabolizable protein with added rumen-protected lysine and methionine on the performance of the pregnant Afshari ewes
تأثیر کاهش پروتئین قابل سوختوساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظتشدۀ شکمبهای بر عملکرد میشهای آبستن افشاری
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 47-1 (1395/03/01صفحات 89-102 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  مهدی حسین یزدیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانعلیرضا نبی پوراحسان محجوبی
Effects of feeding gluconeogenic precursors as a top-derss on performance and somatic-temperature indices in Holstein bull calves during heat stress
اثر خورانیدن پیش سازهای گلوکز به صورت سرک بر عملکرد و شاخص های دمایی بدنی در گوساله های نر هلشتاین تحت تنش حرارتی
پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شماره 13 (1395/03/01صفحات 108-115 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  حمید رضا میرزایی الموتیسعیده مرادیآرمان رزازیانمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوان
Changes in gene expression of metabolically active proteins in ruminal epithelium of lambs fed with oil and monensin
تغییرات بیان ژنی برخی پروتئی نهای متابولیکی فعال در اپیتلیوم شکمبه بر ههای پرواری تغذیه شده با روغن و موننسین
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران شماره 70 (1394/11/18صفحات 387-393 

21.  بهرام محتشمیحمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلو
Effect of Different Amounts of Protein and Varying Proportions of Corn Silage and Alfalfa hay on Performance and Nitrogen Excretion of Dairy Holstein Cows
اثر مقادیر مختلف پروتئین و نسبت های مختلف ذرت سیلو شده و علوفه یونجه بر عملکرد و نیتروژن دفعی گاوهای شیری هلشتاین
پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره 3 (1394/10/29صفحات 117-131 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  مهدی حسین یزدیحمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلواحسان محجوبیعلیرضا نبی پورنبی اله آقازیارتی فراهانی Baumgard L.H
Effects of heat stress on metabolism, digestibility, and rumen epithelial characteristics in growing Holstein calves
اثر تنش حرارتی بر متابولیسم، قابلیت هضم و ویژگی های اپیتلیوم شکمبه در گوساله های در حال رشد هلشتاین
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Issue 94(1) (2016-01-08PP. 77-89 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  حمید رضا میرزایی الموتیمهدی کاظمی جوجیلیحمید امانلومینا وزیری گهر
Effect of Feeding Frequency on Digestibility, Milk Production and Composition in Lactating Cows: A Meta-analysis and Meta-regression
اثر دفعات خوراک دهی روی قابلیت هضم، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده: متاآنالیز و متارگرسیون
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 46 (1394/09/18صفحات 301-314 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  حمید رضا میرزایی الموتیسعیده مرادیآرمان رزازیانمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوان
Effects of monensin and oil supplementation on gene expression of some proteins and enzymes involved in short chain fatty acid transport and metabolism in rumen papillae of finishing lambs
تغییرات ژنی برخی پروتئین های متابولیکی فعال در اپیتلیوم شکمبه بره های تغذیه شده با روغن و موننسین
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران شماره 70 (1394/09/09صفحات 241-248 

17.  پدرام پناهی هاحمید رضا میرزایی الموتی
The responses of multiparous Holstein cows to grain type in pre-partum diets and non-fiber carbohydrate level in post-partum diet on milk yield and content and plasma metabolites in peripartm period
پاسخ گاوهای هلشتاین چندبار زایش کرده در دوره انتقال به منبع غلات در پیش از زایش و سطح کربوهیدرات غیرالیافی در پس از زایش روی تولید و ترکیب شیر و متابولیتهای پلاسما
پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره 2 (1394/09/01صفحات 17-40 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  زهرا محمدیحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیرحمید امانلومرتضی یاوری
تأثیر اسیدهای چرب غیراشباع در جیره های پیش از جفت گیری بر تعداد و اندازه فولیکول های تخمدان و عمل کرد تولیدمثلی میش های افشاری
