خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24080   بروزرسانی: 15-06-1402

Hamidreza Mirzaei-Alamouti
حمیدرضا میرزایی الموتی
دانشیار

پست الکترونيکی
alamoutih@znu.ac.ir      alamoutih@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mirzaei-reza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2645

فکس
   +98 (0) 24 3228 2204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، اتاق 84 ،ص پ