خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30368   بروزرسانی: 13-09-1402

Moladad Nikbakht

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  مولاداد نیکبختفرزام بهمنی
Topological edge states in nanoparticle chains: Isolating radiative heat flux
حالتهای لبه ای در زنجیره ای از نانوذرات: عایق سازی حرارتی
PHYSICAL REVIEW B شماره 108 (1402/05/20صفحات 064307-064327 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  Ivan LatellaPhilippe Ben -Abdallahمولاداد نیکبخت
Radiative thermal rectification in many-body systems
یکسوسازی انتقال حرارت تابشی در سامانه های بس ذره ای
PHYSICAL REVIEW B شماره 104 (1400/04/21صفحات 045410-1-045410-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  علیرضا نعیمیمولاداد نیکبخت
Linear and nonlinear response for radiative heat transfer in many-body systems
پاسخ های خطی و غیر خطی در انتقال حرارت تابشی سامانه های بس ذره ای
PHYSICAL REVIEW B شماره 104 (1400/04/15صفحات 024301-1-024301-9 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  مولاداد نیکبختمژده رضائی کیویندا ذوالقدری جهرمیعلیرضا نعیمی
Influence of magnetic field on the radiative heat transfer in system of magneto-optical nanoparticles
بررسی اثر شدت و جهت میدان مغناطیسی در انتقال حرارت سامانه‌های نوری‌مغناطیسی
پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 11 (1400/04/01صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  ندا ذوالقدری جهرمیمولاداد نیکبخت
Radiative resistance at the nanoscale: Thermal barrier
مقاومت حرارتی در مقیاس نانو: مانع حرارتی
PHYSICAL REVIEW B شماره 102 (1399/05/02صفحات 035433-1-035433-10 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  سید کامیار توکلیمولاداد نیکبخت
Stable states in the radiant heat transfer of the near field for two parallel slabs
حالت‌های مانا در انتقال حرارت تابشی میدان نزدیک برای دو تیغه‌ی موازی
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 19 (1398/01/15صفحات 213-220 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  مولاداد نیکبخت
Radiativ e heat tr ansfer betw een core-shell nanoparticles
انتقال حرارت میان نانوذرات هسته-پوسته
JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER Issue 221 (2018-10-04PP. 164-171 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  سوزان فرهنگ سردرودیامیر حسین درونهمولاداد نیکبختNatalia L Komarovaمحمد کوهان دل
The effect of spatial randomness on the average fixation time of mutants
اثر کاتورگی فضایی بر میانگین زمان تثبیت یاخته‌های جهش‌یافته
PLoS Computational Biology Issue 13(11) (2017-11-27PP. 1.22-22.22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  مولاداد نیکبخت
Radiative heat transfer in fractal structures
انتقال حرارت به شیوه تابش در ساختارهای فرکتالی
PHYSICAL REVIEW B شماره 96 (1396/07/05صفحات 125436-1-125436-13 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  مولاداد نیکبختسرویه احمدیانعلیرضا هاشمی
Radiative heat transfer: many-body effects
اثرات بس ذره ای در انتقال حرارت به شیوه تابش
IRANIAN JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSIC Issue 4 (2017-09-23PP. 113-120 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  امید رمضان چوبدارمولاداد نیکبخت
Radiative heat transfer between nanoparticles: Shape dependence and three-body effect
انتقال حرارت میان نانوذرات- وابستگی به شکل و اثرات سه ذره ای
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Issue 120 (2016-10-13PP. 144303-1-144303-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  مولاداد نیکبخت
Three-body radiation dynamics in systems with anisotropic nanoparticles
دینامیک انتقال حرارت تابشی در سیستم سه ذره ای از نانوذرات ناهمسانگرد
EPL Issue 110 (2015-04-07PP. 14004-p1-14004-p6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  مولاداد نیکبخت
Radiative heat transfer in anisotropic many-body systems: Tuning and enhancement
انتقال تابشی حرارت در سیستمهای بس ذره ای با اجزای ناهمسانگرد: کنترل و افزایش
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Issue 116 (2014-09-04PP. 094307-1-094307-5 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  مولاداد نیکبختمحمد حسین مهدیه
Local field enhancement of nano-structured metallic target irradiated by polarized laser beam
-
Journal of the European Optical Society-Rapid Publications Issue 7 (2012-07-03PP. 12025-1-12025-5 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  محمد حسین مهدیهمولاداد نیکبختملیحه سبحانی
