خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24655   بروزرسانی: 15-06-1402

Hamidreza Mirzaei-Alamouti

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
گوناگونی میکروبی در شکمبه بره های تغذیه شده با جیره های حاوی روغن و موننسین   مجري 1392  1392
پایش افلاتوکسین در شیر جمع آوری شده در استان زنجان   مجري 1396  1397
امکان سنجی پرورش گوسفند در سیستم بسته در ایران   همكار 1392  1394
رشد تسریع شده در بره ها و دستکاری بلوغ و آثار پیایند آن   مجري 1391  1394