خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31234   بروزرسانی: 20-04-1401

Fatemeh Sadat Mousavi
فاطمه سادات موسوی
استادیار

پست الکترونيکی
fmousavi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mousavi-fatemeh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4033

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی ، صندوق پستی 45195-313