Shock wave driven by high intensity nanosecond laser pulse in atmospheric air and 2-D determination of refractive index variations of hot core air
-
OPTICS COMMUNICATIONS Issue 284 (2011-09-01PP. 4828-4835 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  رضا فاضلیمحمد حسین مهدیهمولاداد نیکبختمهدی شیر ماهی
The effect of pre-pulse on x-ray emission from nano-structured target irradiated by high power pulsed laser
تاثیر استفاده از پیش پالس و هدف نانوساختار بر میزان گسیل پرتو ایکس از پلاسمای تولید شده به وسیله لیزرهای پرتوان
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 3 (1390/03/09صفحات 197-201 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  مولاداد نیکبختمحمد حسین مهدیه
Optical Responses of Gold Nanoparticles Undergoing a Change to Cluster Aggregates and Laser Beam Characteristics Effect
-
Journal of Physical Chemistry C Issue 115 (2011-01-11PP. 1561-1568 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  محمد حسین مهدیهمولاداد نیکبختزینب اقلیمی مقدمملیحه سبحانی
Crater geometry characterization of Al targets irradiated by single pulse and pulse trains of Nd:YAG laser in ambient air and water
-
APPLIED SURFACE SCIENCE Issue 256 (2010-01-01PP. 1778-1783 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 22. فرزام بهمنیمولاداد نیکبخت
گذار فاز توپولوژیک درسیستم انتقال حرارت تابشیزنجیرهای از نانوذراتhBNبا حجمهای متناوب
Topological phase transition in a radiative heat transfer system of hBN nanoparticles with staggered volumes
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1402/03/03 - 1402/03/05
ملی معتبر 21. فرزام بهمنیمولاداد نیکبخت
حالتهای لبه ای در زنجیرهای از نانوذرات بورون-نیترید شش وجهی
Edge states in a chain of Hexagonal Boron-Nitride nanoparticles
-- انجمن اپتیک و فوتونیک ایرانو دانشگاه صنعتی شیراز, شیراز, 2023-02-28 - 2023-03-02
ملی معتبر 20. سیده ربابه حسینی رادمولاداد نیکبختفرهاد خوئینی
ترابرد الکترونی نامتقارن در یک نقطه کوانتومی تحت میدان مغناطیسی
Asymmetric electronic transport in a quantum dot under a magnetic field
-- دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 2020-09-10 - 2020-09-10
ملی معتبر 19. نوشین پرکانندا ذوالقدری جهرمیمولاداد نیکبخت
بررسی انتقال حرارت به شیوه تابش در دوتایی هسته/پوسته طلا-نقره با تغییر ضخامت پوسته و کسر حجمی هسته
‫‪Investigating‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪Radiative‬‬ ‫‪heat‬‬ ‫‪transfer‬‬ ‫‪in‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪dimer‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪Au@Ag‬‬ ‫‪core-shell‬‬ ‫‪nanoparticles‬‬‫‪by‬‬ ‫‪changing‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪thickness‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪shell‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪volume‬‬ ‫‪fraction‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪the‬‬
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-08-26 - 2019-08-29
ملی معتبر 18. مژده رضائی کیویندا ذوالقدری جهرمیمولاداد نیکبخت
انتقال حرارت تابشی در سامانه دو ذره ای شامل نانوذرات نوری مغناطیسی
‫‪Radiative‬‬ ‫‪heat‬‬ ‫‪transfer‬‬ ‫‪in‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪two-body‬‬ ‫‪system‬‬ ‫‪consist‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪magneto-optical‬‬ ‫‪particles‬‬
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-08-26 - 2019-08-29
ملی معتبر 17. ندا ذوالقدری جهرمیمولاداد نیکبخت
سد حرارتی در آرایه ای متقارن از تیغه های موازی
‫‪The‬‬ ‫‪radiative‬‬ ‫‪thermal‬‬ ‫‪barrier‬‬ ‫‪in‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪symmetrical‬‬ ‫‪parallel‬‬ ‫‪array‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪slabs‬‬
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-08-26 - 2019-08-29
ملی معتبر 16. مولاداد نیکبختحسین جلالی اقچای
بررسی پروفایل دما در سامانه مجتمع گرافن و سیلیسن، شبیه سازی دینامیک مولکولی
Analysis of temperature profile in graphene and silicon complex system, molecular dynamics simulation
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1396/02/27 - 1396/02/29
ملی معتبر 15. سرویه احمدیاناتوسا مانصوریمولاداد نیکبخت
سرمایش و انتقال حرارت تابشی در نانوساختارهای فرکتالی
Radiative cooling and heat transfer in fractal structures
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1396/02/27 - 1396/02/29