Effect of unsaturated fatty acids in pre-mating diets on number and size of ovarian follicles and reproductive performance Afshari ewes
علوم درمانگاهی و دامپزشکی ایران- دانشگاه شهرکرد شماره 2 (1394/07/12صفحات 21-30 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  مصطفی حاجی لوحمید رضا میرزایی الموتیمهدی گنج خانلوحمید امانلو
Effects of feeding frequency of protein feeding on fiber digestion, feeding behavior and ruminal fatty acids
تأثیرپذیری هضم الیاف، رفتار تغذیه ای و الگوی تغییرات اسیدهای چرب فرار شکمبه از دفعات تغذیۀ منابع گوناگون پروتئین
تولیدات دامی شماره 17 (1394/07/01صفحات 347-358 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  کامران اکبری پابندیحمید رضا میرزایی الموتی
Effects of feeding frequency and adding plant oil to diet on performance and feeding behavior of lactating Holstein dairy cows
تأثیر دفعات خوراک¬دهی و افزودن روغن گیاهی به جیره ¬بر عملکرد و رفتارهای تغذیه¬ای گاوهای شیرده هلشتاین
تولیدات دامی شماره 17 (1394/05/15صفحات 119-129 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  مهدی حسین یزدیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانعلیرضا نبی پوراحسان محجوبینبی اله آقازیارتی فراهانیغلامرضا نوری Baumgard L.H
Effects of a supplement containing multiple types of gluconeogenic precursors on production and metabolism in Holstein bull calves during heat stress
اثر مکمل حاوی چند نوع پیش ماده گلوکزساز روی تولید و متابولیسم جوانه های هلشتاین در تنش حرارتی
Livestock Science Issue 178 (2015-05-16PP. 61-70 

12.  غلامرضا نوریحمید امانلومحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمرادپاشا اسکندری نسبحمید رضا میرزایی الموتی
The effects of chromium supplementation during late pregnancy on performance and blood metabolites of twin-bearing ewes
اثرات خورانیدن کروم آلی در اواخر آبستنی بر عملکرد و فراسنجه های خون میشهای دوقلو آبستن
پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره جلد سوم شماره اول (1394/02/01صفحات 33-50 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  احسان محجوبی دریا کناریحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتینبی اله آقازیارتی فراهانیمهدی حسین یزدینوری ق.مYuan K Baumgard L.H
The effect of cyclical and mild heat stress on productivity and metabolism in Afshari lambs
اثر استرس حرارتی ملایم و دوره ای روی تولید و متابولیسم در بره های افشاری
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Issue 92 (2014-03-15PP. 1007-1014 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  نبی اله آقازیارتی فراهانیحمید امانلوهرمز منصوری حمید رضا میرزایی الموتیمصطفی تهرانی
Effect of replacing alfalfa hay with alfalfa silage in lactating Holstein cows diets
ثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره¬های گاوهای پرتولید هلشتاین
پژوهشهای علوم دامی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد شماره 4 (1392/09/25صفحات 335-343 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  وحید غلامیحمید امانلومحمدحسین شهیرحمید رضا میرزایی الموتی
effect of dietary protein level on reproductive efficiency on lactating Holstein cows in heat stress condition
اثر کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر بازدهی باروری گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی
پژوهشهای علوم دامی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد شماره 3 (1392/07/01صفحات 217-224 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  رضا نظرزادهمهدی دهقان بنادکیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتی
Comparison effects of four an six time of milking in early lactation on performance and blood parameters of Holstein cows
مقایسه اثرات چهار و شش بار دوشش در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 44 (1392/03/01صفحات 45-52 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  Krizsa s.jحمید رضا میرزایی الموتیRinne m Huhtanen p
Indigestible neutral detergent fibre in predictions of grass and red clover silage digestibility
پیش بینی قابلیت هضم گراس و شبدر سیلو شده با NDF غیر قابل هضم
GRASS AND FORAGE SCIENCE Issue 70 (2013-02-21PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  یونس عبداللهی سهل آبادیمهدی دهقان بنادکیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتی
