خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32806   بروزرسانی: 22-03-1403

Moladad Nikbakht

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. الکترودینامیک2. مبانی کامپیوتر و الگوریتم نویسی3. داده کاوی سیستمهای زیستی4. محاسباتی پیشرفته5. کاربرد کامپیوتر6. اپتیک پیشرفته7. فرایندهای تصادفی (دکتری)8. کوانتوم (کارشناسی)9. سامانه های دینامیکی (دکتری)10. کوانتوم پیشرفته (ارشد)11. فیزیک محاسباتی (ارشد)12. حالت جامد پیشرفته (ارشد)13. فیزیک I & II14. کاربرد کامپیوتر در فیزیک (کارشناسی) 15. مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (کارشناسی)16. فیزیک پلاسما (کارشناسی)17. فیزیک حالت جامد (کارشناسی)