ملی معتبر 14. نسیم رشیدیمولاداد نیکبخت
بررسی انتقال حرارت تابشی در سامانه ی دو ذرهای شامل نانوذرات کروی توخالی و توپر طلا
radiative heat transfer between solid-hollow gold nanoparticles
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1396/02/27 - 1396/02/29
ملی معتبر 13. زهرا اسکندریسید کامیار توکلیمولاداد نیکبخت
‫دینامیک انتقال حرارت تابشی در سامانه ای متشکل از دو تیغه موازی
Dynamics of radiative heat transfer between parallel plats
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه علوم پایه زنجان, زنجان, 1396/02/27 - 1396/02/29
بین‌المللی 12. مولاداد نیکبخت
انتقال حرارت در ساختارهای فرکتالی
Radiative heat transfer in fractal structures
WE-Heraeus-Seminar: H e a t t r a n s f e r a n d h e a t c o n d u c t i o n o n t h e n a n o s c a l e انجمن فیزیک آلمان+دانشگاه اولدنبورگ, Germany, 1395/01/22 - 1395/01/27
ملی معتبر 11. امید رمضان چوبدارمولاداد نیکبخت
تاثیر ناهمسانگردی در انتقال حرارت تابشی
effect of anisotropy on radiative heat exchange
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1394/03/06 - 1394/03/08
ملی معتبر 10. فریبا آفریدندهمولاداد نیکبخت
کنترل انتقال حرارت تابشی در آرایه یک بعدی از نانوذرات کروی
radiative heat transfer control in one-dimensinal array of spherical nanoparticles
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1394/03/06 - 1394/03/08
ملی معتبر 9. فریبا آفریدندهامید رمضان چوبدارپوریا اشکانمولاداد نیکبخت
‫کنترل انتقال حرارت تابشی در آرایهای یک بعدی از نانو ذرات‬
‫‪Radiative heat transfer control in one-dimensional array of nanoparticles‬‬
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-12-18 - 2014-12-19
ملی معتبر 8. مولاداد نیکبختمحمد حسین مهدیه
مطالعه تاثیر چیدمان هندسی نانو ذرات و مشخصات پرتو فرودی بر افزایش میدانهای موضعی بر سطح نانو ساختار
Local field enhancement of nanostructured target.....
Conference on Condensed Matter دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 2013-01-26 - 2013-01-27
ملی معتبر 7. رامین محمدخانیمولاداد نیکبخت
اثر شفافیت مرزها بر جریان جوزفسون در یک ساختار ابررسانا- گاز الکترونی دو بعدی- ابررسانا با برهم کنش اسپین- مدار
The efect of interfacial on the josephson current....
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2011-09-05 - 2011-09-07
ملی معتبر 6. شیما یزدانیمولاداد نیکبختمحمد حسین مهدیه
اندازه گیری سرعت موج شوک ناشی از شکست اپتیکی آب توسط لیزرهای پالسی پرتوان
Determination of shock wave velocity produced by high power pulsed laser induced breakdown in water
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2009-08-15 - 2009-08-18
ملی معتبر 5. زینب اقلیمی مقدمملیحه سبحانیمولاداد نیکبختمحمد حسین مهدیه
مطالعه ی ساختار حفره های ایجاد شده بر روی فلز مس در اثر تابشدهی با قطاری از تپهای لیزر Q-switched Nd:YAG در محیطهای هوا و آبمقطر
Crater Characterization of Cu Targets Irradiated by Multi Pulses of Nd: YAG Laser in Air & Water Ambients
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2009-01-27 - 2009-01-29
ملی معتبر 4. مرجان سمیع پورمولاداد نیکبختمحمد حسین مهدیه
شکست اپتیکی هوا با لیزر تپی بلند پرتوان و محاسبه ی فشار، چگالی و انرژی موج شوک
Studies of Laser-Indused Optical Break Down in Air by High Power Long Laser Pulse and Determination of Pressure, Density and Energy of Shock
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2009-01-27 - 2009-01-29
ملی معتبر 3. فاطمه رضاییمولاداد نیکبختمحمد حسین مهدیه
اندازه گیری سرعت مواد برداشته شده، در اثر تابش دهی هدفهای فلزی با لیزرهای پالسی بلند
Irradiation of Al target by long laser pulses and velocity measurement of ablation
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه کاشان, کاشان, 2008-08-25 - 2008-08-28
ملی معتبر 2. مرجان سمیع پورمولاداد نیکبختملیحه سبحانیمحمد حسین مهدیه
اندازه گیری سرعت موج شوک و موج حرارتی ناشی از شکست اپتیکی هوا با لیزر پالسی بلند پر توان
Optical Break Down in Air Produced by High Power Long Laser Pulse and Measurement of Shock Wave and Thermal Wave Velocities
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه کاشان, کاشان, 2008-08-25 - 2008-08-28
ملی معتبر 1. رضا فاضلیمحمد حسین مهدیهمولاداد نیکبختمهدی شیر ماهی
تاثیر استفاده از پیش پالس و هدف نانوساختار بر میزان گسیل اشعه ایکس از پلاسمای تولید شده به وسیله لیزرهای پرتوان
--
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه کاشان, کاشان, 2008-08-25 - 2008-08-28