Effect of feeding rumen-protected methionine sources on performance and blood parameters of Holstein cows in mid-lactation
بررسی اثر تغذیه دو منبع متیونین محافظت شده درشکمبه بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اواسط دوره شیردهی
پژوهشهای علوم دامی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد شماره 3 (1391/09/15صفحات 239-233 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  سید غلامرضا موسویفرشید فتاحنیاحمید رضا میرزایی الموتیعلی اشرف محرابی اولادیحسن درمانی
Effect of dietary starch source on milk production and composition of lactating Holstein cows
-
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Issue 42 (2012-06-15PP. 201-209 
  سایر
با هیات تحریریه
4.  فرشید فتاحنیااکرم شهسواریحمید رضا میرزایی الموتیحسن درمانیحمید امانلوم احمدی
fluence of Starch Sources in Prepartum Diet on Colostrum Quality and Blood Immunoglobulin Concentration of Calves
اثر منابع نشاسته در جیره های پیش از زایش بر کیفیت آغوز و غلظت ایمنو گلوبین خون گوساله ها
دانشگاه آزاد واحد رشت =Iranian Journal of Applied Animal Science Issue 2 (2012-03-30PP. 57-61 
  سایر
با هیات تحریریه
3.  فرشید فتاحنیااکرم شهسواریحمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلومحمد احمدی
Influence of starch sources in prepartum Diet on colostrum Quality and blood immunoglobulin concentration of calves
-
دانشگاه آزاد واحد رشت =Iranian Journal of Applied Animal Science Issue 1 (2011-12-31PP. 57-61 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  سید غلامرضا موسویفرشید فتاحنیاحمید رضا میرزایی الموتیعلی اشرف محرابی اولادیحسن درمانی
-
اثر منبع نشاسته جیره بر تولید و ترکیب شیر گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های پلاسمای گاو های شیرده
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 1 (1390/03/25صفحات 133-142 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  حمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلوکامران رضا یزدیآرمین توحیدی
-
اثر دانه گندم در جیره های پیش از زایش روی متابولیت ها و هورمون های پلاسمای گاوها در دوره انتقال
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 3 (1389/12/07صفحات 253-263 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 52. حمیدرضا میرزایی الموتی
اسیدوز در نشخوارکنندگان: بینش های جدید از کارکرد اپیتلیوم شکمبه
acidosis in ruminants: new insights from ruminal epithelial function
- انجمن علوم دامی کشور, ساری, 2021-09-15 - 2021-09-16
بین‌المللی 51. حمید رضا میرزایی الموتیکامران اکبری پابندیمرتضی منصوریارمحمدعلی سیرجانیAdam CieslakMalgorzata Szumacher-StrabelA.K. Patraمینا وزیری گهر
اثر متقابل بالقوه بین دفعات خوراک دادن و اضافه کردن روغن روی الگوی تغذیه ای و رفتار جداکردن خوراک در گاوهای اواخر شیردهی
The possible interactions between feed delivery frequency and plant oil supplementation on feeding pattern and sorting behavior in late-lactation cows
virtual annual meeting & trade show انجمن علوم دامی آمریکا با همکاری انجمن علوم دامی کانادا و انجمن جهانی علوم دامی, United States, 2020-07-19 - 2020-07-23
ملی معتبر 50. مصطفی حاجی لومحمد راوشحمید رضا میرزایی الموتیرحمان رستم خانیحسین ایمانیصادق رجبی
اثرات پودر ضایعات طیور در جایگزینی با کنجاله سویا روی عملکرد پروار و اهمیت اقتصادی آن در بره های نر افشاری
Effects of poultry by-product meal as a substitute for soybean meal on fattening performance and economic appraisal in Afshari male lambs
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 49. پریسا تقی لوبهنام رستمیرضا معصومیحمید رضا میرزایی الموتی
اثرات افزودن DHA و EPA در رقیق کننده تریس بر کیفیت منی قوچ های افشاری پس از انجماد
Effects of EPA and DHA Supplementation in Tris Extender on Afshari Ram Semen after Freezing
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
بین‌المللی 48. محمد زینالیداود زحمتکشحمید رضا میرزایی الموتیاحسان محجوبیپریا سفیدپری
ارزیابی انرژی تجدید ناپذیر مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با اندازه گله متفاوت
Evaluation of non-renewable energy consumed in dairy farms with different herd size
کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1396/02/26 - 1396/02/27
ملی معتبر 47. پیمان پراویانحمید رضا میرزایی الموتیمهدی دهقان بنادکیحمید امانلومینا وزیری گهرحامد خلیلوندی بهروزیارپدرام رضامند
