خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25623   بروزرسانی: 18-01-1403

Hamidreza Mirzaei-Alamouti

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روشهای پژوهش در تغدیه نشخوارکنندگان (دکتری)2. میکروبیولوژی شکمبه (دکتری)3. کربوهیدراتها و چربیها در تغذیه دام (دکتری)4. فیزیولوژی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان (دکتری)5. پرورش گاو شیری (کارشناسی)6. تغذیه گاو شیری (کارشناسی)7. هضم و متابولیسم (کارشناسی ارشد)8. بیوشیمی تکمیلی (کارشناسی ارشد)9. تغذیه تکمیلی (کارشناسی ارشد)10. کربوهیدرات ها در تغذیه نشحوارکنندگان (دکتری)