خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24655   بروزرسانی: 15-06-1402

Hamidreza Mirzaei-Alamouti

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, تغذیه دام , 1387-1383
عنوان رساله : پاسخ گاوهای شیری در اواخر آبستنی و پس از زایش به منابع کربوهیدرات در جیره های پیش از زایش
زمینه رساله : تغذیه گاو شیری
استاد راهنما : دکتر حمید امانلو- دکتر رضایزدی

کارشناسی ارشد : دانشگاه زنجان, ایران, تغذیه دام , 1379-1376
عنوان پایان نامه : ارزشیابی پروتئین کنجاله پنبه دانه به روشهای CNCPS, in situ, in vivo و اثر آن روی توان تولیدی گوساله های نر هلشتاین در حال رشد
زمینه پایان نامه : ارزیابی مواد خوراکی
استاد راهنما : دکتر علی نیکخواه- دکتر حمید امانلو

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, علوم دامی , 1376-1372
عنوان پایان نامه : تنظیم مصرف خوراک در نشخوارکنندگان
زمینه پایان نامه : تغذیه دام
استاد راهنما : دکتر حمید امانلو