بررسی میزان آزاد سازی روغن از منابع مختلف چربی کلسیمی در شرایط شبیه سازی شده دستگاه گوارش نشخوارکنندگان
Evaluation of oil releasing from calcium salt of fat supplements Invitro
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور و دانشگاه تهران, کرج, 2016-09-17 - 2016-09-18
ملی معتبر 46. زهرا انصاری اشلقیحمید رضا میرزایی الموتیمصطفی حاجی لو
تغییر بخشهای پروتئین و کربوهیدرات یونجهی خشک و سیلو شده و ذرت سیلو شده در مراحل مختلف بلوغ
Effect of maturity stage andFeed storage method on carbohydrate and proteinSections
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور و دانشگاه تهران, کرج, 2016-09-17 - 2016-09-18
ملی معتبر 45. حمید رضا میرزایی الموتیمحمدعلی سلیمیحیدر قلی زادهسیمین حق نظری
تأثیر پاستوریزه کردن آغوز بر سلامت و هزینه‌های پرورش گوساله‌های هلشتاین
Effects of pasteurization of colostrum on health and disbursements of Holstein dairy heifer development
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی ایران, تهران, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 44. مینا جدیدی سلطان آبادحمید رضا میرزایی الموتیمحمدهادی خبازانحیدر قلی زاده
برآورد سود تغذیه ای واحدهای صنعتی گاو شیری
Estimation of Income Over Feed Cost (IOFC) in large dairy herds
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی ایران, تهران, 2016-09-07 - 2016-09-08
بین‌المللی 43. حمید رضا میرزایی الموتیاصغر آقایی اشتجرانی
اثرات افزایش الیاف در جیره های غنی از روغن روی چربی شیر پارامترهای شکمبه و رفتار خوراک خوردن گاوهای شیری
Effect of increasing concentration of dietary fiber in diets rich in plant oil on milk fat concentration, rumen parameters and feeding behavior of mid-lactating cows
ADSA annual metting ADSA, United States, 2015-07-12 - 2015-07-16
بین‌المللی 42. حمید رضا میرزایی الموتیمهدی کاظمی جوجیلیحمید امانلومینا وزیری گهر
اثرات دفعات خوراکدهی روی هضم و تولید شیر گاوهای شیری: متاانالیز و متارگرسیون
Effect of frequency of total mixed ration delivery on digestibility and milk production in lactating dairy cows: A metaanalysis and meta-regression
ADSA annual metting ADSA, United States, 2015-07-12 - 2015-07-16
بین‌المللی 41. حمید رضا میرزایی الموتیپدرام پناهی ها
اثرات سطح کربوهیدرات غیرالیافی رو ی تولید و سلامتی گاوهای انتقالی
Effects of non-fiber carbohydrate level in low energy diets on production and health responses in peripartum Holstein
ADSA annual metting ADSA, United States, 2015-07-12 - 2015-07-16
بین‌المللی 40. حمید رضا میرزایی الموتیکامران اکبری پابندی
اثرات دفعات خوراکدهی و اضافه کردن روغن رو عملکرد گاوهای شیری
Effects of feeding frequency and adding plant oil to diet on performance and feeding behavior of lactating Holstein dairy
ADSA annual metting ADSA, United States, 2015-07-12 - 2015-07-16
بین‌المللی 39. حمید رضا میرزایی الموتیبهرام محتشمی
آیا الیاف بالقوه قابل هضم سطح پروتئین قابل تجزیه در شکمبه را تحت تاثیر قرار می دهد
Can potential digestible fiber affect dietary crude protein level in lactating dairy cows? Milk production and feeding behavior
ADSA annual metting ADSA, United States, 2015-07-12 - 2015-07-16
بین‌المللی 38. حمید رضا میرزایی الموتیطاهره خادمیمحمدحسین شهیرمصطفی حاجی لو
اثرات وارد کردن کوتاه مدت روغن ماهی روی خصوصیات لاشه بره های افشاری
Effects of short-term inclusion of mixed fish and sunflower oils in finishing diet on carcass characteristics and performance of fat tailed Afshari lambs
ADSA annual metting ADSA, United States, 2015-07-12 - 2015-07-16
بین‌المللی 37. مصطفی حاجی لوحمید رضا میرزایی الموتیمهدی گنج خانلوحمید امانلومهدی دهقان بنادکی
اثر نوع علوفه و زمان خوراکدهی منابع نیتروژن قابل تجزیه روی تولید و قابلیت هضم و رفتار خوراک خوردن و متابولیتهای شکمبه گاوهای شیرده هلشتاین
Effect of varying type of forage and feeding times of rumen degradable nitrogen sources on the production, digestibility, feeding behavior and rumen metabolites of lactating dairy
ADSA annual metting ADSA, United States, 2015-07-12 - 2015-07-16
ملی معتبر 36. مرتضی نعمتیحمید امانلومحمد خوروشمهدی میرزاییحمید رضا میرزایی الموتیمحمدعلی سیرجانی
علوفه در جیره گوساله Yes or No
Forage in calf diet : Yes or No?
