خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32827   بروزرسانی: 22-03-1403

Moladad Nikbakht

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, فیزیک , 1390-1385
عنوان رساله : مطالعه برهم‌کنش امواج ليزر با نانو ساختارها و سطوح فلزی و شناسايی موج شوک و موج حرارتی ناشی از شکست اپتيکی در هوا و آب
زمینه رساله : برهم کنش لیزر با نانوساختارها
استاد راهنما : دکتر محمد حسین مهدیه

کارشناسی ارشد : مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, ایران, فیزیک , 1383-1381
عنوان پایان نامه : شبیه سازی رشد خوشه های DLA و CCA و مطالعه خواص اپتیکی این نانوساختارها
زمینه پایان نامه : شبیه سازی
استاد راهنما : دکتر میر فائز میری

کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, فیزیک , 1380-1376
عنوان پایان نامه : مطالعه آشوب در سیستم های غیرخطی
زمینه پایان نامه : محاسبات عددی
استاد راهنما : دکتر مسعود جزایری