خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32144   بروزرسانی: 29-02-1403

Moladad Nikbakht
مولاداد نیکبخت
دانشیار

پست الکترونيکی
mnik[at]znu.ac.ir      hpc_physics[at]znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nikbakht-molada-1

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2524

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 237، کدپستی 38791-45371