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 35. مهدی کاظمی جوجیلیحمید رضا میرزایی الموتیکامران اکبری پابندی
دفعات خوراک دهی و عملکرد گاوهای شیری (عملکرد شکمبه)
Feeding frequency and performance of ruminants(rumen performance):A review
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 34. کامران اکبری پابندیحمید رضا میرزایی الموتیمهدی کاظمی جوجیلی
تاثیر کاهش دفعات خوراکدهی و افزودن روغن به جیره بر رفتارهای خوراک خوردن و pH شکمبه گاوهای شیری
Effect of feeding frequency and oil supplementation on feeding behavior and ruminal pH of Holstein cows
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 33. مهدی کاظمی جوجیلیحمید رضا میرزایی الموتیکامران اکبری پابندی
تأثیر دفعات خوراکدهی بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری
Effect of feeding frequency on feed intake, milk production and composition of dairy cows
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 32. مصطفی حاجی لوحمید رضا میرزایی الموتیمهدی گنج خانلوحمید امانلورحمانی محمود
تأثیر منابع مختلف نیتروژن قابل تجزیه در شکمبه و دفعات تغذیه آن بر عملکرد و متابولیتهای خونی گاوهای شیرده هلشتاین
Effect of rumen degradable nitrogen fractions and their feeding frequency on the production and blood metabolites of lactating dairy cows
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 31. مصطفی حاجی لوحمید رضا میرزایی الموتیمهدی گنج خانلوحمید امانلوحسین ایمانی
تأثیرپذیری رفتارهای تغذیه ای، متابولیتهای خونی و الگوی تغییرات pH شکمبه از دفعات تغذیه منابع مختلف پروتئین در گاوهای هلشتاین
Effect of feeding frequency of protein sources on the feeding behavior, rumen pH and blood metabolites of Holstein cows
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 30. پدرام پناهی هاحمید رضا میرزایی الموتی
تأثیر سطح کربوهیدرات غیر الیافی در جیره هایی با انرژی پایین روی تولید شیر گاوهای هلشتاین زایش اول در دوره انتقال
Effects of non-fiber carbohydrate levels in low energy diets on milk production of premiparous Holstein cows in peri partum period
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز و انجمن علوم دامی ایران, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 29. پدرام پناهی هاحمید رضا میرزایی الموتی
پاسخ گاوهای هلشتاین چندبار زایش کرده در دوره انتقال به سطح کربوهیدرات غیر الیافی در جیرههایی با انرژی پایین روی تولید و ترکیب شیر
transition multiparous cows to dietery non-fiber carbohydrate on milk production and composition
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
بین‌المللی 28. احسان محجوبی دریا کناری Baumgard L.Hحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتینبی اله آقازیارتی فراهانیمهدی حسین یزدیغلامرضا نوریمحمد قلیچ خان
تنش حرارتی ملایم و دوره ای ماده خشک مصرفی را کاهش نمی دهد، اما میانگین افزایش وزن روزانه را در بره های افشاری کاهش می دهد
Cyclical and mild heat stress does not reduce dry matter intake but decreases average daily gain in Afshari lambs
ADSA annual metting American Dairy Science Association, United States, 2013-07-08 - 2013-07-12
ملی معتبر 27. یونس عبداللهی سهل آبادیمهدی دهقان بنادکیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتیسید رسول حیدری
تعیین تجزیه پذیری پس شکمبه ای یک منبع متیونین محافظت شده با استفاده از گاوهای با فیستولای شکمبه ای و کانولای روده ای
-
همایش ملی دام و طیور  دانشگاه مازندران, ساری, 1392/02/12 - 1392/02/12
ملی معتبر 26. یونس عبداللهی سهل آبادیمهدی دهقان بنادکیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتیسید رسول حیدری
تعیین تجزیه پذیری منبع متیونین محافظت شده از شکمبه و نمونه خوراک کاملا مخلوط در گاوهای شیری هلشتاین
-
همایش ملی دام و طیور  دانشگاه مازندران, ساری, 1392/02/12 - 1392/02/12
ملی معتبر 25. طاهره خادمیحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیرمصطفی حاجی لو
