خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24655   بروزرسانی: 15-06-1402

Hamidreza Mirzaei-Alamouti

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن علوم گاو شیری آمریکا

عضو انجمن علوم دامی ایران

عضو انجمن علوم دامی آمریکا

عضو کمیته فنی متناظر ایزو روغنهای گیاهی و چربی های دامی