خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31714   بروزرسانی: 08-04-1403

Fatemeh Sadat Mousavi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  فاطمه سادات موسویمعصومه نوری
Strong incidence coloring of outerplanar graphs
رنگ آمیزی وقوعی گراف های مسطح خارجی
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS Issue 338 (2023-05-17PP. 293-301 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  فاطمه سادات موسویمعصومه نوری
Adjacent vertex distinguishing incidence coloring of the tours and cylinder
رنگ آمیزی وقوعی متمایزکننده ی راس مجاور چنبره و استوانه
ARS COMBINATORIA Issue 140 (2020-08-05PP. 251-265 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  فاطمه سادات موسویمعصومه نوری
Adjacent vertex distinguishing acyclic edge coloring of the Cartesian product of graphs
رنگ آمیزی یالی بی دور متمایز کننده راس مجاور حاصل ضرب دکارتی گراف ها
Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاههای دیگر Issue (2)6 (2017-06-01PP. 19-30 
  علمی-پژوهشی
None ISI
1.  سیدعباداله محمودیانفاطمه سادات موسوی
Coloring the square of products of cycles and paths
-
j.combin.math.combin.comput. Issue 76 (2011-02-15PP. 101-109 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 10. فاطمه سادات موسویمعصومه نوری
بررسی رنگ آمیزی وقوع قوی گراف های مسطح خارجی
The strong incidence coloring of outerplanar graphs
international conference on combinatorics cryptography computer science and computation  دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 2022-11-16 - 2022-11-17
ملی معتبر 9. فاطمه سادات موسویمعصومه نوری
رنگ آمیزی وقوعی قوی ضرب های دکارتی برخی از گراف ها
The strong incidence coloring of Cartesian product of some graphs
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه علم و فناوری مازندران, بهشهر, 2022-09-05 - 2022-09-08
ملی معتبر 8. فاطمه سادات موسویمعصومه نوریناهید صیامی وردوق
رنگ آمیزی جهت دار گراف های تتای تعمیم یافته
The oriented coloring of generalized Theta graphs
Annual Iranian Mathematics Conference انجمن ریاضی ایران, کرمان, 2021-08-30 - 2021-09-02
بین‌المللی 7. فاطمه سادات موسویمعصومه نوریناهید صیامی وردوق
رنگ آمیزی جهت دار کمانی گراف های تتای تعمییم یافته
The oriented arc coloring of generalized Theta graphs
-- دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2021-08-11 - 2021-07-12
ملی معتبر 6. فاطمه دوستیفاطمه سادات موسوی
عدد احاطه گر 2-رنگین کمان در مسیرهای جهت دار
The 2-rainbow domination number of a directed paths
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 2018-08-23 - 2018-08-26
ملی معتبر 5. فاطمه سادات موسویمعصومه نوری
عدد رنگی وقوعی متمایزکننده ی راس مجاور گرافها با ماکزیمم درجه ی 3
On the AVD-incidence chromatic numbers of graphs with maximum degree 3
کنفرانس ترکیبات جبری ایران دانشگاه بین المللی قزوین, قزوین, 1394/07/15 - 1394/07/16
ملی معتبر 4. فاطمه سادات موسویمعصومه نوری
رنگ آمیزی کلی متمایزکننده راس مجاور وقوعی گراف ها
On incidence adjacent vertex-distinguishing total coloring of graphs
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه یزد, یزد, 2015-08-25 - 2015-08-28
ملی معتبر 3. فاطمه سادات موسویمعصومه نوری
رنگ آمیزی کلی متمایزکننده ی راس مجاور برخی از حاصل ضرب های دو کلاس
Adjacent vertex distinguishing total coloring of some products of two classes of graphs
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه سمنان, سمنان, 2014-08-26 - 2014-08-29
ملی معتبر 2. فاطمه سادات موسوی
رنگ آمیزی یالی متمایز کننده ی راس مجاور برخی گراف ها با ماکزیمم درجه 4
On adjacent vertex distinguishing edge coloring for some graphs of maximum degree 4
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه سمنان, سمنان, 2014-08-26 - 2014-08-29
ملی معتبر 1. فاطمه سادات موسوی
رنگ آمیزی وقوعی حاصل ضرب دکارتی و تاج گراف کامل در مسیر و دور
Incidence coloring of cartesian product and corona of complete graph with path and cycle
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2013-08-27 - 2013-08-30