تاثیر مدت زمان مکمل کردن اسیدهای چرب غیر اشباع در جیره های پایانی روی عملکرد و خصوصیات لاشه بره های افشاری
-
همایش ملی دام و طیور  دانشگاه مازندران, ساری, 1392/02/12 - 1392/02/12
ملی معتبر 24. اعظم بیرانوندحمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلو
اثر کربوهیدرات غیر الیافی در جیره های با پروتئین عبوری بالا بر عملکرد و متابولیتهای خون بره های افشاری مرینوس
-
همایش ملی دام و طیور دانشگاه مازندران , ساری, 1392/02/12 - 1392/02/12
ملی معتبر 23. وحید غلامیحمید امانلومحمدحسین شهیرحمید رضا میرزایی الموتیغلامرضا نوری
اثرات کاهش پروتئین جیره غذایی روی تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین پر تولید در تنش گرمایی
-
Congress on Animal Science دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2012-08-31 - 2012-08-31
ملی معتبر 22. وحید غلامیحمید امانلومحمدحسین شهیرحمید رضا میرزایی الموتیغلامرضا نوری
اثرات کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر باروری گاوهای شیرده تحت تنش گرمایی
-
Congress on Animal Science دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2012-08-31 - 2012-08-31
ملی معتبر 21. صدیقه منتیانفرشید فتاحنیاحمید رضا میرزایی الموتی
تعیین بخش های نیتروژن برخی از موارد خوراکی متداول در تغذیه نشخوار کنندگان با روش کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل
-
Congress on Animal Science دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2012-08-31 - 2012-08-31
ملی معتبر 20. زهرا شاهعلی زاده میرکحمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلو
تاثیر افزودن عصاره گیاهی و موننسین در جیره های پایانی بر عملکرد بره های افشاری
-
Congress on Animal Science دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2012-08-31 - 2012-08-31
ملی معتبر 19. بهرام محتشمیحمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلو
تاثیر سطوح مختلف الیاف بالقوه قابل هضم و پروتئین خام روی گاوهای شیرده هلشتاین
Effect of potential digestible fiber and dietary crude protein levels on Holstain dairy cows
Congress on Animal Science دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2012-08-29 - 2012-08-30
بین‌المللی 18. حمید رضا میرزایی الموتیامیر محمد
-
Effects of dietary protein content and source of grain on milk production and nitrogen efficiency in early lactating primiparous Holstein cows
ADSA annual metting امریکا, United States, 2012-07-15 - 2012-07-19
بین‌المللی 17. s.j krizsanحمید رضا میرزایی الموتیp Huhtanen
-
Indigestible NDF in predictions of grass and red clover silage digestibility
ADSA annual metting امریکا, United States, 2012-07-15 - 2012-07-19
بین‌المللی 16. حمید رضا میرزایی الموتیحسین نامدارپورحمید امانلومحمدحسین شهیرداود علیاری
-
Effects of plant extracts and monensin on metabolite status and performance of peripartum ewes
ADSA annual metting امریکا, United States, 2012-07-15 - 2012-07-19
بین‌المللی 15. زهرا محمدیحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیرحمید امانلومرتضی یاوری
-
effects of supplementing fat sources in pre-mating ewe diets on reproductive performance
ADSA annual metting امریکا, United States, 2012-07-15 - 2012-07-19
ملی معتبر 14. حسین نامدارپورحمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلومحمدحسین شهیرداود علیاری
تاثیر مخلوطی از عصاره گیاهی بارهنگ و نعناع در جیره دوره انتقال بر روی بالانس انرِِِژی در میشها
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان , زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 13. رضا نظرزادهمهدی دهقانحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتی
بررسی اثرات دوشش بر تولید شیر و وضعیت بدنی گاوهای شیرده
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 12. خدیجه عابدیمحمدحسین شهیرمرتضی یاوری مصطفی خدابنده لومرادپاشا اسکندری نسبحمید رضا میرزایی الموتیمحمدعلی سیرجانی
اثر تزریق ویتامین B12 بر رشد فولیکول های تخمدان و صفات تولید مثلی میش های آمیخته افشاری مرینوس
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 11. زهرا محمدیحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیرحمید امانلو
اثر نسبت های اسیدهای چرب امگا 6 به امگا3 در جیره های پیش از جفت گیری بر تعداد و اندازه فولیکول های تخمدان در میش های افشاری
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
بین‌المللی 10. حمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتیعلیرضا اصلانی
-
effects of barley grain processing on milk yield and composition of early lactating Holstein cows
ADSA annual metting نیواورلان, United States, 2011-07-14 - 2011-07-16
بین‌المللی 9. اکبر نیکخواهمجید کرم باباییحمید رضا میرزایی الموتی
-
cereal nutrition of periparturient ewes:corn versus wheat-barley
ADSA annual metting نیواورلان, United States, 2011-07-14 - 2011-07-16
بین‌المللی 8. فرشید فتاحنیامهدی معینیفرزاد مرادیرحمان ابن عباسیحمید رضا میرزایی الموتی
-
Nutritive value of vicia panonica forage and its effect on ram kurdish lamb performance
ADSA annual metting امریکا-نیواورلان, United States, 2011-07-14 - 2011-07-16
بین‌المللی 7. اسماعیل منیدریحمید امانلومیم فروزان مهرحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیر
-
effects of the source and amount of sulfur in prepartum diets on plasma metabolites of periparturient Holstein cows
ADSA annual metting نیواورلان, United States, 2011-07-14 - 2011-07-16
ملی معتبر 6. اعظم بیرانوندحمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلومرادپاشا اسکندری نسبسید سعید موسویسیدمهدی کریم زاده میانگله
اثر کربوهیدرات غیر الیافی در جیره های با rup بالا بر عملکرد و خصوصیات لاشه بره های افشاری
effect of non-fiber carbohydrate in diets....
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1390/02/28 - 1390/02/28
ملی معتبر 5. یونس عبداللهی سهل آبادیمهدی دهقان بنادکیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتی
تاثیر تغذیه متیونین محافظت شده در شکمبه بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین
-
Congress on Animal Science دانشگاه تهران, کرج, 2010-09-20 - 2010-09-21
بین‌المللی 4. حمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلوکامران رضا یزدیآرمین توحیدی
اثرات منبع کربوهیدرات جیره پیش از زایش روی وقوع ناهنجاریهای متابولیکی و عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین
effects of prepartum dietary carbohydrate source on reproductive performance and metabolic disorders in Holstein cows during the periparturient
ADSA annual metting کبک, Canada, 2010-07-12 - 2010-07-16
بین‌المللی 3. حمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلوکامران رضا یزدی
اثرات منبع نشاسته سریعا قابل تخمیر درجه، پیش از افزایش روی عملکرد گاوهای هلشتاین چند بار زایش کرده در دوره انتقال
Effect of rapidly rumen fermentable source of starch in prepartum diet on metabolism and performance of multiparous Holstein cows during the periparturient period
ADSA annual metting دنور, United States, 2010-07-01 - 2010-07-02
بین‌المللی 2. حمید امانلونسرین فضلیحمید رضا میرزایی الموتی
اثرات سطح دانه غلات در جیره های اوایل شیردهی روی متابولیسم و عملکرد گاوهای هلشتاین
effects of cereal grain level in early lactating diets on metabolism and performance of Holstein cows
ADSA annual metting دنور, United States, 2010-07-01 - 2010-07-02
بین‌المللی 1. اسماعیل منیدریحمید امانلومیم فروزان مهرحمید رضا میرزایی الموتیای مهجوبی
اثرات منبع ومقدار گوگرد در جیره های پیش از زایش روی عملکرد گاوهای هلشتاین
Effect of the source and amount of sulfur in prepartum diets on performance of periparturient Holstein cows
ADSA annual metting دنور, United States, 2010-07-01 - 2010-07-02